24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття стадії досудового розслідування№ роботи: 2070
розділ: Кримінальне право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1. Поняття стадії досудового розслідування
2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство
3. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування
Задача № 1
Слідчий вніс відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про вчинення розбійного нападу на Козара. Наступного дня після цього Козар звернувся до слідчого із заявою, в котрій просив визнати його потерпілим і цивільним позивачем. Слідчий роз’яснив Козару, що в даний час він не може бути визнаний потерпілим і цивільним позивачем тому, що особа, яка вчинила злочин, не встановлена.
Чи правильно поступив слідчий?

Задача № 2
Оперуповноважений Лавочкін, знаходячись у службових справах на ринку, особисто спостерігав факт вимагання грошей у продавця Пенкіна Сичовим. Останнього Лавочкін затримав і доставив до райвідділу. При особистому обшуку в Сичова були виявлені і вилучені гроші і газовий балончик.
Склавши протокол затримання, оперуповноважений пішов на ринок для виявлення очевидців і допиту потерпілого, а потім – за місцем проживання Сичова для провадження обшуку.
Чи ґрунтуються на законі дії оперуповноваженого?

Висновк и
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Албул С. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / С. В. Албул, С. Л. Деревянкін, О. В. Поліщук ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 475 с.
2. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст. 141.
3. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / [Беляєва Катерина Володимирівна та ін.] ; за ред. проф. В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника ; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 с.
4. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна та ін.]. – Харків : Право, 2015. – 276 с.
5. Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий та ін.] ; за ред. акад. НАН України, засл. діяча науки і техніки України, д-ра юрид. наук, проф. В. Я. Тація [та ін.] ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2013. – 823 с.
6. Кримінальний процес України : навч. посіб. / [Ортинський В. Л. та ін.] ; за ред. проф. В. С. Канціра ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 353 с.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 р., № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/4651-17.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – 768 с.
9. Молдован А. В. Кримінальний процес України : лекції : процес. док. : навч. посіб. / А. В. Молдован, Р. С. Кацавець. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 351 с.
10. Рекомендація № 6 R (87)18 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам від 17 вересня 1987 р. «Щодо спрощення кримінального правосуддя» : Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи : від 17.09.1987 р., № 6R(87)18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/994_339.
11. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина : підручник / В. М. Тертишник. – Акад. вид. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 418 с.
12. Юрченко Л. В. Особливості початку досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України / Л. В. Юрченко // Вчені записки Таврического національного університету В. І. Вернадського. – 2013. – Серія «Юридичні науки». – № 1. – С. 338–343.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.