25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики№ роботи: 2065
розділ: Наукові дослідження
тип: Контрольна робота
об'єм: 23
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

1. Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики
2. Послідовність підготовки дисертацій
3. Методологія наукових досліджень ефективності використання персоналу в організації
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.: ил. — Библиогр.: с. 208–212.
2. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с.
3. Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и экономическим специальностям: Учеб. пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2000. – 135 с.
4. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Под ред. Н.И. Загрузова. – М.: Гардарики, 2001. – 160 с.
5. Державний стандарт України ДСТУ 3008 – 95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.
6. Клименюк О.В. Алгоритмічна логіка формулювання мети та гіпотези дослідження // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. — 2004.-Вип. 12.-С. 57-68.
7. Корчевська Л.О. Прогнозування рівня використання трудового потенціалу України як складова управління його розвитком /Л.О. Корчевська // Актуальні проблеми економіки. –2008. - №3. С.136- 140.
8. Крушельницька О.В. Управління персоналом. / О.В.Крушельницька, Д.П Мельничук. – К.: Кондор. 2003. – 296 с.
9. Крушельницька О.В. Методологія та організація нау¬кових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с.
10. Петрович Й.М., Дубодєлова А.В., Устінова І.Г., Новаківський І.І. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт: Навч. посібник / Под ред. Й. М. Петровича. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000. – 160 с.
11. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради / Автор-упорядник Л.А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. – К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, Видавництво “Толока”, 2001. – Бібіліогр. - 80с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.