20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Надати визначення поняттю «менеджмент»№ роботи: 2081
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

Вступ
11. Надати визначення поняттю «менеджмент»
19. Характеристика основних функцій, видів менеджменту та стилів управління
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Узагальн юючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
Теоретичний плюралізм у трактуванні сутності і змісту поняття менеджмент привів до того, що в спеціальній літературі з менеджменту є багато його визначень.
Менеджмент як мистецтво управління базується на тому, що організації — це складні соціально-технічні системи, на які впливають численні й різноманітні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Навчитися управляти можна лише шляхом використання теоретичних знань у конкретній ситуації.
Менеджмент являє собою функцію управлінського апарату сучасного підприємства з використання законів і закономірностей суспільного розвитку, що дає змогу організувати ефективне, конкурентоспроможне виробництво в умовах постійно мінливого внутрішнього і зовнішнього середовища.
Процес управління – це є загальна сума всіх функцій, а саме:
планування;
організаці ї;
мотивування;
контролюванн я.
Види менеджменту можуть бути різними, і їх кількість продовжує зростати. У реальному виробництві пробуються нові моделі, фахівці використовують нові терміни та визначення. Види менеджменту – це окремі галузі діяльності управління, які покликані вирішувати різноманітні завдання.
Стиль управління, або керівництва - це гнучка манера поведінки керівника, щодо співробітників, яка змінюється в часі залежно від ситуації і виявляється в способах виконання управлінських робіт, підпорядкованих керівнику співробітників.
   
Список літератури

1. Вердиева, Ю.Н. Менеджмент: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 080503.65 "Антикризисное управление" / Ю.Н.Вердиева; Дальневост. федер. ун-т, Шк. экономики и менеджмента. - [2-е изд. перераб. и доп.]. - Владивосток: ДВФУ, 2012. - 311 с.
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник / В.Р.Веснин. – М.: Проспект, 2013. – 320 с.
3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Організація праці менеджера : навч. посібн. [для студ. екон. ВНЗів]. – К. : Вид-во "Кондор", 2003. – 414 с.
4. Виханский, О.С. Менеджмент: учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и по направлению 521600 Экономика / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2008. - 669 с.
5. Глухов, В. В. Менеджмент: для экономических специальностей / В. В. Глухов. – Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2009. – 600 с.
6. Дафт, Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. – Спб.: Питер, 2012. – 863 с.
7. Данько, Т.П., Голубев, М.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: Учебник / Т.П. Данько, М.П. Голубев. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 416 c.
8. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : підручник. – К. : Академвидав, 2003. – 416 с.
9. Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-Дону: Феникс, 2012. – 452 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.