14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Тактики допиту№ роботи: 2087
розділ: Кримінальне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТАКТИКУ ДОПИТУ
1.1 Тактичні прийоми допиту
1.2 Особливості тактики окремих видів допиту
РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ
2.1 Психологічні механізми тактичних прийомів допиту
2.2 Психологічні особливості судового допиту
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Варіант № 1
1. Скласти протокол огляду і накреслити схему місця події за фактом крадіжки з приміщення.
2. Здійснити фотозйомку місця події за фактом крадіжки (який описано в протоколі огляду місця події), оформити її результати у вигляді фототаблиці.
3. Скласти фрагмент протоколу огляду гільзи, та накреслити її схему.
4. Дактилоскопувати будь яку особу та представити дактилокарту, з описом типів папілярних візерунків.
5. За допомогою технічних засобів виявити на будь якому предметі слід пальця руки, вилучити та описати його в фрагменті протоколу огляду.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Актуальність теми роботи. Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в Україні, характеризуються як позитивними, так і негативними наслідками. Серед останніх серйозне занепокоєння викликає те, що форми та структура злочинної діяльності постійно вдосконалюються. З огляду на зазначене першочерговим завданням криміналістики як юридичної науки та пріоритетним напрямом наукових досліджень є розробка та впровадження в практику діяльності правоохоронних органів дієвих і сучасних криміналістичних методів і рекомендацій щодо оптимізації розслідування та розкриття злочинів.
Водночас успішне вирішення слідчим поставлених завдань потребує не лише бездоганного знання норм права й особливостей їх практичної реалізації, а й вимагає застосування положень інших наук, зокрема психології. А тому дослідження проблем застосування психологічних знань у тактичному забезпеченні окремих слідчих (розшукових) дій відповідає сучасним завданням науки криміналістики та запитам слідчої практики.
Тактико-психологічн і засади допиту досліджувалися такими провідними вітчизняними й зарубіжними вченими, як О. Я. Баєв,
І. В. Басиста, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, О. М. Васильєв, В. К. Весельський, В. Г. Гончаренко, Г. Г. Доспулов, А. В. Дулов, В. О. Коновалова,
М. В. Костицький, І. І. Котюк, Є. Д. Лукянчиков, О. Р. Ратінов,
М. В. Салтевський, М. І. Скригонюк, Ю. Торвальд, Ю. В. Чуфаровський, В. Ю. Шепітько та ін. Безумовно, проведені дослідження є вагомим внеском у розвиток теоретичних засад та удосконалення практики застосування прийомів, заснованих на даних психології, під час проведення допиту, однак в опублікованих працях зосереджувалася увага переважно на загальній характеристиці цих прийомів. Що ж стосується методологічного, процесуального та криміналістичного аспектів їх реалізації, то вони досліджені недостатньо, що зумовлює як теоретичні дискусії щодо можливостей їх застосування, так і труднощі в практиці їх реалізації.
Метою даної роботи є вивчення тактики допиту на базі досягнень різних наук юридичного та не юридичного профілю.
Досягненню зазначеної мети буде служити наступне рішення певних завдань:
1) проаналізувати тактичні прийоми допиту;
2) визначити особливості тактики окремих видів допиту;
3) дослідити психологічні механізми тактичних прийомів допиту;
4) визначити психологічні особливості судового допиту.
Обєкт дослідження – кримінально-процесуальні відносини, що виникають під час провадження допиту.
Предмет дослідження – тактика допиту.
Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання, а також ряд спеціально-наукових методів: історико-юридичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, формально-логічний та інші.
   
Список літератури

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская. − М. : Норма, 2010. – 567 с.
2. Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 3. / Р. С. Белкин. − М. : Юнити-Дана, Закон и право, 2005. – 688 с.
3. Бобечко Н. Р. Основи загальної та юридичної психології: курс лекцій : навч. посібник / Н. Р. Бобечко, В. П. Бойко, І. В. Жолнович,
І. І. Когутич ; за ред. В.Т. Нора – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 224 с.
4. Волохова О. В. Криминалистика : учебник / О. В. Волохова,
Н. Н. Егоров, М. В. Жижина ; под ред. Е. П. Ищенко. − М. : Проспект, 2011. – 566 с.
5. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии : учеб. пособие [для вузов] / С. М. Емельянов. – М. : Издательский дом «Питер», 2013. – 400 c.
6. Загальна психологія : підручник / [О. В. Скрипченко,
Л. В. Волинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. – К. : Каравела, 2009. – 464 c.
7. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 576 c.
8. Кальницкий В. В. Следственные действия : учеб.-метод. пособ. [Текст] / В. В. Кальницкий. – Омск : Омская академия МВД России, 2001. – 72 с.
9. Когутич І. І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики та методики під час розгляду кримінальних справ у суді : монографія / І. І. Когутич. – Л. : Тріада плюс, 2009. – 448 с.
10. Коновалова В. Е. Допрос: Тактика и психология / В. Е. Коновалова. – Х. : Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., 2006. – 176 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI ( поточна редакція від 12.05.2016, підстава 1355-19) // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Баццурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. Б. Я. Тація, Б. П. Пшонки, А. Б. Портнова. − X. : Право, 2012. – 899 с.
13. Криміналістика : навч.-практ. посіб. [для підготовки до семестрового та державного іспиту з криміналістики / О. А. Борідько,
С. В. Діденко, В. В. Літвін та ін.]. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. – 272 с.
14. Криміналістика : підручник [Текст] / кол. авт.: В. Ю. Шепітька,
В. О. Коновалова, В. А. Журавель [та ін.] ; [за ред. проф. В. Ю. Шепітька]. – 4-е вид., перероб. і доп. – X. : Право. 2008. – 464 с.
15. Криміналістика : навчальний посібник – К. : Кондор, 2007. – 558 с.
16. Питерцев К. С. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде / К. С. Питерцев, А. А. Степанов. – СПб., 2001. – 160 с.
17. Пиріг І. В. Залучення спеціаліста під час проведення допиту /
І. В. Пиріг // Науковий вісник Дніпроп. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. праць. – 2008. – № 2 (38). – С. 93−95.
18. Почему Березовский проиграл Абрамовичу? Полный текст решения суда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.forbes.ru/sobytiya/lyud i/110580-pochemu-berezovskii-p roigralabramovichu- polnyi-tekst-resheniya-londons kogo-su.
19. Самороков В. А. Тактика допроса и стратегия поведения [Текст] / В. А. Самороков // Криминалистика. – 2005. – № 12. – С. 2–4.
20. Соловьев А. Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии : методическое пособие /
А. Б. Соловьев. – М. : ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. – 192 с.
21. Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності : навч. посібник / В. Ю. Шепітько. – Х. : Право, 2006. – 160 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.