24 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Система соціального захисту військовослужбовців№ роботи: 2038
розділ: Правознавство
тип: Дипломна робота
об'єм: 72
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
1.1. Поняття, призначення та види соціального захисту військовослужбовців
1.2. Загальна характеристика системи соціального захисту військовослужбовців в Україні та історія її становлення
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
2.1. Система нормативно-правових засад соціального захисту військовослужбовців в Україні
2.2. Організаційно-правові засади соціального захисту військовослужбовців в системі соціального захисту населення
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ
3.1. Узагальнення судової практики щодо застосування судами України законодавства про соціальний захист військовослужбовців
3.2. Шляхи вдосконалення системи соціального захисту військовослужбовців та приведення її до стандартів ЄС та НАТО
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП


Актуальні сть теми дослідження полягає в тому, що питання боєздатності армії завжди привертало значну увагу суспільства. Особливої гостроти сьогодні набула проблема соціального забезпечення військовослужбовців, що обумовлено багатьма чинниками.
Нагальною потребою надання державою військовослужбовцям відповідних гарантій, які певним чином мають відшкодовувати додаткові навантаження, пов’язані з особливостями виконання ними обов’язків військової служби, що часто супроводжуються ризиками для їхнього життя та здоров’я. Конституція та законодавство України гарантують, що держава забезпечує соціальний захист громадян, які перебувають на військовій службі у збройних силах, та членів їх сімей.
Упродовж тривалого часу у Збройних Силах України відбуваються процеси оптимізації чисельності військовослужбовців поряд із заходами, спрямованими на оновлення армії сучасними засобами ведення бойових дій. З огляду на це значна кількість військовослужбовців має бути звільнена у запас і забезпечена належними соціальними гарантіями. Але в умовах складної ситуації в економічній сфері це виявилося вкрай складним завданням, яке, до того ж, не завжди забезпечено чинним законодавством. Тому військово-політична еліта суспільства, вчені намагаються знайти шляхи розв’язання питань, пов"язаних з удосконаленням системи соціального захисту військовослужбовців.
Наукові дослідження у цій сфері, зокрема роботи, присвячені висвітленню питань соціального захисту військовослужбовців, поки що не мають комплексного державного підходу, особливо з урахуванням процесів, пов’язаних зі становленням громадянського суспільства в Україні. У наукових працях з питань соціального забезпечення військової сфери здебільшого містяться результати аналізу нормативно-правової бази, яка регулює соціальний захист, розкриваються суто фінансово-економічні аспекти проблеми або ж досліджуються соціально-психологічні процеси військового середовища тощо. Проте поза увагою дослідників ще залишаються питання комплексного дослідження системи соціального захисту військовослужбовців. Саме тому дослідження системи соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України визначили мету, завдання та структуру дослідження.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка рекомендацій щодо вдосконалення функціонування системи соціального захисту військовослужбовців.
Досягнен ня поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких завдань:
- визначити поняття, призначення та види соціального захисту населення військовослужбовців;
- навести загальну характеристику системи соціального захисту військовослужбовців в Україні та історію її становлення;
- дослідити систему нормативно-правових засад соціального захисту військовослужбовців в Україні;
- охарактеризувати організаційно-правові засади соціального захисту військовослужбовців в системі соціального захисту населення;
- здійснити узагальнення судової практики щодо застосування судами України законодавства про соціальний захист військовослужбовців;
- запропонувати шляхи вдосконалення системи соціального захисту військовослужбовців та приведення її до стандартів ЄС та НАТО.
Об’єктом дослідження виступає державна соціальної політика. Предмет дослідження є процес функціонування системи соціального захисту військовослужбовців.
Теоретик о-методологічним підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі теорії держави та права, державної політики та соціального управління.
Реалізація завдань дослідження здійснювалася шляхом комплексного використання загальнонаукових і спеціальних методів: логічного, етимологічного та порівняння – при поглибленому аналізі понятійного апарату і формуванні теоретичної бази дослідження; аналізу і синтезу – для осмислення окремих питань забезпечення військовослужбовців у соціальній сфері; категоріального аналізу – при уточненні таких понять, як "соціальний захист військовослужбовців", "система соціального захисту військовослужбовців"; порівняльного аналізу – при вивченні першоджерел з проблематики дослідження та для узагальнення зарубіжного досвіду в організації соціального захисту військовослужбовців; аналізу та узагальнення – для теоретичного обґрунтування результатів дослідження.
Теоретичною та емпіричною базою дослідження стали законодавчі й нормативно-правові акти України, довідкова література, , монографії, а також матеріали науково-методичних і науково-практичних конференцій, Інтернет-ресурси.

ВИСНОВКИПроведене дослідження питань, присвячених системі соціального захисту військовослужбовців в Україні, показало важливість та складність цієї правової категорії. Але, не зважаючи на важливість та актуальність цієї теми, вона на сьогодні фактично залишається поза увагою науковців та правове регулювання, не дивлячись на значну кількість нормативних актів у цій сфері, є недосконалим.
Провівши огляд літературних джерел нами встановлено, що поняття соціальний захист військовослужбовців, то на сьогодні серед учених немає єдиного визначення. У найзагальнішому вигляді соціально-правовий військовослужбовців захист являє собою функціонуючу систему нормативних правових актів та органів державної влади, що забезпечують нормальне матеріально-побутове, правове і моральне становище військовослужбовців та членів їх сімей в суспільстві.
Нами здійснено спробу узагальнити різні підходи та наведено уточнене поняття соціального захисту військовослужбовців під яким розуміють систему правових, економічних, соціальних і організаційних заходів держави, яка спрямована на забезпечення реалізації всієї повноти конституційних прав і свобод військовослужбовців, у зв’язку із виконанням ними обов’язків військової служби, що пов’язано з обмеженням деяких загальногромадянських прав, додатковим фізичним і психологічним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я.
Також в роботі уточнюється поняття системи соціального захисту військовослужбовців, під яким розуміють системну організаторську діяльність держави і громадянського суспільства щодо реалізації встановлених чинним законодавством прав, свобод та законних інтересів, пільг, гарантій та компенсацій військовослужбовцям у зв’язку з виконанням ними обов’язків військової служби.
В роботі приділяється увага історії створення та розвитку законодавчих положень соціального захисту військовослужбовців, яка має глибоке підґрунтя. В становлено, що система комплектування, утримання та забезпечення військових формувань розвивалася відповідно до історичного розвитку людської цивілізації за одними й тими самими закономірностями. Протягом століть формувалося ставлення до збройних формувань і озброєних людей, відносин між ними й державою як основним замовником їх специфічних послуг, розвивалася законодавча база.
Встанолено, що на сьогодні в Україні склалася система нормативно-правових актів, різної юридичної сили, які регулюють питання соціального та правового захисту військовослужбовців, їх конституційних прав і свобод, гарантій щодо їх реалізації. За юридичною силою ці нормативно-правові акти поділяються на такі рівні: конституційне регулювання (Конституція та конституційні закони); міжнародно-правове регулювання (міжнародні договори та угоди); законодавче регулювання (закони України); регулювання підзаконними нормативно-правовими актами. У сучасних умовах великого значення також набувають міжнародно-правові акти, що закріплюють основні права військовослужбовців у період ведення бойових дій. Але слід зауважити, що ця система характеризується великою кількістю нормативних актів, різної юридичної сили, їх непослідовністю, дублюванням правових норм, у правових актах різної юридичної сили, відсутністю єдиної термінології, правових механізмів забезпечення соціального захисту військовослужбовців. Правові норми, що містяться в цих актах, не відповідають сучасному стану суспільних відносин, носять чисто декларативний характер і не мають механізмів їх реалізації. До законодавчого регулювання соціального захисту військовослужбовців, належать Закони України: «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про Збройні Сили України», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист»; укази Президента України «Про заохочення військовослужбовців - учасників антитерористичної операції. Постанови», «Про заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку»; Кабінету Міністрів України: «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей», «Про упорядкування додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців»; та інші законодавчі акти, які регулюють питання соціального захисту військовослужбовців в Україні.
Здійснено вивчення судової практики застосування законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб показало, що суди загалом правильно вирішують справи цієї категорії. Водночас в окремих випадках помилково застосовують чинне законодавство, внаслідок чого виникають питання, що потребують додаткового роз’яснення.
Обгрунтовано застосування передового досвіду соціального захисту військовослужбовців армій Європейських країн та членів НАТО. Досвід побудови національних армій європейських країн та членів НАТО свідчить, що у вирішенні проблем соціального захисту військовослужбовців, забезпечення соціальних стандартів вони досягли високих результатів. Система соціального захисту військовослужбовців країн - членів НАТО припускає реалізацію загальних положень (свободу совісті, охорону здоров’я, право на відпочинок, працю тощо), гарантії держави, пов’язані з проходженням військової служби (пенсії, державне страхування, працевлаштування дружин і т.д.), створення відповідних організацій, що безпосередньо займаються проблемами соціального захисту (профспілки військовослужбовців, відділи та служби в Міністерстві оборони, різні об’єднання), а також струнку систему матеріально-побутового забезпечення, питань соціального захисту.
Аналізуючи досвід розвинутих країн в цій сфері, на наш погляд необхідно насамперед прийняття низки законів, направлених на реформування системи Збройних сил України починаючи вид зміни засад набору на військову службу та закінчуючи системою соціально-економічного та правового захисту військовослужбовців, як під час проходження військової служби так і після виходу їх у запас або відставку.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.