25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Причини виникнення банкрутства підприємств№ роботи: 2048
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

1. Причини виникнення банкрутства підприємств
2. Функції та компетенція комітету кредиторів
3. Задача
Спрогнозувати ймовірність банкрутства підприємства, використовуючи Z-рахунок Альтмана, якщо сума запасів і витрат становить 100 тис. грн., грошових коштів та дебіторської заборгованості – 250 тис. грн., виручка від реалізації продукції – 600 тис. грн., прибуток – 280- тис. грн., нерозподілений прибуток – 70 тис. грн., ринкова вартість всіх акцій становить 800 тис. грн., валюта балансу – 1,4 млн. грн.
Список використаних джерел

Уривки з роботи:

1. Причини виникнення банкрутства підприємств

Під банкрутством розуміють повязану з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього термін вису¬нуті до нього з боку кредиторів вимоги і виконати зобо¬вязання перед державним бюджетом. Рішення про банк¬рутство підприємств згідно з чинним законодавством України приймає господарський суд. Заяву про банкрутство боржника до господарського суду подають кредитори, але і сам боржник має право на таку заяву [12, с. 59].
Після порушення провадження у справі про банкрут¬ство треті юридичні особи (державні і недержавні) мають право дати свої пропозиції про задоволення вимог креди¬торів до боржника в певні строки або на певних умовах. Сукупність фінансових і інших заходів з метою надання допомоги збанкрутілим підприємствам з боку третіх юри¬дичних осіб називається санацією. У процесі санації під¬приємство-банкрут може злитися з санаторами, бути при¬ватизованим тощо. Якщо кредитори згодні з умовами санації, то справа про банкрутство припиняється.
Визначення підприємства банкрутом тягне за собою негайне припинення його функціонування як юридичної особи, а всі права щодо розпорядження майном банкрута, його майнові права і обовязки переходять до ліквідаційної комісії, яка реалізує майно банкрута і здійснює інші заходи, спрямовані на задоволення вимог кредиторів.
Трудовий колектив державного підприємства, якщо воно збанкрутіло, має право передачі підприємства йому в оренду або перетворення його в інше підприємство, засно¬ване на колективній власності, за умови прийняття на себе боргів підприємства-боржника.
Банкру тство характеризує неспро¬можність підприємства (організації) задовольнити ви¬моги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити обовязкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди.

2. Функції та компетенція комітету кредиторів.

Права кредиторів в умовах неплатоспроможності боржника знаходяться в системі прав інших кредиторів та у сфері публічного інтересу. Тому вирішення питань, повязаних з конкуренцією прав та інтересів сторін та учасників провадження у судових процедурах банкрутства має відбуватися на оптимальному сполученні приватних і публічних інтересів, що повинно стати головним критерієм ефективності виконання правового механізму конкурсного процесу та відновлення платоспроможності неплатоспроможного субєкта господарювання.
Необхідно відмітити, що у справі про банкрутство до сторін віднесено конкурсних кредиторів (представника комітету кредиторів), які через збори комітету кредиторів, представляє та забезпечую інтереси у справі про банкрутство всіх конкурсних кредиторів.
Проте, визначаючи представника комітету кредиторів як сторону у справі про банкрутство, законодавець чітко не визначив права та обовязки такого субєкта процедури банкрутства, за допомогою яких можливо було б визначити його правовій статус у справі про банкрутство. Разом з тим ст. 26 Закону про банкрутство законодавцем було врегульовано порядок утворення і компетенція зборів кредиторів та комітету кредиторів, які за Законом про банкрутство не є стороною у справі про банкрутство.
У звязку з чим стає наполегливою необхідністю визначення правового статусу (компетенцію) зборів кредиторів та комітету кредиторів у справі про банкрутство, які утворюються у судовій процедурі розпорядження майном, їх місце та роль, як повноважних органів конкурсних кредиторів боржника.
У Господарськогому кодексі України [2] законодавець визначає можливість утворювати збори (комітет) кредиторів, якщо до одного боржника мають грошові вимоги одночасно два або більше кредиторів відповідно до вимог закону.
   
Список літератури

1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: від 14.05.1992 № 2343-XII.
2. Господарський кодекс України від 16.03.2003 р. ( із змінами та доповненнями станом на 27.05.2013 р.): Офіц. видання // М-во юстиції України. – К.: Ін Юре. – 2013. – 230 с.
3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. за № 1576-ХІІ // Верховна Рада України. – 1991. – №49 (03.12.91). – Ст. 682.
4. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс, Конкурсный процесс / Г.Ф. Шершеневич. – М.: «Статут», 2003. – 550 с.
5. Постанова ВГСУ від 07.09.2004 у справі № Б-39/383-03 // Архів господарського суду Харківської області, 2004. – 253 с.
6. Про деякі питання практики застосування Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”: Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 року № 04-5/1193 // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4. – 193 с.
7. Антикризове управління підприємством: навч. посіб./ З.Є._Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева; За заг. ред. З.Є. Шершньової. – К.:КНЕУ, 2007. – 680 с.
8. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств: Підручник. -К.: КНЕУ, 2006. - 552 c.
9. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія.- К.: КНЕУ, 2004.-268 с.
10. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер.кол.авт. і наук. ред. проф.А.М.Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005.– 536 с., стор.478-518.
11. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник кол. авт.і наук.ред. проф. А.М.Поддєрьогін. 6-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006.- 552 с., стор.459-522.
12. Фінансова санація і банкрутство підприємств. Кондрашихін А.Б.: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - К.: ЦУЛ, 2007.-256с.
13. Фінансова санація і банкрутство підприємств. Копилюк О.І..: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - К.: ЦУЛ, 2005.-168с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.