18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Автоматизація діяльності страхових компаній№ роботи: 2040
розділ: Страхування
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Характеристика функціональних підсистем автоматизованої інформаційної системи фінансово кредитних органів
2. Організація АІС в менеджменті страхових установ
3. Інформаційний процес управління страховою діяльністю
Висновки
Практичн е завдання
ЛітератураВс туп

Страхування — сукупність особливих замкнених перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування можливих втрат, нанесених субєктам господарювання, або збитків у сімейних бюджетах у звязку з на¬слідками страхових випадків, що сталися.
Тепер стан страхового ринку в Україні відображає суперечли¬ві процеси, які притаманні нинішній економічній політиці та си¬туації в нашій державі. Існує велика потреба у страхових послу¬гах, яку часто не можуть задовольнити страхові органи. Страхова система України діє на підставі закону «Про страхування».
З утворенням недержавних страхових компаній (СК) виникла система страхування. Страховик (страхова компанія) виконує умови страхування і пропонує їх клієнтам (страхувальникам). Якщо клієнтів задовольняють умови договору, то вони підпису¬ють його і вносять відповідні страхові внески. Договір називаєть¬ся полісом. У разі виникнення страхового випадку страховик за договором сплачує страховку.
Контроль за страховою діяльністю в Україні здійснює Комітет з нагляду за страховою діяльністю: видає ліцензії на надання ви¬дів страхових послуг; перевіряє, щоб страхові компанії діяли за законом; складає та друкує статистичну інформацію з діяльності страхових компаній на страховому ринку України; веде рейтинг страхових компаній.
Головним напрямком удосконалення обробки інформації у страхових компаніях нині є створення автоматизованої інформа¬ційної системи, що базується на застосуванні економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки і розвиненої ме¬режі передавання даних. Нові можливості в роботі страхових компаній різноманітних рівнів управління, що зорієнтовані на ав¬томатизовану технологію розвязування задач, значною мірою виявляються там, де цим процесом охоплено більшість функцій і задач їх основної діяльності. Цим досягається підвищення рівня планової та аналітичної роботи, удосконалюються методи й спо¬соби ведення страхових операцій, форми обліку й звітності, при¬скорюється обробка різного роду звітних даних і, нарешті, під-вищується обґрунтованість необхідних управлінських рішень.
З огляду на сказане основною метою створення АІС у страхо¬вій компанії є забезпечення такого рівня управління діяльністю компанії, за якого комплексно реалізуються такі завдання: про¬ведення в задані терміни багатоваріантних розрахунків, повяза¬них із рухом договорів страхування; автоматизація процесу облі¬ку договорів за всіма видами страхування; досягнення найвищих показників розвитку всіх видів майнового та особистого страху¬вання; прийняття оптимальних планових рішень щодо прибутків і видатків грошових коштів та отримання необхідного фактично¬го прибутку. Останнє положення найважливіше, оскільки страхо-ві компанії є комерційними і функціонують на принципах повно¬го господарського розрахунку.
Ринок страхування тісно повязаний з усіма ланками процесу відтворення. Будучи складовою частиною економіки, ринок страхування відображає стан і рівень розвитку виробничих сил суспільства і в той же час активно впливає на розвиток економіки. Страхові ринки поділяються за галузевою ознакою, за масштабами – на національні регіональні і міжнародні. Страховий ринок – це і поле активних інформаційних звязків, в якому інформаційні потоки забезпечують реалізацію управлінських рішень по всіх ключових питаннях його діяльності.
За походженням і змістом страхування має риси, які поєднують його з категоріями “фінанси“ і “кредит“ (перерозподіл грошового фонду, повернення отриманої позики) і в той же час принципові відмінності від фінансів і кредиту, характерні тільки для нього функції.
Функції страхування і його зміст органічно повязані. До числа важливих функцій відносяться:
• формування спеціалізованого страхового фонду грошових засобів;
• компенсація збитків і особисте матеріальне забезпечення громадян;
• запобігання страхового випадку і мінімізація збитків.
1. Перша функція - це формування спеціалізованого страхового фонду грошових засобів, як плату за ризики, які беруть на свою відповідальність страхові компанії. Цей фонд може формуватися, як в обовязковому, так і в добровільному порядку. Держава, виходячи з економічної і соціальної обстановки, регулює розвиток страхової справи в країні.
2. Друга функція страхування – компенсація збитків і особисте матеріальне забезпечення громадян. Право на компенсацію збитків мають тільки фізичні і юридичні особи, які є учасниками формування страхового фонду. Компенсація збитків за допомогою вказаної функції здійснюється фізичними або юридичними особами в рамках існуючих угод майнового страхування.
3. Третя функція страхування - запобігання страхового випадку і мінімізація збитків – передбачає широкий комплекс заходів, в тому числі фінансування заходів по недопущенню або зменшенню негативних наслідків нещасних випадків, стихійних лих і т.д. [1] Впровадження автоматизованих інформаційних систем в сфері страхування.
Отже, призначення АІС «Страхування» полягає в забезпечен¬ні збору, зберігання, обробки і передавання інформації на базі ви¬користання засобів обчислювальної техніки й звязку з урахуван¬ням взаємодії рівнів управління та підрозділів страхових компаній між собою, з клієнтами, організаціями та автоматизованими ін¬формаційними системами інших міністерств і відомств, Держав¬ним комітетом України з нагляду за страховою діяльністю.
   
Список літератури

1. Граничин О.Н. Информацинные технологии в управлении: учебное пособие / О. Н. Граничин, В.И. Кияев. - М. : ИНТУИТ.РУ, 2008. – 336 с.
2. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. В. В. Дика. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 272 с.
3. Кордиш Т.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління страховою компанією // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти: Зб. Наукових праць VIII Міжнародної наук.-практ. конф., Київ 6-7 грудня 2001р. – ЄУФІМБ. – 2002. – С.71 – 73.
4. Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці / В.С. Пономаренко. – К. : Академія, 2002. – 544 с.
5. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — К.; КНЕУ, 1999.
6. Соколовська З.М. Моделювання фінансових потоків страхових компаній / З.М. Соколовська, О.А. Клепікова // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2008. - №5(83). – С. 238-245.
7. Сухоруков М.М. Информационные технологии в страховом маркетинге и системах продаж страховых услуг / М.М. Сухоруков // Страховое дело. – 2004. – № 7. – С. 48-57.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.