22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Порядок обліку податкових надходжень№ роботи: 2052
розділ: Податкова система
тип: Контрольна робота
об'єм: 24
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
1. Порядок обліку податкових надходжень
2. Сутність особових рахунків платників податків та порядок їх ведення
3. Звітність по податковим надходженням
4. Способи забезпечення виконання обовязку зі сплати податків і зборів
5. Відповідальність за порушення податкового законодавства
6. Поняття та порядок нарахування пені
ВИСНОВКИ
ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ
1. Податкове зобовязання -
2. Встановіть послідовність процедури документообігу при самостійному визначенні податкового зобовязання платником податків:
а) канцелярія;
б) платник;
в) підрозділ обліку і звітності;
г) підрозділ прийому й обробки звітності;
д) підрозділ донарахування платнику податків.
3. Перерахуйте способи визначення суми податкового зо¬бовязання:
4. Платник податків самостійно визначає суму податкового зобовязання має назву
5. На картках особових рахунків відображаються платежі:
а) податкові зобовязання й штрафні санкції, самостійно ви¬значені платником;
б) податкові зобовязання й штрафні санкції, нараховані орга¬ном ДПС;
в) пеня за порушення встановлених термінів погашення пого-дженого податкового зобовязання:
г) відсотки за користування розстроченням (відстроченням) податкового зобовязання;
д) непогашені суми векселя, виданого субєктом господарю¬вання при здійсненні операцій з давальницькою сировиною в зо¬внішньоекономічних відносинах;
е) немає вірної відповіді.
6. До видів несамостійного узгодження податкового зо¬бовязання відносять:
а) за замовчуванням;
б) самостійне;
в) апеляційне;
г) адміністративне;
д) судове.
7. Вкажіть термін сплати суми податкового зобовязання, якщо суму податкового зобовязання визначив інспектор ДПС у випадку не отримання у встановлені терміни податкової декларації.
8. Протягом апеляційного узгодження податкові вимоги плат¬нику податків надсилаються:
а) так;
б) ні.
9. Скарга, подана з дотриманням строків, припиняє виконання платником податкових зобовязань, визначених у податковому повідомленні, на період
10. Протягом якого терміну може бути розглянута скарга пла¬тника податків щодо визначення суми податкового зобовязання:
а) 10 днів;
б) 14 днів;
в) 20 днів;
г) 30 днів;
д) немає вірної відповіді.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к// Відомості Верховної Ради України.- 1996.- №30.- Ст. 141. Доступ з ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibi n/laws/main.cgi
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 p. №2755-VI (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 13-14,.15-16, 17. -Ст. 112. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент. – К: ЦУЛ, 2003. – 260 с.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. №2341-ІІІ (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25 - 26.-Ст.131.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради Української PCP. - 1984. - Додаток до №51. - Ст. 1122. Доступ з ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-b in/laws/main.cgi?nregp80731-10
5. Будько 3. М. Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07/ З.М. Будько; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2005. - 18 с.
6. Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. Податки, збори, платежі. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006 – 352 с.
7. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004 р. – 304 с.
8. Маньковська Т. І. Стратегічне управління регіоном : ефективність фінансових засобів / Розділ 1.8. у монографії : Фінансова система регіонів : методологія, аналіз, практика [Текст] : монографія / З. В. Герасимчук, Л. І. Федулова, Л. А. Пашко [та ін.] ; під загальною редакцією В. К. Присяжнюка, А. Б. Кондрашихіна. – Київ – Севастополь – Донецьк: АМУ, 2012. – 398 с.
9. Мельник П.В. Податкова система України. Практикум. – Ірпінь, 2003. – 342 с.
10. Тимченко О. М. Податковий менеджмент: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ. – 2009 – 150 с.
11. Онищенко В. Податковий контроль. – К, 2003. – 410 с.
12. Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.
13. Сідельникова, Костіна Н.М. Податкова система: Навчальний посібник.-Київ :Ліра-К ,2012.-576с.
14. Скворцов М.Н. Податковий менеджмент: стратегія і тактика. – Кн.2, К.: Кондор, 2007.
15. Трипольська М.І. Фінансово-правова та адміністративна відповідальність: порівняльно-правова характеристика // Науковий вісник академії муніципального управління: Збірник наукових праць. - Серія «Право».- 2010.- Вип. 1. [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_GumNvamu_pr/2010_l/15.pdf.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.