18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Можливість використання проблемних ситуацій при вивченні (довжини, площі, маси)№ роботи: 2092
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1. Організація диференційованного навчання математики в загальноосвітній школі
1.1. Сутність диференціації навчання і періоди її розвитку
1.2. Характеристика основних форм диференціації
1.3. Основні напрямки здійснення диференціації навчання математики в загальноосвітній школі та їх реалізація
2. З історії розвитку системи одиниць величин
2.1 Одиниці довжин
2.2 Одиниці маси
3. Використання проблемних ситуацій при вимірювання довжини і площі. Ознайомлення з масою тіл
3.1. Використання проблемних ситуацій при вимірюванні довжини і площі
3.2 Ознайомлення з масою тіл
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВИСНОВОК
Довжин а. На першому етапі слід зясувати практичне значення ви-мірювання, сам його процес. Учні отримують уявлення про сантиметр і вимірюють довжину відрізка за допомогою моделей сантиметра.
Потім діти ознайомлюються з лінійкою (покажіть початок лінійки, початок її відліку, перший, другий і т. д. сантиметр). Вони навчаються виконувати окремі операції: розміщувати аркуш паперу так, щоб руки і лінійка не «закривали відрізка, який вимірюють; суміщати початок відліку лінійки з початком вимірюваного відрізка; розміщувати чотири пальці лівої руки так, щоб вони притискували середину лінійки до аркуша паперу.
Вправи на вимірювання бувають подвійного роду: вимірювання відстані між двома пунктами (точками), наприклад, довжини та висоти класу, довжини шнурка та ін.; відмірювання відстаней, що дорівнюють даному числу метрів (наприклад, відміряти 3 м ниток).
У 3 класі вводяться нові одиниці вимірювання довжини (міліметр, кілометр), буквене позначення відрізків. Відрізки широко використовують для розгляду понять збільшення і зменшення числа в кілька разів, кратного порівняння чисел та ін.
Для ознайомлення учнів з палеткою як інструментом для вимірювання площі фігур можна скористатися прийомом аналогії (масштабна лінійка призначена для вимірювання довжини відрізка, палетка - для вимірювання площі фігури).
Уявлення про масу можна розкрити, спираючись на дії з предметами Діти встановлюють, що один предмет важчий, ніж інший. (Маса одного предмета більша, ніж іншого; маса другого предмета менша, ніж першого) Відповідні ситуації можна створити на уроці під час ознайомлення учнів з терезами та їх будовою й одиницею вимірювання маси 1 кг.
У 3 класі школярі ознайомлюються з новою одиницею маси - грамом.
Конкретне уявлення про грам діти отримують під час безпосереднього споглядання та користування набором важків (1 г, 5 г, 10 г, 100 г, 200 г, 500г).
Щоб створити в учнів конкретні уявлення про такі одиниці маси, як центнер і тонна, треба навести приклади маси різних предметів.
   
Список літератури

1. Бабанський Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного характера.-М.:Просвещение, 1982.- с.30
2. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах. - Тернопіль.: Богдан, 2006. - 336с.
3. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - 368с.
4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Математика - Методика викладання у початковій школі. - К.: Освіта, 2005. - 227 с.
5. Епишева О.Б., Крупич В.И. Учить школьников учиться математике: Формирование приемов учебной деятельности. Кн.для учителя.-М.:Просвещение, 1990.-128 с.
6. Загвязинский В.И., Грищенко Л.И. Основы дидактики высшей школы:-Тюмень: ТГУ-1978.
7. Захарова А.М. Розвивальне навчання математики в початковій школі//Педагогіка і психологія.-2000.-№ 1
8. Истомина Н.Б. Методика преподавания математики в начальных классах.-М.,1992
9. Концепция дифференциации обучения в средней общеобразовательной школе /Под. ред. Монахова В.М., Орлова В.А.- М., 1990.
10. Критерії оцінювання досягнень учнів у системі загальної загальної середньої освіти . Освіта України №40 від 5 жовтня 2000-с.4
11. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. “Освіта України” №40 від 5 жовтня 2000 р. с.4-12
12. Крупич В.И. Структура и логика процесса обучения математике в средней школе.-М., 1995-117 с.
13. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности-М., 1980
14. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посіб. / Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А.; [Голов. ред. Будний Б.Є.]. - 2-е вид., перероб. і допов.. - Тернопіль: Навч. кн.- Богдан, 2001. - 367 с.
15. Моисеев А, Поташник М. Многообразие школ: плюсы и минусы. // Народное образование, 1997, №4
16. Осмоловская И.М. Организация дифференцированного обучения в современной общеобразовательной школе.-М.: Издательство «Институт практической психологии»; Воронеж: издательство НПО «МОДЭК», 1998.-с.7
17. Рональд Де Гроот Дифференциация в образовании // Директор школы.-1994.-№5,6
18. Столяр А.А.Педагогика математики.-М.:Высш.шк.1985-22 5с.
19. Утеева Р.А. Теоретические основы организации учебной деятельности учащихся при дифференцированном обучении математике в средней школе.-Автореферат дисс. на соиск. учен. ст. докт. пед. наук.-М.:1998-37 с
20. Фирсов В.В., Орлов В.А., Монахов В.М. Планирование обязательных результатов обучения математике.-М.,1989.
21. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе.-М., 1996.-с.4-6
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.