22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Технічні резерви у страхових компаніях№ роботи: 2050
розділ: Страхування
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 120 грн

Зміст:

ВСТУП
1. Сутність страхових резервів
2. Формування технічних резервів в страхових компаніях
ВИСНОВКИ
Завдання 4
За даними річного статистичного огляду Нацкомфінпослуг (http://www.dfp.gov.ua/) виконати наступні завдання та розрахунки:
проаналізувати фінансові показники діяльності страхових компаній зі страхування життя України за останні три роки. Визначити темпи зростання (зменшення) таких сумарних показників: страхових премій, страхових виплат, рівня виплат, сплачених статутних фондів, власного капіталу, страхових резервів. Зробити висновки;
визначити місце страхових компаній зі страхування життя на страховому ринку України. Зробити висновки.
Завдання 19
На основі даних фінансової та страхової звітності: Балансу (Додаток до П(С)БУ 2), Звіту про фінансові результати (Додаток до П(С)БУ 3), Звіту про доходи та витрати страховика та розділів форми «Пояснювальна записка до звітних даних страховика» здійснити оцінку фінансового стану обраних трьох страховиків за результатами аналізу таких розрахованих показників за останні три роки: ділової активності: коефіцієнт ділової активності, коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, коефіцієнт оборотності власного капіталу, коефіцієнт оборотності страхових резервів, коефіцієнт рівня грошових коштів в загальній сумі активів, коефіцієнт рівня інвестиційного капіталу, коефіцієнт рівня дебіторської заборгованості, коефіцієнт рівня кредиторської заборгованості. Зробити висновки.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП
В розпорядженні страхових компаній акумулюються значні розміри грошових коштів у вигляді страхових резервів (технічних і математичних), які необхідні для забезпечення майбутніх виплат страхових відшкодувань. Але не менш важливою їх функцією є інвестиційна, реалізації якої дозволяє отримати додатковий дохід від фінансової діяльності страховика.
Законодавством України встановлені чіткі обмеження щодо напрямів інвестування та співвідношення фінансових інструментів портфелю технічних резервів, які мають на меті забезпечити високу ліквідність вкладених коштів та диверсифікацію напрямів інвестування. Незважаючи на це, у період фінансової кризи українські страховики зіткнулись з проблемою недостатньої платоспроможності через зниження загальної ліквідності їх активів, в які були інвестовані кошти технічних резервів.
Основною метою інвестиційної функції технічних резервів є отримання доходу. Недостатня увага вітчизняних страховиків до інвестиційної функції, що простежується у використанні незначної кількості фінансових інструментів, відсутності їх аналізу за критерієм «ризик-доходність»,суттєво зменшує ефект від розміщення технічних резервів.
Вочевидь, на даному етапі розвитку страхового ринку є необхідність застосування виважених методик оцінки напрямків інвестування, які дозволять оптимізувати структуру портфеля технічних резервів, максимізувати доходність, залишивши при цьому ризик на прийнятному рівні.
Мета даної роботи полягає у визначенні природи та значення технічних страхових резервів та встановлення їхнього впливу на фінансовий результат страхової компанії.
В Україні проблеми теорії та практики страхування, в тому числі страхових резервів стали предметом дослідження В.Д. Базилевича, В.А. Борисової, Н.М. Внукової, О.Д. Вовчак, О.Д. Заруби, М.С. Клапківа, М.В. Мниха, Т.А. Ро- тової, Л.С. Руденка, С.С. Осадця та ін.

ВИСНОВКИ
Отже, страховик при здійсненні страхової діяльності створює технічні резерви для забезпечення зобовязань за ризиковими видами страхування та резерви із страхування життя для забезпечення зобовязань із страхування життя, накопичувального страхування та медичного страхування. Порядок формування, використання та розміщення зазначених страхових резервів встановлюється відповідно до норм діючого законодавства та затверджених правил страхування.
Утворення технічних резервів зумовлене самою технікою страхових операцій. Страхова премія сплачується на початку дії на початку дії договору страхування, а відшкодування ймовірних збитків можу відбуватися згодом, при настанні страхових випадків (або взагалі не відбутися). Виконання страхових зобовязань протягом усього терміну дії договору страхування забезпечує резерв незароблених премій. Це частина страхових платежів, що надійшли у звітному періоді, але відповідають зобовязанням за діючими договорами страхування і призначаються для покриття страхових ризиків, які не минули на звітну дату. Вони розподіляють страхові премії між звітними періодами, чим безпосередньо впливають на фінансовий результат.
Основною методологічною проблемою формування доходів від страхових операція є недосконалість, економічна необґрунтованість методу «плаваючих кварталів», що використовується в Україні для формування резерву незароблених премій. Методика його формування не враховує особливостей кожного страхового продукту, тому не відбиває реальних зобовязань страховика і не забезпечує достовірної оцінки доходів від страхових операцій, а, отже, і оподатковуваного прибутку за звітний період.
Необхідність резервів збитків також зумовлена інверсією страхового технологічного циклу, але вони призначені для коригування між звітними періодами страхових виплат. Вони призначені для покриття збитків, що сталися у звітному періоді, але по його закінченню з певних причин залишаються неврегульованими. Інші види резервів призначені гарантувати платоспроможність страховиків або фінансувати певні витрати. Доходи у вигляді повернутих сум технічних резервів, інших ніж резерв незароблених премій, виникають як різниця між попередньо зарезервованою та фактичною сумою виплат, обрахованою після зясування причин і визначення точного розміру збитків.
   
Список літератури

1. Про страхування: Закон України: від 04.10.2001 р. (з змінами і доповненнями)
2. Богинская З.В. Методологические аспекты формирования достоверной финансовой отчетности: дис. канд. экон. наук: 08.00.12 / З.В. Богинская; Новосибирская государственная академия экономики и управления. – Новосибирск, 2004. – 191 с.
3. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов – М.: Финансы и статистика, 2005. – 496 с.
4. Александрова М.М. Страхування: навч.-метод. посібник / М.М. Александрова. – К.: ЦУЛ, 2002. – 208 с.
5. Буханець Д.Г. Облік та звітність у страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти): дис. … канд. екон. наук: 08.06.04 / Д.Г. Буханець; Київський національний економічний університет. – К., 2000.
6. Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: [від 17.12.2004 р. № 3104 із змінами].
7. Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: [від 26.11.2004 р. № 2875 із змінами].
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.