17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правова характеристика договору іпотеки за законодавством України№ роботи: 2031
розділ: Цивільне право України
тип: Дипломна робота
об'єм: 83
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІПОТЕЧНИХ ВІДНОСИН
1.1. Історія становлення та розвитку правового регулювання іпотечних відносин в Україні
1.2. Загальна теоретична характеристика поняття правовідносин іпотеки
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ПРИРОДА ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ
2.1. Загальна характеристика іпотечного договору
2.2. Права та обов’язки сторін
2.3 Особливості державної реєстрації договору іпотеки
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ
3.1. Недосконалість правової бази регулювання іпотечних правовідносин
3.2. Шляхи вирішення найбільш актуальних проблем правового регулювання іпотечних відносин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ


Отже, узагальнюючи теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки.
Вивчено історію розвитку правового інституту іпотеки, передумов його виникнення, нормативної бази його регулювання в минулому, що дало можливість глибше зрозуміти природу правового явища, його значення і мету, а також уникнути цілої низки помилок у процесі його застосування. В цілому історичний розвиток іпотеки в Україні не відрізняється суттєво від розвитку ринку іпотеки в Європі.
Проведено огляд літературних джерел та здійснено спробу дати визначення іпотечних відносин через два окремих поняття: іпотеки та правовідносин. На нашу думку, під правовідносинами іпотеки слід розуміти врегульовані нормами права відносини з приводу застави нерухомого майна, а також іншого майна, що визнається законом предметом іпотеки.
Досліджено елементи договору, а саме: «суб’єкт», «об’єкт» та «зміст» договору. Суб’єктами іпотечних правовідносин законодавство визначає іпотекодавця та іпотекодержателя. Одним з найважливіших та найконфліктніших з юридичної точки зору є статус сторін договору іпотеки, їх взаємних прав та обов’язків. Відповідно до ст.5 Закону "Про іпотеку" предметом іпотеки можуть бути один або декілька об"єктів нерухомого майна, а згідно зі ст.181 ЦК до нерухомого майна (нерухомості) належать земельні ділянки, а також об"єкти, розташовані на земельній ділянці і невід"ємно пов"язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. У зв"язку з наведеним практичного значення набуває питання щодо розмежування рухомих і нерухомих об"єктів цивільних правовідносин. Зміст договору - це умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов"язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Таким чином укладання будь-якого договору не можливо доки не будуть узгоджені всі його істотні умови.
Розглянуто сукупність прав та обов’язків, які виникають між сторонами договору в процесі реалізації іпотечних правовідносин. Права та обов’язки сторін договору іпотеки визначаються законом і договором.
Розглянуто особливості державної реєстрації іпотечного договору. Стаття 210 ЦК України передбачає, що правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації. Перелік органів, які здійснюють державну реєстрацію, порядок реєстрації, а також порядок ведення відповідних реєстрів встановлюються законодавством. При посвідченні іпотечних договорів виникає необхідність реєстрації іпотеки та заборони в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Встановлено, що основними проблемами іпотечних відносин в Україні, є наступні:
- недосконалість правової бази;
- проблеми наповнення та функціонування новоствореного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- малоефективна непередбачувана довготривала витратна для кредитора процедура звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду чи згідно виконавчого напису нотаріусу;
- відсутність законодавчого положення щодо функціонування вторинного іпотечного ринку іпотечних цінних паперів;
- відсутність можливості оформлення іпотеки під заставу земель сільськогосподарського призначення.
Серед першочергових завдань вдосконалення нормативно-правового регулювання іпотечних відносин є акцентування уваги на необхідності зміни законодавства передусім в частині базових категорій.
Потрібно зауважити, що немає будь-якого виправдання включенню до законодавчих актів (Цивільного кодексу і Закону «Про іпотеку») двох різних визначень поняття, тому обидва ці визначення мають бути тотожними. Мається на увазі, що визначення поняття іпотеки і в Цивільному кодексі, і в Законі України «Про іпотеку» мають бути змінені. Нами запропоновано законодавчо закріпити наступне визначення: іпотеки - застава нерухомого майна, а також іншого майна, що визнається законом предметом іпотеки, коли предмет іпотеки, як правило, залишається у володінні і користуванні іпотекодавця.
Також, для активізації формування іпотечних відносин Верховній Раді України не слід зволікати з прийняттям ряду законів, які вже знаходяться на розгляді.
Одночасно слід наголосити на важливості внесення змін до законодавчих актів для узгодження їх з міжнародними стандартами та вимогами права Європейського Союзу.
   
Список літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30 - Ст.141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №40-44. - Ст.356.
3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-IІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст.27.
4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. - Ст.144.
6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492
7. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349
8. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 № 2654-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 47. - Ст.642.
9. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст.313
10. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Рада України - 2004. - № 51. - Ст.553.
11. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 № 1378-IV // Відомості Верховної Рада України - 2004. - № 15. - Ст.229.
12. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 № 979-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 1, ст. 1
13. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 № 978-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 52, ст.377
14. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 39, ст.383
15. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст.207
16. Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті: Закон України від 03.06.2014 № 1304-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 28, ст.940
17. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 № 2658-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 47, ст.251
18. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.280
19. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142
20. Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей: Закон України від 21.12.2010 № 2823-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 27, ст.226
21. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 № 1805-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 39, ст.333
22. Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868
23. Лист ВСУ. Аналіз судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна від 01.02.2015
24. Азимов Ч. Н. Залоговое право. - X.: Оригинал, 1993. - С. 7-9.
25. Андрушків Т. Криза іпотечного кредитування в Україні та шляхи її подолання // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – № 16. – С. 3-9.
26. Бассова Н. Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / Н. Бассова // Економіст. - 2006. - № 9. - С. 36-39.
27. Бережна І. Г. Правові аспекти іпотечного договору та статусу його сторін // Юридичний журнал. – 2007. – № 7. – С. 27–32.
28. Белікова Т.В., Лубянникова В.В. Хіжняк О.С..Сучасний Стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні. Бізнесінформ №7 2014 [Електронний ресурс]. - Режим Доступу: https://docviewer.yandex.ua/?u rl=http%3A%2F%2Fbusiness-infor m.net%2Fpdf%2F2014%2F7_0%2F304 _308.pdf&name=304_308.pdf& amp;lang=uk&c=56a0fad475b1 &page=1
29. Беляневич О. До питання про припинення поруки та іпотеки. Юридична газета. // Юр. газета №10 (20) 20 червня 2014 року. [Електронний ресурс]. - Режим Доступу: http://yur-gazeta.com/publicat ions/practice/bankivske-ta-fin ansove-pravo/do-pitannya-pro-p ripinennya-poruki-ta-ipoteki-. html.
30. Бервенко С. М. Проблеми договірного права України / С. М. Бервенко. — К. : Юрінком-Інтер, 2006. - С. 168.
31. Вольницький, С. С. Правове регулювання іпотечних відносин в Україні [Текст] / С. С. Вольницький. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. - 11с.
32. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Іпотека у кредитуванні: Практичні аспекти. - К., 2006. - 463 с.
33. Грищук, Н.В. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотечних ринків в Україні [Текст] Н.В. Грищук // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 4. – С. 15–19.
34. Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики / Кол. монографія; за ред. Я. М. Шевченко. – К.: Юридична думка, 2007. – 340 с.
35. Історія і еволюція застави нерухомості як передумови українського іпотечного ринку // Юр. газета. - №15 (51) 18 серпня 2005 року.
36. Євтушенко Н.М. Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні. «Молодий вчений» № 10 (13) жовтень, 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим Доступу: https://docviewer.yandex.ua/?u rl=http%3A%2F%2Fmolodyvcheny.i n.ua%2Ffiles%2Fjournal%2F2014% 2F10%2F15.pdf&name=15.pdf& amp;lang=uk&c=56a0f86fd8ee &page=1
37. Жалинский П., Рерихт А. Введение в немецкое право. – М., 2001. – 428 с.
38. Забоев К. И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора / К. И. Забоев. — С.Пб. : Юрид. центр. 2003. — С. 155.
39. Заставне право України : [навч. посібник] / Ж. В. Завальна, М. В. Старшинський, В. В. Сухонос, С. В. Щербак. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2004. – 315 с.
40. Земельне право : підручник для студ. спец. вищ. навч. заклад. / [за ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича]. – К. : Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 424 с.
41. Зобов’язальне право / за ред. О. В. Дзери. — К. : Юрінком-Інтер, 2006. — С. 167.
42. Иоффе О. С. Гражданское право. Избранные труды. / Иоффе О. С. – М. : Статут, 2003. – 782 с.
43. Иоффе О. С. Обязательственное право / Иоффе О. С. – М. : Госюриздат, 1975. – 872 с.
44. Карпов Р.В. Заставна в системі іпотечних цінних паперів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Р.В. Карпов ; Національний університет «Одеська юридична академія». – О., 2011. – 18 с.
45. Кручок Н. С. іпотека в Україні: стан та перспективи розвитку : монографія / Н. С. Кручок. – К. : ЗАТ «Нічлава», 2010. – 298 с.
46. Кручок, С. Передумови та перспективи розвитку іпотеки в Україні [Текст] / С. Кручок // Українське комерційне право. – 2002. – № 2. – С. 15–22.
47. Криховецька З.Р. Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики [Електронний ресурс]. - Режим Доступу:www.rusnauka.com/1_NIO _2008/Economics/24496. doc. Htm
48. Кулинич П. Ф. Іпотека крізь призму земельного законодавства / П. Ф. Кулинич // Юридична газета. – 2004. – № 3 (15).
49. Любунь О. С. Іпотечний ринок : підручник / Любунь О. С., Кірєєв О. І., Денисенко М. П. – К. : Атіка, 2006. – 448 с.
50. Малий, В. Заставна та її використання за законодавством України про іпотеку [Текст] / В. Малий // Право України. – 2004. – № 7. – С. 55–58.
51. Малий, В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України [Текст] / В. Малий // Право України. – 2004. – № 1. – С. 73 – 77.
52. Малий, В. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії [Текст] / В. Малий // Право України. – 2005. – № 12. – С. 40–44. М’якишевська О. М. Стан та перспективи іпотечного кредитування // Фінанси України. — 2003. - Лі: 11. — С. 113.
53. Нижний С. В. До питання про правову природу застави / С. В. Нижний // Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. – 2002. – № 2. – С. 144–145.
54. Олійник В. Володіння, користування і розпорядження предметом іпотеки // Юридичний вісник України. – № 5 (501). – 02.05.2005.
55. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. – М., 2000. – 346 с.
56. Офіційний сайт Української національної іпотечної асоціації [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.unia.com.ua.
57. Пучковская И. И. Ипотека: залог недвижимости / Пучковская И. И. – Харьков : Консул, 1997. – 132 с.
58. Рибачок В.А. Правове регулювання іпотечних правовідносин та роль нотаріуса у їх оформленні в радянському праві під час першої кодифікації цивільного права // Часопис Київського університету права 2010. - №1. - С.179-183.
59. Саутенко, Н. Практика застосування новел іпотечного законодавства [Текст] / Наталія Саутенко // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2006. – №2(26). – С. 19–21.
60. Советское гражданское право. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. род. В. Ф. Маслова и А. А. Пушкина. — К. : Вища шк., 1083. — С. 407.
61. Суржинський М. Теоретичні та практичні аспекти застосування іпотеки / М. Суржинський // Юридичний журнал. – 2004. – № 6. – С. 18–23.
62. Тригуб, Є.О. Історія виникнення іпотеки та її законодавче закріплення в українському законодавстві / Є. Тригуб // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. / Інститут держави і права ім. В.М. Ко¬рецького НАН України. – Київ, 2006. – С. 279-286.
63. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене / За заг. ред. Харитонова Є.О. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2007. - 1200 с.
64. Цивільне право України. Особлива частина: підручник/ за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Юрін-ком Інтер, 2010. - 1176 с.
65. Цивільне право України: навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, В.А. Ватрас, Ц58 С.Д. Гринько та ін.; за ред.Р.О. Стефанчука. - К.: Правова єдність, 2009. - 536 с.
66. Цивільне право України: Підручник у 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.) Д.В. Доброва, А.С. Девгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-ге вид., допов, і переробл. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Кн.2. - 640 с.
67. Цивільне право України: Підручник: У 2-х т. / Борисова В.І. (кер авт кол), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін. За заг ред.В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т.2. - 552 с.
68. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч у 2-х томах / За заг ред.Я.М. Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн "Видавничий Дім" "Ін Юре", 2003. - 408 с.
69. Чанишева А. Р. Іпотечні цивільні правовідносини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / А. Р. Чанишева. – К., 2009. – 20 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.