19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування професійної мотивації№ роботи: 2066
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 54
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ
1.1. Поняття мотивації, структура та фактори формування
1.2. Професійна діяльність та професійна мотивація
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ КП «КИЇВПАСТРАНС»
2.1. Організаційно-економічна характеристика КП «Київпастранс»
2.2. Оцінка мотиваційного механізму КП „Київпастранс”
2.3. Емпіричне дослідження професійної мотивації КП «Київпастранс»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КП «КИЇВПАСТРАНС»
ВИСНОВКИ
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВИСНОВКИ


Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні виновки:
1. Мотивація — це сукупність факторів, які визначають поведінку. До першої групи факторів відносяться потреби та інстинкти, як джерела активності, вони пояснюють, чому організм приходить до стану активності.
Формування мотивації особистості характеризується переходом від однорівневої системи спонукань до ієрархічно організованих комплексів спонукань, які регулюються самоусвідомленням особистості.
2. Мотивація професійної діяльності має свою специфіку, яка проявляється як в особливостях структурно-ієрархічних характеристик, так і у змісті мотивів, потреб, установок, емоцій, які до неї входять. Важливим у вивчені мотивації професійної діяльності є її динамічний аспект, який знаходить своє відображення у стадіях професійного становлення особистості.
3. «Київпастранс» — комунальне підприємство призначене для перевезень пасажирів. Створене рішенням Київської міської ради від 30.11.00 № 101/1078 та від 02.10.01 № 61/1495 і проведене шляхом реорганізації Комунального підприємства «Київелектротранс» і Київського міського територіально — виробничого обєднання автомобільного транспорту.
4. В результаті аналізу господарської діяльності встановлено, що:
– виручка від реалізації продукції, робіт, послуг в діючих цінах зросла на 28,47% в 2014р. порівняно з 2013р, проте у 2015р. спостерігається зниження цього показника на 1,62%;
– середньоспискова чисельність працівників має постійну тенденцію до зниження, а темпи росту цього показника в 2015р. склали 82,25% порівняно з 2014р;
– середньорічна заробітна плата робітника постійно зростає, при чому темпи росту цього показника випереджають темпи росту продуктивності праці;
– в 2013р. та 2015р. підприємство отримувало збиток від реалізації продукції і лише в 2014р. в кожній гривні наданих послуг є 1,7 коп. прибутку та 98,3 коп. витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів;
– На комунальному пiдприємстві „Київпастранс” діє декілька положень щодо питань матеріального стимулювання праці працівників. Це положення „Про матеріальне заохочення в звязку з ювілеєм та виходом на пенсію”, “Про виплату персональних надбавок працюючим основного виробництва”, “Про надбавки за вислугу років на КП „Київпастранс”. Деякі з положень входять до Колективного договору, інші виходять як окремі розпорядження по підприємству. Відповідальною особою за розробку стратегії матеріального заохочення та підготовку розпоряджень є відділ кадрів.
5. Результати емпіричного дослідження професійної мотивації працівників КП «Київпастранс» змогу виявити домінуючи мотиви і цілі професійної діяльності та визначити умови і способами їх реалізації. Отримані дані вказують на переважання у працівників мотивів прагнення до професійного успіху та самовизначення. Аналіз професійних цілей діяльності показує, що головними серед них є: досягнення високих професійних результатів, професійного зростання, самореалізації у професійній діяльності. Мотиви і цілі професійної діяльності проявляються в найбільш значущих способах їх реалізації. Професійні та організаційні умови визначені головними у виконання професійної діяльності працівників. Отримані результати дають підстави стверджувати, що у працівників, на етапі первинної професіоналізації, професійні мотиви й цілі не є універсальними конструктами, а значною мірою обумовлені характером умов та способів їх реалізації. За результатами дослідження встановлено взаємозвязок професійної мотивації з особистісними характеристиками та ефективністю діяльності.
6. Кореляційний аналіз виявив сукупність особистісних характеристик, які найбільш тісно повязані з компонентами професійної мотивації, що дозволило передбачити їх провідну роль у професійній діяльності працівників. Виявлено достовірні кореляційні звязки між: оцінкою результатів та рефлексією (r >0,337*) й професійним Я-образом (r > 0,419*); рівнем професійних домагань та самоактуалізацією (r > 0,728); інтернальністью у сфері професійних досягнень та рефлексією (r > 0,729); професійними інтересами та рефлексією (r > 0,682) й локусом контролю Я (r > 0,626); професійними мотивами та професійним Я образом (r > 0,419); професійними цілями та самоактуалізацією (r>0,405). Результати емпіричного дослідження виявили взаємозвязок способів досягнення результатів у професійній діяльності (r > 0,334) й умов виконання професійної діяльності (r > 0,397) з ефективністю діяльності. Працівники на етапі первинної професіоналізації, очікують на відповідний результат власних дій та намагається його уявно передбачити. Зміст їх професійних очікувань певною мірою залежить від таких особистісних рис, як віра в ефективність власних зусиль, упевненість у собі, сила бажань та емоційного забарвлення під час очікування.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.