18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Охорона праці поліцейських, їх соціальне та пенсійне забезпечення№ роботи: 2057
розділ: Охорона праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Особливості охорони праці поліцейських
2. Соціальний захист та пенсійне забезпечення працівників Національної поліції
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Національна поліція є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Національна поліція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
У ст. 43. Конституції України закріплено право кожного громадянина на належні, безпечні умови праці. Ця норма є похідною від іншого конституційного принципу, згідно з яким людина, її життя і здоровя, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3). Реалізація конституційного права громадян на охорону їх життя і здоровя в процесі трудової діяльності поряд з іншими законодавчими та нормативними актами регулюється Законом від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ «Про охорону праці»
Дослідженням даної проблематики вже займались такі науковці як А. Андрющенко, М.Д. Бойко, Болотіна, В.С. Венедиктов, І. Дубровський, В.В. Жернаков, М. Зоммер, І.Я. Кисельов, М. Руденко та інші. Саме їх роботи візьмемо за онову дослідження.
Мета роботи – дослідження охорони праці поліцейських України, їх соціального та пенсійного забезпечення.

Висновки

О тже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Основні положення з охорони праці в Україні встановлені і регламентуються Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законом «Про охорону праці», іншими законами України, а також розробленими на основі і відповідно до них нормативно-правовими актами.
2. Поліцейські проходять інструктажі з питань охорони праці. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
3. Під поняттям соціального захисту розуміється система економічних, правових, організаційних та інших заходів держави по забезпеченню соціальних прав і гарантій громадян. Соціальний захист обумовлений конституційним принципом, спрямований на турботу держави і суспільства про громадян, яким потрібна допомога у звязку з віком, станом здоровя, соціальним становищем, недостатнім забезпеченням засобами існування та інше.
4. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Національної поліції України здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
   
Список літератури

1. Конституція України: прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
2. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII
3. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII
4. Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"від 09.04.1992 № 2262-XII
5. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Національну поліцію» від 28 жовтня 2015 р. № 877
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.