17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація національно-патріотичного виховання зі студентами коледжу№ роботи: 2064
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 21
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Поняття та зміст національно-патріотичного виховання
2. Дослідження стану та проблем національно-патріотичного виховання студентів коледжу
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

На сьогодні нагальною потребою є виховання молодого покоління патріотів незалежної, суверенної України, формування високої національно-патріотичної самосвідомості, моральних принципів та інтелектуальної розвиненості.
Серед проблем, які гостро постають перед навчальними закладами, в тому числі і коледжами України, особливо вирізняється проблема під-готовки фахівців, які у XXI столітті візьмуть на себе всю відповідаль¬ність за розбудову держави, її соціально-політичний та економічний розвиток. Вирішення цих та інших питань вимагає формування у студентів ви¬сокої культури, духовності, морально-християнських чеснот. у цьому аспекті важливе місце посідає національно-патріотичне виховання молодого покоління українців.
Патріотичне виховання було предметом дослідження багатьох поколінь педагогів. Видатні вчені минулого О. Духнович, Г. Ващенко, С. Русова, К. Ушинський, Я. Чепіга у своїх працях приділяли велику увагу вихованню любові до своєї землі, малої та великої Батьківщини, рідної мови; поваги до історичного минулого та формуванню наці¬ональної самосвідомості. Основні складові патріотичного виховання українців намагались визначити філософи, історики, правознавці, по¬літики, письменники, зокрема М. Бердяев, Д. Донцов, М. Грушевський, Г. Сковорода, І. Франко, Д. Чижевський та ін.
Аналіз опублікованих праць з проблем національно-патріотичного виховання студентської молоді свідчить про наявність не¬значної кількості таких. Спостерігається недооцінка ролі та значимості системи національно-патріотичного виховання особистості в станов¬ленні української держави, її культурно-духовного розвитку у світо¬вому співтоваристві. З огляду на це важливою і актуальною є наукова розробка і практичне забезпечення сучасної системи національно- патріотичного виховання студентської молоді коледжу, метою якого є формування у них гордості за приналежність до українського народу, любові до своєї малої і великої Батьківщини, внутрішньої потреби зміцнювати її могутність і сувере¬нітет.
Обєктом дослідження виступає навчально-виховний процес, предметом – національно-патріотичне виховання студентів коледжу.
Мета дослідження – розглянути теоретичні та практичні аспекти національно-патріотичного виховання студентів коледжу. Для досягненя поставленої мети в даній роботі було зясовано низку завдань, а саме:
- розглянуто понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- досліджено стан та проблеми національно-патріотичного виховання студентів коледжу;
- узагальнено матеріал та зроблено висновки.
Методологічною основою дослідження для розвязання поставлених завдань є застосування наступних методів: системний аналіз теоретико-методичної літератури; методи індукції та дедукції; методи узагальнення та порівняння тощо.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що обґрунтовані в роботі ідеї, положення та висновки розширюють обсяг вітчизняних наукових знань щодо ролі національно-патріотичного виховання студентів коледжу. Узагальнені напрацювання у роботі сприятимуть розширенню інформаційно-практичної бази в сфері національно-патріотичного виховання студентів коледжу.

Висновки

Відпов ідно до мети та поставлених завдань в процесі написання роботи ми прийшли до певних висновків.
В рамках проведеного дослідження, нами встановлено, що національно-партіотичне виховання є симбізом трьох категорій «виховання», «нація» та патріотизм. В результатті узагальнення різних підходів нами уточнено поняття «національно-патріотичного виховання студентів» під яким слід розуміти організований навчально-виховний процес, спря¬мований на формування у них почуття любові до Батьківщини, її історії, культури, рідної мови, традицій, обрядів і звичаїв, формування патріотичних переконань та поведінки щодо морально-психологічної готовності захищати конституційний устрій держави, своїми діями сприяти її зміцненню і процвітанню, зростанню авторитету на міжнародній арені.
Проведено аналіз показників патріотичної вихованості студентів коледжів України, на підставі якої отримані наступні результати: рівень патріотичної вихованості у 24 % студентів – низький, у 67,7% - середній та високий - 8,3 %.
Характерними недоліками стану національно-патріотичного виховання студентів коледжів є:
- недостатнє використання змісту со¬ціально- гуманітарних дисциплін у навчально-виховному процесі;
- ставлення значної частини студентів до цих дисциплін як до другорядних у їх фаховій підготовці;
- недостатня повязаність позааудиторних виховних заходів із навчальним про¬цесом;
- недостатнє залучення студентів до патріотичної діяльності;
- недостатня підготовленість викладачів соціально- гуманітарних дисциплін до реалізаціїїх виховних можливостей у патріотичному вихованні студентів.
З метою організації планування та проведення національно- патріотичного виховання у коледжах необхідно в першу чергу здійснити наступні заходи:
- розробка та планування страте¬гії національно-патріотичного виховання на весь період навчання;
- підготовка для викладацького складу дидактичних матеріалів, спрямованих на патріотичне виховання студентів;
- під¬готовка дидактичних матеріалів з організації самостійної навчально- дослідницької роботи організації і проведення патріотичного вихо¬вання;
- організація і проведення позааудиторних виховних заходів;
- активізація самоосвіти та самовиховання студентів у національно- патріотичному напрямі.
   
Список літератури

1. Абрамчук О. В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук: спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. В. Абрамчук. - Тернопіль, 2006. - 20 с.
2. Белова Л. О. Система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра педагог. наук: спец. 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології" / Л. О. Белова. - Харків, 2005. - 35 с.
3. Васянович Г. П. Мета завдання та принципи патріотичного виховання студентської молоді / Г. П. Васянович // Вибрані твори: збірник наукових праць в 5-ти т. - Львів: Сполом, 2010. - С. 424-431.
4. Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для Виховників, Учителів і українських Родин / Г. Ващенко. – 2-ге вид. – Брюссель ; Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон ; Мюнхен : Вид-во Центральної Управи Спілки Української Молоді, 1976. – 208 с.
5. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси / О. Вишневський. – Львів : Львів. обл. наук.-метод. ін-т освіти ; Львів. обл. пед. т-во ім. Г. Ващенка, 1996. – 238 с.
6. Гевко О. І. Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративного ужиткового мистецтва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук: спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / О. І. Гевко. - К., 2003. - 20 с.
7. Дзюба В. М. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук: спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / В. М. Дзюба. - Хмельницький, 2002. - 21 с.
8. Зерній Ю. Взаємозвязок історичної памяті та національної ідентичності // Політичний менеджмент. - № 5. – 2008. – C. 104-115.
9. Касьянов Г. В. Теорія нації та націоналізму: Монографія. - К. : Либідь, 1999.- 352 с.
10. Кіндрат В. К Формування патріотизму в школярів у концепції В. О. Сухомлинського / В. К Кіндрат // Педагогіка і психологія. - 1998. - № 3. - С. 56 - 63.
11. Лукашевич М. П. Соціалізація. Виховні механізми і технології / М.П. Лукашевич. – К. : ІЗМН, 1998. – 112 с.
12. Марьянова А. М. Довженко / А. М. Марьянова. - М.: Молодая гвардия, 1971. - Вып. 24. - 383 с. - Серия "Жизнь замечательных людей".
13. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / [пер. з англійської П. Таращука]. - К. : Основи, 1994. – 224 с.
14. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. A. M. Прохоров. М. : Сов. энциклопедия. 1989. - 1632 с.
15. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / B. О. Сухомлинський. - К.: Рад. школа, 1982. - С. 21.
16. Фадєєв В. Соціокультурні тренди та українські перспективи. – Київ : Стилос, 2009. – 194 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.