16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка вимог до персоналу організації№ роботи: 2030
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Теоретичні основи вимог до персоналу організації
2. Аналіз трудового потенціалу ТОВ „Два друга”
3. Розробка вимог до персоналу ТОВ „Два друга”
Висновки
Список використаних джерел

Уривки з роботи:

Вступ

Трудові ресурси підприємства характеризують його потенційну робочу силу, і виражаються в чисельності працездатних працівників, що володіють сукупністю фізичних, розумових і духовних здібностей, що поза трудовим процесом створення матеріальних благ і послуг не реалізуються.
У свою чергу, під якістю трудових ресурсів мається на увазі сукупність різних показників утворення, професійної кваліфікації тих, хто працює, їхнього здоров"я, емоційного настрою, сумлінного відношення до роботи, бажання і здібності продуктивно трудитися. Якість трудових ресурсів залежить насамперед від загального утворення і професійної підготовки працівників.
В даний час якість трудових ресурсів розглядається як найбільш важливий фактор для розвитку виробництва. Витрати на підтримку й удосконалювання якості трудових ресурсів називають вкладенням у людський капітал. Затрачаються величезні засоби на створення сприятливих умов роботи, професійного росту працівників, зміцнення їхнього здоров"я й організацію відпочинку. Зважаючи на вище вказане питання розробки вимог до персоналу організації є надзвичайно актуальним в умовах сьогодення.
Мета роботи – провести теоретичний та практичний аналіз щодо вимог персоналу організації, а також розробити вимоги до персоналу на конкретному прикладі.
Об’єктом роботи виступає ТОВ „Два друга”, предметом – коло питань, що стосуються розробки вимог до персоналу організації.

1. Теоретичні основи вимог до персоналу організації

На сьогоднішній день, основними вимогами до персоналу організації виступають:
1. Освіта і виробничий досвід:
- робота автономно, або під керівництвом;
- відповідальність за витрати виробництва;
- управління персоналом;
- спільна робота.
2. Поведінка (манера триматися):
- зовнішній вигляд;
- впевненість у своїх силах (самовпевненість, переконливість і самостійність);
- адаптивність і контактність;
- врівноваженість.
3. Цілеспрямованість:
- бажання підвищення по службі (інтерес до кар"єри);
- ініціатива;
- готовність до виконання завдань;
- ретельність;
- здатність до подальшого навчання.
4. Інтелектуальні здібності:
- кмітливість (уважність);
- здатність до абстрактного мислення;
- реакція на дії менеджера;
- рівень суджень;
- уміння вести переговори.
5. Манера розмови:
- спритність;
- багатослівність;
- ясність викладу думок.
6. Професійна придатність [4, с. 140].


Висновки

Отже, під якістю трудових ресурсів мається на увазі сукупність різних показників освіти, професійної кваліфікації тих, хто працює, їхнього здоров"я, емоційного настрою, сумлінного відношення до роботи, бажання і здібності продуктивно трудитися.
ТОВ „ Два друга” є підприємством громадського харчування. Основним видом діяльності ТОВ „Два друга” є виробництво продукції громадського харчування та надання послуг.
Щодо чисельності персоналу, то вона зменшується. Так, з 2012 року по 2014 рік чисельність працівників зменшилась на 8 осіб, з них 7 робітників та 1 фахівець.
Аналіз трудових ресурсів показав, що на підприємстві існує необхідність підвищення якості трудових ресурсів для виконання конкурентної стратегії ТОВ „Два друга”.
Щоб підвищити якість трудових ресурсів ТОВ „Два друга” нами пропонується використовувати розроблені нами вимоги до персоналу.
Найкращою для ТОВ „Два друга” буде та стратегія, що дозволить використовувати можливості і сильні сторони, і при цьому перебороти погрози зовнішнього середовища і власні слабкі сторони. Це може зробити стратегія підвищення конкурентноздатності ТОВ „Два друга”, що може бути реалізована на основі якості трудових ресурсів.
   
Список літератури

1. Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу: навч. посіб./ [ Палеха Ю. І. ]. - К. : Вид-во Ліра-К, 2010. - 338 с.
2. Управление персоналом организации / под ред. А. Я. Кибанова. — М. : ИНФРА-М, 2013.
3. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А. Я. Кибанова. — М.: ИНФРА-М, 2013.
4. Управление персоналом / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Ереми на. — М.: ЮНИТИ, 2011.
5. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организа ции. — М.: Бизнес-школа, 2012.
6. Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам. — М.: ИНФРА-М, 2012.
7. Щекин Г. Система управления человеческими ресурсами: монография/ Щекин Г. - К. : Персонал, 2009. - 1472 с.
8. Экономическая стратегия фирмы : учеб. пособие. — 3-е изд., испр. / Под ред. А. П. Градова. — СПб.: Спец. лит., 2011.
9. Щекин Г. Организация и психология управления персоналом : учеб.- метод. пособие. - К.: МАУП, 2010. - 832 с.
10. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учеб. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2010. - 280 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.