22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Теорія і практика маркетингу персоналу організації№ роботи: 2053
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингу персоналу
1.1. Сутність, принципи та функції маркетингу персоналу
1.2. Маркетинг персоналу як вид управлінської діяльності
Розділ 2. Аналіз маркетинг персоналу на прикладі ТОВ «Два друга»
2.1. Аналіз структури персоналу підприємства та визначення потреби в ньому
2.2. Дослідження ефективності системи розвитку персоналу підприємства
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

У світовій практиці управління людськими ресурсами маркетинг персоналу та його інструментарій використовуються з кінця XX ст., а в вітчизнянній практиці управління персоналом цей різновид маркетингу до дійсного моменту не отримав належного поширення. Використання маркетингових механізмів у практиці управління людськими ресурсами гальмується в тому числі тим, що в багатьох компаніях маркетинговий підхід зазвичай застосовується не комплексно, а ситуаційно. Вкрай мале число підприємств розглядає його як завдання, розвязуване службами по роботі з кадрами. При цьому найчастіше функції маркетингу підміняються функціями планування потреби в персоналі і організації рекламних заходів. Крім того, майже завжди подібні заходи носять обмежений часовий характер, але не працюють на досить тривалу перспективу. Зважаючи на вище вказане дана тема набуває актуальності в умовах сьогодення.
Мета роботи – дослідити теорію і практику маркетингу персоналу організації.
Завдання роботи:
- визначити сутність, принципи та функції маркетингу персоналу;
- розглянути маркетинг персоналу як вид управлінської діяльності;
- провести аналіз структури персоналу підприємства та визначення потреби в ньому;
- дослідити ефективність систему розвитку персоналу підприємства;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

1. Ардзинов В.Д. Методология формирования маркетинга трудовых ресурсов в системе предпринимательсьва: диссертация на получение научной степени доктора экон. наук: спец. 08.00.30:СПб., 2000. – 278 с. РГБОД, 71:01-8/203-1. – Режим доступу: http://www.dslib.ru/economika- predprinimatelstva/ardzinov.ht ml.
2. Бессчастнов В.В. Маркетинг персонала в сфере обслуживания. / В.В. Бессчастнов // Управление персоналом. – 2010. - №15(241). – С.63-65.
3. Железцов А.В. Маркетинг персонала. Оценка трудовой деятельности / А.В. Железцов // Маркетинг. – Центр маркетинговых исследований и менеджмента. - 2002. - №2. – С.53-64.
4. Климова Е.Ю. Маркетинг рабочей силы как инструмент регулирования рынка труда в современных условиях: диссертация на получение научной степени канд. экон. наук: спец. 08.00.07: Саратов, 1999. – 214с. РГБ ОД, 61:99-8/1103-Х. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/ cont/76531.html.
5. Кобяк О.В. Маркетинг персоналу як вид iнформацiйного забезпечення ринку працi молодих фахiвцiв / О.В. Кобяк // Актуальнi проблеми економiки. - 2006. - № 10. - С. 77-82.
6. Колпаков В.М. Маркетинг персоналу: навч. посібник для студентів серед. і вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2006. – 408 с.
7. Крупко В.И. Исследование сущности и функций маркетинга персонала как подсистемы управления персоналом предприятия / В.И. Крупко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Ч. II. – 2005. – №2 (84). – С. 135-138.
8. Легомінова С.В. Ринок праці як обєкт маркетингових досліджень / С.В. Легомінова // Теорії мікро- макроекономіки. - Київ: Академія муніципального управління. - Вип.2. - 1999. - С. 82 – 87.
9. Лобанов Д. Внутренний маркетинг персонала. / Д. Лобанов // Банковский менеджмент. - 2008. - №4. – С.31-33.
10. Мартыненко О.В. Маркетинг персонала. / О.В. Мартыненко // Маркетинг. – Центр маркетинговых исследований и менеджмента. - 2007. - №3(94) – С.68-76.
11. Пащук Л.В. Маркетинг персоналу в інноваційно-інвестиційному середовищі / Л.В. Пащук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. - № 6. - Т.3 (86). - С. 58-64.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.