09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація охорони особливо важливих обєктів№ роботи: 2091
розділ: Кримінальне право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

Вступ
1. Поняття особливо-важливого об’єкту та критерії щодо його визначення
2. Особливості організації охорони особливо важливих обєктів
Висновки
Список використаних джерел

Висновки


Підвод ячи підсумок зазначимо, що в Україні незважаючи на накопичений вагомий досвід щодо організації охорони особливо важливих обєктів, існує цілий ряд проблем.
Відсутнє законодавче визначення категорії «особливо важливий обєкт» та правові колізії щодо переліку таких обєктів досить часто призводять до непорозуміння та плутанини.
Організації охорони особливо важливих обєктів є дуже складною справою, що вимагає від особового складу бойової готовності і виучки, глибоких знань техніки і озброєння, зразкової дисципліни.
На території України існує велика кількість особливо важливих обєктів, організація охорони яких потребує удосконалення.
Таким чином, представляється, що наступні моменти можуть мати позитивне значення для сил охорони України:
1. чітка правова регламентація організації охорони;
2. ефективне використання досвіду організації охорони особливо важливих обєктів зарубіжних країн, що дозволить створити та реалізувати ефективну систему планування відповідних оперативних, тактичних, організаційних, матеріально-технічних заходів у цій сфері та сприятиме захисту такого роду обєктів.
   
Список літератури

1. Закон України «Про управління обєктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 46, ст.456
2. Наказ МВС України «Про затвердження Критеріїв, відповідно до яких обєкти включаються до переліку окремих особливо важливих» від 01.09.2015 № 1053 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/z1124-15
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення переліку окремих особливо важливих обєктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями» від 19.06.2013 № 421 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/421-2013-%D0%BF
4. Інструкція МВС України «Про організацію службової діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України» від 25.11.2003 № 1433 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/z0627-04
5. УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) / гол.ред.чл.-кор.НАНУМ.Попович. — 2-ге вид., допов. — К. : ПВП Всеувито ; Львів : ЛДКФ Атлас, 2001. — С. 1085.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.