18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вплив якісного сервісу на бізнес-стратегію ресторану «Золотий Лев»№ роботи: 2035
розділ: Готельно-ресторанна справа
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЯКІСНОГО СЕРВІСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БІЗНЕС СТРАТЕГІЮ РЕСТОРАНУ
1.1 Суть і поняття бізнес стратегії ресторану
1.2 Методи оцінки якісного обслуговування
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЯКІСНОГО СЕРВІСУ НА БІЗНЕС СТРАТЕГІЮ РЕСТОРАНУ «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ»
2.1 Характеристика діяльності ресторану «Золотий Лев»
2.2 Дослідження бізнес стратегії ресторану «Золотий Лев»
2.3 Вивчення методів оцінки якості обслуговування що застосовується у ресторані «Золотий Лев»
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНОГО СЕРВІСУ У РЕСТОРАНІ «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ»
3.1 Висококваліфікований персонал як основний елемент досягнення підприємства поставлених цілей
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Сь огодні галузь ресторанного господарства набуває швидких темпів розвитку. Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно шукати нових шляхів поліпшення фінансово-економічного стану. Постійно виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу обслуговування споживачів ресторанних підприємств для успішного існування на ринку ресторанних послуг та підвищення прибутку. Якість обслуговування - невідємна складова ефективності роботи закладу ресторанного господарства, завдяки якій можливо втримати споживача. «Обслуговування на вищому рівні» стало дуже актуальним і важливим елементом ефективного функціонування закладів ресторанного господарства.
Сьогодні заклади ресторанного господарства, що лідирують по світовим міркам, приділяють особливу увагу якості обслуговування, адже, як вище сказано, якість одна з головних умов успішного і ефективного розвитку ресторану. На сьогодні існує багато методів виявлення недоліків у роботі обслуговуючого персоналу. І виходячи з цього менеджмент закладів ресторанного господарства розробляє методи боротьби з виявленими недоліками. Представляється, що аналіз впливу якісного сервісу на бізнес стратегію ресторану є досить актуальним і становить науковий і практичний інтерес.
Обєкт дослідження – сервісне обслуговування в ресторані, предмет дослідження – процес впливу сервісного обслуговування на бізнес стратегію ресторану.
Мета курсової роботи: на підставі вивчення спеціальної літератури та аналізу внутрішнього стану підприємства громадського харчування визначити та встановити фактори впливу якості обслуговування на бізнес стратегію ресторану.
Завдання роботи:
вивчити теоретичні основи впливу якісного сервісу на бізнес стратегію ресторану;
провести аналіз впливу якісного сервісу на бізнес стратегію ресторану «Золотий Лев»;
запропонувати заходи щодо підвищення якісного сервісу у ресторані «Золотий Лев».
При проведенні дослідження були використані наступні методи дослідження:
аналіз існуючої джерельної бази з даної проблематики (метод наукового аналізу).
узагальнення та синтез точок зору, представлених у джерельній базі (метод наукового синтезу та узагальнення).
моделювання на основі отриманих даних авторського бачення в розкритті поставленої проблематики (метод моделювання).
метод SWOT-аналізу при оаналіз стратегічного стану ресторану;
метод експертної оцінки при дослідження рівня обслуговування в ресторані.
   
Список літератури

1. Аветисова А.О. Напрями розвитку основних секторів ресторанного господарства / А.О. Аветисова // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – Вип. 19. – Т. 3. – С. 147–151.
2. Архипов В.В. А 87 «Організація ресторанного господарства». Навч. Пос. К.: Центр учбової літератури; 2007. 280 с.
3. Барановський В.А. Ресторанний бізнес. РнД Фенікс, 2007. 220 с.
4. Гостеприимный маркетинг [Электронный ресурс]. Электрон. текстове данные (111863 байт). – Режим доступа: http://guest-marketing.com.
5 . Іванов, Ю. Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства [Текст]: монографія / За загальною редакцією Ю. Б. Іванова, О. М. Тищенка. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 384 с.
6. Забелин, П. В. Основы стратегического управления [Текст] : учебное пособие / П. В. Забелин, Н. К. Моисеева. – М. : Информ.– внедренческий центр «Маркетинг», 1997. – 195 с.
7. Коленкова, Н. А. Стратегия конкуренции как научная категория экономической теории конкуренции [Текст] / Н. А. Коленкова. // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5(83). – С. 21–29.
8. Нечаюк Л. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навчальний посібник для студ. вузів/ Лідія Нечаюк, Наталія Телеш,; Центр навчальної літ., М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 346 с.
9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства»: підруч. Для ВУЗів/ за ред. проф. Н. О. Пятницької. К. Київ. Нац. Торг. Екон. Ун-т. 2006. 632 ст.
10. Пятницька, Г. Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація [Текст]: монографія / Г. Т. Пятницька.. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 465 с.
11. Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах: Збірник наукових праць/ Київський нац. торговельно-економічний ун-т; Ред. кол.: М.І. Пересічний, Н.Я. Орлова, Т.І. Ткаченко. К., 2002. 168 с.
12. Статистика зарплат в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.work.ua/ua/stat/?r= 0.
13. Топольник В.Г. Управление качеством продукции и услуг ресторанного хозяйства: учеб. пособ. / В.Г. Топольник. – Донецк: ДонНУЭТ, 2007. – 188 с.
14. Турчин А. Роль системы оплаты в стимулировании деятельности нового сотрудника / А. Турчин // Менеджмент и менеджер. – 2007. – № 4. – С.36-42.
15. Уваров, А. Ф. Синергетическая модель конкурентных преимуществ предприятия [Текст] / А. Ф. Уваров, С. Д. Денисов, Н. А. Оленичева // Инновации. – 2007. – № 10(108). – С. 105–108.
16. Усов В.В. Організація обслуговування в ресторанах. Практичний посібник. 2008. 246 с.
17. Чудновский В.Н. Ресторанный бизнес / В.Н. Чудновский. – М. : Академия, 2011. – 124 c.
18. Шершньова, З. Є. Стратегічне управління [Текст] : підручник / З. Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.