20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі№ роботи: 2078
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Курсова робота
об'єм: 63
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
1.1. Поняття і сутність фінансових інвестицій
1.2. Значення фінансових інвестицій в системі управління підприємства
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ
2.1. Особливості застосування методу участі в капіталі для обліку фінансових інвестицій
2.2. Облік інвестицій за методом участі в капіталі
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦЙ ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальніст ь теми дослідження. Інвестиції є основою розвитку підприємства, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів. Без надійних основ інвестиційної діяльності, якими професійно володіли спеціалісти відповідно профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного виробництва, науково-технічний та соціальний прогрес, а з ним і на належне місце у світовому господарстві.
Реформування системи бухгалтерського обліку і звітності відповідно до міжнародних стандартів є складовою частиною заходів, спрямованих на розвиток ринкових відносин. Побудова нових економічних стосунків неможлива без активізації інвестиційних процесів і поліпшення якості управління ними на рівні окремих субєктів господарювання. В цих умовах важливим є здійснення обліку, аналізу та аудиту фінансових інвестицій як в інтересах інвесторів, власників підприємства (обєкта інвестування), так і будь-яких інших зацікавлених користувачів фінансової звітності, потенційних інвесторів.
Сутність обліку інвестицій за методом участі в капіталі висвітлено в працях М.О. Виноградової, Т.В. Гладких, Н.I. Верхоглядової, В.П. Шила, С.Б. Ільіна, В.I. Кислої, Р.Л. Хомяка В.К.Онищенка та інших. На сьогоднішній день незважаючи на значну кількість наукових робіт із методу участі в капіталі, відсутнє комплексне дослідження даної проблеми, тому це питання залишається актуальним і потребує подальшого вивчення.
Обєктом дослідження є методологія обліку та законодавче регулювання обліку фінансових інвестицій.
Предметом дослідження є організація обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.
Мета дослідження - особливості обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.
Для досягнення встановленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
визначити поняття і сутність фінансових інвестицій;
зясувати значення фінансових інвестицій в системі управління підприємства;
дослідити особливості застосування методу участі в капіталі для обліку фінансових інвестицій;
розглянути облік інвестицій за методом участі в капіталі;
вивчити проблеми та шляхи вдосконалення обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі;
узагальнити матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : закон України : [прийнято Верховною Радою 02.12.2010 р.] : [за станом на 01.01.2011 р.] // Законодавство України – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-b in/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : закон України : [прийнято Верховною Радою 16.07.1999 р.] : [за станом на 01.01.2007 р.] // Законодавство України – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-b in/laws/main.cgi?nreg=996-14.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"[Електронний ресурс] : наказ: [затв. М-вом фінансів України 26.04.2000 р.] // Законодавство України – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/z0284-00
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 (МСБО 28). Інвестиції в асоційовані підприємства від 01.01.2012"[Електронний ресурс] :– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/929_046
5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 (МСБО 27). Консолідована та окрема фінансова звітність від 01.01.2012"[Електронний ресурс] :– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/929_045
6. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Ю.А. Верига, М.О. Виноградова, Т.В. Гладких [та ін.]. – К.: ЦУЛ, 2010. – 500 с.
7. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: навч. практ. посібник / Н.I. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна, В.I. Кисла. – К.: ЦУЛ, 2010. – 536 с.
8. Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посібник] / [Р.Л. Хомяк та ін.] ; за ред. Р.Л. Хомяка. – 5-те вид., доп. і перероб. – Львів : Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+”, “Інтелект-Захід”, 2006. – 1088 с.
9. Бухгалтерський фінансовий облік : [підручник] [для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл.] / Ф.Ф. Бутинець [та ін.]. – 6-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 756 с.
10. Первинна документація / [гол. ред. П. Кричун] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – Спецвипуск [б/н]. – 64 с.
11. Винокуров Д. Облік інвестицій відповідно до П(С) БО // Податки та бухгалтер¬ський облік. - 2000. - №42 (297). - С.2-27.
12. Волкова І.А. Фінансовий облік - 2 [Електронний ресурс]: навч. посібник / І.А. Волкова. – К.: ЦНЛ, 2009. – 224 с.
13. Гусакова О.С. Податковий облік: навч. посібник / О.С. Гусакова, Н.В. Прохар. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦНЛ, 2010. – 320 с.
14. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник / О.В. Клименко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.
15. Лень В.С. Звітність підприємства: підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 2010. – 672 с.
16. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: підручник / О.В. Лишиленко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 556 с.
17. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: монографія / Л.Г. Ловінська. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.
18. Онищенко В. Можливості застосування зарубіжного досвіду для обліку спільної діяльності за договором простого товариства в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С.28-35.
19. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : [навч. посібник] / В.В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
20. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : [підручник] [для студ. вищ. навч. зал. екон. спец.] / Н.М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 2005. – 784 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.