10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ№ роботи: 2074
розділ: Адміністративне право України
тип: Дипломна робота
об'єм: 101
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ
1.1. Поняття та ознаки адміністративного договору
1.2. Класифікація адміністративних договорів
РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
2.1. Адміністративно-договірні правовідносини та підстави їх виникнення
2.2. Порядок укладання та розірвання адміністративних договорів
2.3. Відповідальність сторін адміністративного договору за законодавством України
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ
3.1. Особливості адміністративно-правового регулювання адміністративних договорів в Україні
3.2. Особливості адміністративно-правового регулювання адміністративних договорів в країнах ЄС
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


РЕФЕРАТ
Магістерс ька робота, 101 с., використано джерел 68.
КЛЮЧОВІ СЛОВА – адміністративний договір, сторони договору, субєкт владних повноважень, управлінські повноваження, oферта, акцепт.
ОБЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – законодавча база, якою регулюються питання повязані з правовим регулюванням правових відносин за адміністративним договором.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – суспільні відносини з приводу укладення адміністративного договору, закріплення та гарантування прав та обовязків його субєктів, інших суттєвих умов договору, а також відносини щодо їх виконання.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – визначення змісту та особливостей публічних відносин адміністративних договорів.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ – запропоновано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства України та прийняття окремого закону про адміністративні договори.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ – в науковій діяльності з метою подальших досліджень теоретичних і практичних проблем правового регулювання адміністративно-правових договірних відносин.
ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – внесення змін та доповнень до чинного законодавства України; підготовка та опрацювання законопроектів, розгляд справ про адміністративні договори; викладання адміністративного права та процесу.

Анотація
Адміністративно- правове регулювання адміністративних договорів. Поняття і види. Магістерська работа. Кафедра адміністративного права юридичного факультету Київського національного університеті імені Тараса Шевченка.
Робота присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правовому регулюванню адміністративних договорів. Досліджено основні історичні етапи становлення адміністративного договору в Україні. Уточнено поняття адміністративного договору та наведена їх класифікація. Розглянуто адміністративний договір як інструмент діяльності публічної адміністрації. Вивчено досвід адміністративно-правового регулювання адміністративних договорів в країнах ЄС. На основі проведеного дослідження запропоновано внести ряд пропозицій та доповнень до діючого законодавства, яке регулює адміністративно-договірні відносини.
   
Список літератури

1. Елистратов А.И. Основные начала административного права / А.И. Елистратов - М., 1917. - С. 161
2. Сперанская К. Об административном договоре // Вестник Верховного Суда СССР / К. Сперанская 1928. – С.18.
3. Ямпольская Ц.А. О теории административного договора / Ц.А. Ямпольская // Советское государство и право. – 1966. – №10. С.132-136.
4. Новоселов В.И. К вопросу об административных договорах / В.И. Новоселов // Правоведение. – 1969. - № 3. - С. 40-45.
5. Стефанюк В. С. Поняття, ознаки і публічно- правова природа адміністративного договору та його значення в управлінській діяль¬ності / В. С. Стефанюк // Право України.— 2003.— №8.
6. Афанасьєв К.К. Адмінісстративні договори: реалії та перспективи / К.К. Афанасьєв: Монографія/ МВС України, Луган.акад.внутр.справ ім..10-річчя незалежності України; [Наук. Ред..канд.юрид. наук, проф.. Ю.П. Битяк]. – Луганськ: РВВ ЛАВС,.. 2004. -320 с.
7. Битяк Ю.П. Административное право Украины / Ю.П. Битяк. – Х.,2003. – С.142-143.
8. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса / Ю. А. Тихомиров - М.: 1998. - 798 с.
9. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. - 736 с.
10. Коренев А.Н. Административные договоры: понятие и види / А.Н.Коренев, А.А. Абдурахманов // Журнал росийского права. – 1998. - №7. – С.86.
11. Битяк Ю. Правова природа адміністративних договорів / Ю.Битяк, О.Константий // Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 3. - С. 101-109.
12. Гриценко І.С. Загальне адміністративне право: підручник/ І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька та інші. К.: Юрінком Інтер, 2015.- 568с.
13. Аверянов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. Том 1. Загальна частина / В. Б. Аверянов та ін. — К. : Юридична думка, 2007. —С. 291.
14. Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.
15. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 10 квітня 2014 р. №1197-VII. [Електронний ресурс].— Режим доступу:http://zakon3.rada.gov .ua/laws/show/1197-18
16. Куйбіда Р.О. Межі адміністративної юрисдикції: спірні питання. [Електронний ресурс] / Р.О. Куйбіда - Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?w=p& amp;i=&d=682
17. Тихомиров Ю.А. Административные процедуры и право / Ю.А.Тихомиров, Э.В. Таланина // Журнал российскою права. - 2002. - № 4. - С. 9.
18. Котельникова Е. А. Административное право / Е.А. Котельникова, И.А. Семенцова, М.Б. Смоленский Ростов-на-дону, Феникс, 2002.-С. 145.
19. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 року. №2163- XII. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/2163-12
20. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію). Закон України від 06.03.1992 року.- № 2171-XII. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/2171-12
21. Про оренду державного та комунального майна. Закон України від 10.04. 1992 року. - №2269 – XII. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/2269-12
22. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. №161- XIV. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/161-14
23. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27
24. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356
25. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 р. № 966-IV [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/966-15
26. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. №586 – XIV. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/586-14
27. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. №997-XIV. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/997-14
28. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14 грудня 1999 р. № 1286-XIV. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /anot/1286-14
29. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. - №280/97-ВР. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/280/97-%D0%B2%D1%80
30. Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 761 с.
31. Бюджетний кодекс України: Закон України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572
32. Про державний матеріальний резерв: Закон України від 24січня 1997 р. №51/97-ВР. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/51/97-%D0%B2%D1%80
33. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 липня 2010 р. № 2404-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 40, ст.524
34. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%8 0
35. Скворцов С. С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності. Автореф. дис… канд. юрид. наук / С. С. Скворцов. – Харьків. – 2005. – 26 с.
36. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14 вересня 1999 р. № 1039-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 44. – Ст. 391.
37. Про особливості передачі в оренду чи концесію обєктів централізованого водо, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності: Закон України від 17 жовтня 2010 р. – № 2624- VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – N 11. – ст.71.
38. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 р. – №3038 – VІ. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/3038-17
39. Боднар Т.В. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова та ін. ; за ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер – 2008. – 891 с.
40. Афанасьев К. К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико – правовий аспект):. дис… канд. юрид. наук / К.К. Афанасьев. – Харьків – 2002. – 173 с.
41. Мелихова А. Ю. О некоторых аспектах содержания административного договора. / А.Ю.Мелихова // Административное право и процесс. – 2011. – № 4. – С. 27 – 32.
42. Богданов К.В. Договор в сфере предпринимательства / Богданов К.В. - X., 1999. - С 103.
43. Кашаніна Т.В. Юридична техніка: підручник. - 2-е вид., Перегляд / Т.В. Кашаніна. - М.: Норма: ИНФРА-М. - 496 с., 2011
44. Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції / О. Коморний // Право України. - 2002. - № 4. - С. 43-46.
45. Железняк Н. Правове регулювання нормоторчої діяльності / Н. Железняк //Право України. - 2002. - № 12. С 104
46. Про єдиний державний реєстр нормативних актів. Указ Президента України від 27 червня 1996 р № 468 1996 р. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws /show/468/96.
47. Задихайло О.А., Щодо визначення адміністративного договору в адміністративному праві України. [Електронний ресурс] / О.А.Задихайло. - Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/ period/article/8677/%CE
48. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права/ Ю. Н. Старилов. – В 3-х т. Т. ІІ: Государственная служба. Управленчиские действия. Правовые акты. Административна юстиція. – М.: Изд-во:НОРМА. – 2002. – 600 с.
49. Пилипенко П. Д. Принципи трудового права [Електронний ресурс] / П. Д. Пилипенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - № 13. - С. 278-283. - Електронний ресурс] / П.Д. Пилипенко. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuv s_2001_13_51
50. Куйбіда Р. Адміністративний договір у практиці європейських країн / Р. Куйбіда II Слово Національної школи суддів України. - 2013. -№2 (3). - С. 176-183.
51. Ямпольская Ц.А. О теории административного договора / Ямпольская Ц.А. // Советское государство и право. – 1966. – №10. С.132-136.
52. Лукянець Д.М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Лукянець Дмитро Миколайович; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007. - 410 арк.
53. Овчарова Є.В. Особливості застосування заходів адміністративної відповідальності до юридичних осіб. Електронний ресурс] / Є.В. Овчарова - Режим доступу: http://www.juristlib.ru/book_4 524.html
54. Біла В. Р. Адміністративний договір в діяльності органів державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Р. Біла ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2011.
55. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов / Д.Н. Бахрах. – М.: Издательство БЕК, 1999. - 368 с.
56. Смокович М.І. «Адміністративний договір: примус чи волевиявлення». - [Електронний ресурс] / М.І. Смокович. - Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/ period/article/2092/%CC
57. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 травня 2001р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131
58. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права / А.В. Демин // Государство и право. - 1998. – M.2. - С. 18.
59. Самсін І.Л. Спори, що виникають з адміністративних договорів // Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики: настільна книга судді / І.Л. Самсін. - Київ. - 2007.- С. 381
60. Коренев А.П. О соотношении административно-правовых институтов и отрасли административного права / Коренев А.П. Ин-ты администр. права России. - М., 1999.
61. Юcупoв В. A. Тeoрия aдминиcтрaтивнoгo прaвa / В.A. Юcупoв— Кaзaнь. 1976. — 63, c.
62. Доготар А. Місце адміністративного договору в цивільно-правових відносинах. [Електронний ресурс] / А.Доготар — Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/images /abook_file/conf2008_dogottar. pdf
63. Про деякі питання підвідомчості й підсудності справ господарським судам. Постанова пленуму Вищого господарського суду від 24.10.2011. - №10. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/v0010600-11
64. Войтович С. «Адміністративний договір: зарубіжний досвід і формування української доктрини і практики». [Електронний ресурс] / С.Войтович.— Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/ar ticle.php?id=3950
65. Демин А.В. Общие вопросы теории административного договора / Демин А.В. – Красноярск, 1998.
66. Біла В. Р. Адміністративний договір в діяльності органів державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Р. Біла ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2011.
67. Семенцова И. А. Административное право / И. А. Семенцова // – Ростов-на-Дону. – 2002. – 352 с.
68. Висновок Центру політико-правових реформ щодо поняття адміністративного договору. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.pravo.org.ua/files/Sud/VYS NOVOK_admin_dogovir.rar
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.