14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики з банківської діяльності№ роботи: 2045
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 58
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Менеджмент у банку
2. Взаємовідносини комерційних банків з НБУ
3. Операції по кредитуванню
4. Операції комерційних банків із цінними паперами на фондовому ринку
5. Маркетингові операції у комерційному банку
6. Банківський нагляд
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Висновки

Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Дослідження проводились на прикладі Новоушицького відділення ПАТ „Райффайзен Банк Аваль”, яке засноване 1 грудня 2007 року. Відділення обслуговує 53 клієнта - юридичних осіб. У відділенні відкрито більше 14000 вкладних рахунків фізичними особами, випущено понад 5000 пластикових карток. Новоушицьке відділення є безбалансовим та підпорядковується Хмельницькій обласній дирекції (ХОД) ПАТ „Райффайзен Банк Аваль”.На даний час у відділенні банку працює 5 осіб, а саме: керівник відділення, працівник по роздрібним продуктам, працівник по корпоративним клієнтам, працівник по платіжним карткам, касир.
2. Розглянути особливості ліцензування банківської діяльності, вивчено положення НБУ про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій. Проаналізовано операції по касовому обслуговуванню комерційних банків НБУ та операції по кредитно-розрахунковому обслуговуванню комерційних банків в НБУ.
3. Визначено кредитну політику та процедури її формування. Так, обсяг виданих кредитів за аналізований період змінився і становив на 31.12.15р. – 41 694 303 тис грн., а на 31.12.14 року 28 767 500тис. грн. приріст за 2015 становить 12 926 803 тис. грн., а питома вага даної статті в загальному обсязі активів змінилася з 72,9 % (2013р.) до 85,2 % (2014р.) і в 2015р. знизилась до 74,2%.
4. Райффайзен Банк Аваль проводить із цінними паперами всі операції, передбачені чинним законодавством України. За дорученням клієнтів банк купує і продає корпоративні облігації, акції, векселі. Банк надає послуги з авалювання, інкасації, доміціляції векселів, а також пропонує схеми оформлення розрахунків за допомогою векселів.
5. Проаналізувавши діяльність банку на ринку фінансових послуг протягом всього періоду існування, можна зробити висновок про недостатнє використання інструментів маркетингу в діяльності банківської установи. Даний банк використовує деякі заходи рекламної діяльності, але їх перелік та використання далекі від ідеальних.
6. Головними цілями банківського нагляду є:
1) захист акціонерів і вкладників кожного конкретного банку від нефахового управління та зловживань;
2) підтримка стабільності на фінансовому ринку шляхом попередження «системного ризику» («системний ризик» полягає в тому, що банкрутство одного банку може призвести до банкрутств кількох банків, у результаті чого втрачається довіра до банківської системи в цілому).
7. Питання вдосконалення банківської діяльності й визначення пріоритетних напрямів розвитку банків перебувають сьогодні в центрі економічного, політичного і соціального життя країни. В останні роки спеціалісти відзначають усе більший вплив кредитної політики комерційних банків на розвиток їхньої діяльності. Однак недостатня розробка теоретичних основ кредитної політики, проблем її практичної реалізації послаблює вплив кредиту на покращення якісних і кількісних показників функціонування комерційних банків та банківської системи.
   
Список літератури

1. Закон “Про Національний Банк України” від 21 серпня 2009 року N 1608-VI.
2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 24 липня 2009 року N 1617-VI.
3. Постанова Правління НБУ №368 “Про затвердження інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” від 10 вересня 2009 року N541.
4. Постанова Правління №174 «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» від 01 липня 2013
5. Алексєєв А.А. Модель оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку // Фінанси України. – 2000. – №8. – с. 123-130.
6. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики Капітал / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2002. — 276 с.
7. Алексєєв І. В. Банківська система України: проблеми і моделі розвитку // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. Конгр. Укр. Економістів, Львів, 22-26 трав. 2000 р. - Львів, 2000. - Ч. 1. - С. 262 - 264.
8. Ануфрієв В., Радзієвська В. Шляхи розвитку банківської діяльності у зв’язку з використанням новітніх технологій. Автоматизація у банк. секторі // Вісн. Укр. Акад. держ. управління. - 2000. - №4. - С. 88 - 93.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.