16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Операційний менеджмент, як різновид функціонального менеджменту№ роботи: 2059
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Операційний менеджмент, як різновид функціонального менеджменту
2. Загальний менеджмент якості
3. Використовуючи дані звіту підприємства проаналізуйте показники використання виробничої потужності підриємства та запропонуйте шляхи їх поліпшення
Список використаних джерел

Уривки з роботи:

1. Операційний менеджмент, як різновид функціонального менеджменту

Будь-яке підприємство в процесі свого функціонування здійснює виробничу діяльність, яка поряд з фінансовою та маркетинговою діяльністю забезпечує досягнення його цілей.
Під виробничою діяльністю розуміють сукупність цілеспрямованих процесів, що здійснюються людьми за допомогою засобів праці чи природних процесів, у результаті яких предмети праці перетворюються в готову продукцію, змінюючи при цьому свій склад, стан, форму та отримуючи певні нові властивості.
Виробнича діяльність підприємства є комплексним процесом. Він складається із виробництва - процесу виготовлення товарної продукції та діяльності з обслуговування виробництва (інструментальне, ремонтне, транспортне, складське обслуговування, енергетичне, матеріально-технічне забезпечення тощо). У свою чергу, будь-яке виробниче обслуговування чи забезпечення у рамках своїх завдань теж здійснює функцію перетворення вхідних компонентів у готові продукти, тобто теж є виробничою діяльністю. Виробнича діяльність включає:
- живу працю людей як активну частину виробництва, що становить основу трудового процесу. Саме робітники є головними творцями матеріальних і нематеріальних благ;
- предмети праці, над якими працює людина для перетворення їх у проміжний чи кінцевий продукт з метою задоволення певних потреб споживачів. У промисловості - це матеріали, заготовки, сировина, напівфабрикати, тобто все те, на що спрямована праця людей;
- засоби праці - частину засобів виробництва (машини, обладнання, інструмент, оснащення тощо), за допомогою яких людина впливає на предмети праці.
Виробнича діяльність (виробнича функція) - це одна з функцій підприємства. Вона тісно повязана з іншими його функціями: фінансуванням, маркетингом, забезпеченням персоналом тощо.
Крім поняття "виробнича функція" існує також і широко застосовується поняття "операційна функція". Операційна функція включає в себе всі дії, результатом яких є випуск продукції та послуг, що постачаються організацією у зовнішнє середовище. Ця функція притаманна будь-якому підприємству. Конкретний зміст операційної функції можна визначити сукупністю окремих, досить автономних видів діяльності підприємства, які зумовлені його створенням, функціонуванням та розвитком.

2. Загальний менеджмент якості

Загальний менеджмент якості (TQM) – це підхід до управління організацією, націлений на якість, що ґрунтується на участі всіх її членів і направлений на досягнення як довгострокового успіху шляхом задоволення вимог споживача, так і вигоди для членів організації і суспільства. TQM на сьогодні вважається революцією в менеджменті якості.Ціллю TQM є досягнення довгострокового успіху організації шляхом максимального задоволення запитів споживачів, співробітників і суспільства.
Інтерес до концепції загального менеджменту якості серед українських спеціалістів став проявлятися лише в середині 1990-х рр., що збіглося з певним пожвавленням роботи із впровадження стандартів ISO 9000. Таким чином, на відміну від зарубіжної практики, коли використання TQM розпочалося ще до використання стандартів ISO, в Україні саме впровадження цих стандартів дало поштовх до вивчення концепції TQM. Значне відставання економіки України від передових країн світу є цілком закономірним, оскільки тільки тепер у країні стали формуватися обєктивні умови для використання цієї концепції:
• перехід економіки країни на ринкові відносини;
• демократизація у сфері виробничо-господарської діяльності організацій, яка дає їм повну свободу вибору стратегії своєї поведінки.

3. Використовуючи дані звіту підприємства проаналізуйте показники використання виробничої потужності підриємства та запропонуйте шляхи їх поліпшення

3.1. Суть виробничої потужності підприємства
Виробнича потужність підприємства (підрозділу) це його потенційна здатність випускати максимальну кількість продукції в одиницю часу роботи на встановлену дату за допомогою організованої сукупності наявних у нього засобів праці, здатних узгоджено функціонувати в часі і просторі, при досягнутому рівні їхнього технологічного освоєння робітниками [8, с. 231].
Під впливом науково-технічного прогресу в розвитку техніки відбуваються значні якісні зміни. Вони знаходять своє відображення, в ускладненні техніки, збільшенні її одиничної потужності. Створюються і упроваджуються великі системи машин, здатні значно підвищити ефективність оснащення підприємств і прискорити виробничий процес за рахунок його потоковості, безперервності і гнучкості. У результаті цього виникають якісно нові можливості формування і росту виробничих потужностей діючих підприємств. Тому мова тепер йде про те, щоб розкрити механізм цього звязку і найбільше ефективно керувати цими процесами.

3.2. Аналіз показників виробничої потужності
Для оцінки руху основних засобів підприємства розраховують такі показники як коефіцієнт оновлення та вибуття.
Як видно із даних табл. 3.1 у 2014р. по 2015р. відмічається тенденція до збільшення вартості основних засобів, так порівняно на кінець 2013р. та 2015р. вартість основних засобів збільшилася на 6191,3 тис. грн., що в першу чергу повязано з тим, що протягом цих років надходження основних засобів перевищували вибуття. Так у 2013р. надходження основних засобів переважали їх вибуття на 1247,55 тис. грн. (1396,15-148,6), у 2014р. надходження основних засобів переважали над вибуттям на 2208,7 тис. грн., а у 2015р. надходження основних засобів переважали над вибуттям на 6191,3 тис. грн.
3.3. Напрямки ефективного використання виробничої потужності
Отже, усю сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо ліпшого використання виробничої потужності підприємства можна умовно поділити на дві групи:
1) збільшення екстенсивного завантаження;
2) підвищення інтенсивного навантаження.
Однак треба наголосити на двох важливих обставинах. По-перше, якщо екстенсивне завантаження машин та устаткування обмежується тільки календарним; фондом часу, то можливості підвищення інтенсивного навантаження устаткування, його продуктивності практично не є такими обмеженими. По-друге, здійснення заходів екстенсивного напрямку, як правило, не потребує капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного використання виробничого апарату звязане зі значними інвестиціями; проте останні порівняно швидко окупаються за рахунок одержаного внаслідок інтенсифікації додаткового економічного ефекту.
   
Список літератури

1. Дорофиенко В. В., Колосюк В. П. Операционный менеджмент. — Донецк: ВИК, 2003. — 178с.
2. Ефимов В.В. Средства и методы управлення качеством / В.В. Ефимов. - М.: КноРус, 2010. - 232 с.
3. Коваленко Г. А. Учебное пособие по курсу "Операционный менеджмент" / Донбасская гос. машиностроительная академия. — Краматорск: ДГМА, 2004. — 104с.
4. Лісовал В. П., Старосельський М. І. Операційний менеджмент. — К.: НАУ, 2004. — 61с.
5. Мережко Н.В. Управління якістю / Н.В. Мережко, В.В. Осієвська, Н.С. Ясинська. - К.: КНТЕУ, 2010. - 216 с.
6. Омельяненко Т. В., Задорожна Н. В. Операційний менеджмент. — К.: КНЕУ, 2003. — 236с.
7. Соснін О. С., Казарцев В. В. Виробничий і операційний менеджмент. — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 147с.
8. Чейз Р. Б., Эквилайн Н. Д., Якобс Р. Ф. Производственный и операционный менеджмент. — М.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильямс", 2003. — 691 с.
9. Школа І. М., Михайловська О. В. Операційний менеджмент: Практикум: Навч. посібник. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. — 375с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.