25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Виконання покарань у виді штрафу та конфіскації майна№ роботи: 2084
розділ: Кримінальне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ШТРАФУ
РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ ШТРАФУ ТА КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Становлення України як правової держави, визнання принципу верховенства права, подальша інтеграція України до світового співтовариства вимагають запровадження нових підходів до формування правової політики, пошуку сучасних засобів впливу на роз-виток суспільних відносин. При цьому обовязковими умовами таких дій слід уважати як максимальне забезпечення проголошених у Конституції України прав, свобод особи, так і вжиття відповідних заходів, спрямованих на усунення будь-яких шкідливих чинників впливу на особу та її права, на існування суспільства та держави. У цьому контексті набуває актуальності питання, що стосується виконання покарань у виді штрафу та конфіскації майна.
Питання щодо виконання покараньу виді штрафу та конфіскації майна в останній період досліджували у своїх працях такі учені-правознавці як П. Д. Біленчук, В. Н. Веселова, В. Г. Гончаренко, В. К. Грищук, Н. О. Гуторова, М. Я. Гуцуляк, А. І. Зубков, В. Н. Іванов, Б. О. Кирись, Є. Д. Лукянчиков, Ф. М. Марчук, Я. І. Соловій, П. Л. Фріс та ін.
Обєктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час виконання покарань у виді штрафу та конфіскації майна.
Предметом виступають відповідні юридичні норми, що регулюють виконання покарань у виді штрафу та конфіскації майна.
Мета роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретико-доктринальних положень кримінально-виконавчого права, нормативно-правової бази, що регламентує штраф та конфіскацію майна визначити особливості їх виконання, а також визначити тенденції та шляхи вдосконалення.
Завдання роботи:
встановити особливості правовідносин у сфері виконання покарання у виді штрафу;
вивчити виконання покарання у виді конфіскації майна;
охарактеризувати основні проблеми виконання покарань у виді штрафу та конфіскації майна.
Реалізація завдань дослідження здійснювалася шляхом комплексного використання загальнонаукових і спеціальних методів: логічного, етимологічного та порівняння – при поглибленому аналізі понятійного апарату і формуванні теоретичної бази дослідження; аналізу і синтезу – для осмислення окремих питань виконання покарань даних видів; аналізу та узагальнення – для теоретичного обґрунтування результатів дослідження.
Теоретичною та емпіричною базою дослідження стали законодавчі й нормативно-правові акти України, довідкова література, монографії, а також матеріали науково-методичних і науково-практичних конференцій, Інтернет-ресурси.

ВИСНОВКИ


Проведене дослідження питань, присвячених виконанню покрань у виді штрафу та конфіскації майна, показало важливість та складність даних правових інститутів. Але, не зважаючи на важливість та актуальність цієї теми, вона на сьогодні фактично залишається поза увагою науковців та правове регулювання, не дивлячись на значну кількість нормативних актів у цій сфері, є недосконалим.
В чинному законодавстві України штраф визначається як грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в Особливій частині КК. Тоді як конфіскація майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.
На підставі проведеного аналізу встановлено, що зазначені покарання розрізняються за ступенем репресивності. Так, конфіскація може бути звернена на все майно, що перебуває у власності засудженого, або на значну його частину. Виняток складає лише майно, що входить до переліку видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами. Обсяг позбавлення права власності при застосуванні штрафу значно менший ніж його межі, котрі зазначені в санкціях статей Особливої частини КК України. Крім того, закон вимагає, щоб під час призначення штрафу враховувався майновий стан винного.
Конфіскація означає вилучення майна. Згідно з п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 29 вересня 1953 р. № 7 «Про судову практику із застосування конфіскації» заміна конфіскації майна грошовою сумою, рівною вартості цього майна, не допускається, тобто майно має вилучатися винятково в натуральному вираженні. На відміну від цього, штраф є грошовим стягненням; право вирішувати, за рахунок якого конкретно майна сплачувати присуджену суму штрафу, залишається за засудженим. І лише у разі невиконання засудженим добровільно цього покарання, штраф може бути стягнутий примусово в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
На відміну від неможливості сплати штрафу, коли допускається його заміна іншим покаранням, законодавством не передбачено можливості заміни покарання у вигляді конфіскації майна іншим покаранням. Крім того, законом не передбачено можливості відстрочки або розстрочки виконання цього покарання, а також добровільного його виконання.
Головне, що поєднує покарання у вигляді штрафу і конфіскації майна, це те, що вони мають позбавляти права власності засудженого, тобто у разі їхнього застосування повинне погіршуватися майнове становище засудженого.
Досліджуючи проблеми теорії й практики виконання покарань у виді штрафу та конфіскації майна, що відсоток ви¬конання даних покарань є дуже низьким, тому існує потреба у вирішенні даних питань шляхом змін у законодавстві.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.