19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування системи розвитку персоналу промислового підприємства (на прикладі ДП «Новатор»)№ роботи: 2025
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 110
винагорода автору: 400 грн

Зміст:

Вступ
1 Теоретичні засади розвитку персоналу організації організації
1.1 Сутність категорії «розвиток персоналу» та її соціально-економічне значення
1.2 Основні складові розвитку персоналу організації
1.3 Методичні засади оцінювання ефективності розвитку персоналу в організації
Висновок до першого розділу
2 Аналіз показників системи розвитку персоналу на ДП «Новатор»
2.1 Аналіз виробничо-господарської діяльності ДП «Нoватoр»
2.2 Характеристика системи управління персоналом
2.3 Особливості розвитку персоналу на ДП «Нoватoр»
Висновки до другого розділу
3 Шляхи вдосконалення системи професійного розвитку на ДП «Новатор»
3.1 Впровадження системи розвитку персоналу
3.2 Організація навчання без відриву від виробництва
3.3 Організація навчання за межами підприємства
Висновки до третього розділу
Висновки
Перелік посилань
Додатки

АНОТАЦІЯ

Тема дипломної роботи: Планування системи розвитку персоналу промислового підприємства (на прикладі ДП «Новатор»).
Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань (61 найменування), додатків. Основний зміст роботи викладеного на 110 сторінках друкованого тексту. Матеріали містять 18 таблиць, 24 рисунки.
Об"єктом дослідження є процес професійного розвитку персоналу на підприємстві.
У першому розділі розкрито зміст категорії «розвиток персоналу» та її соціальне значення. Розглянуто основні складові розвитку персоналу та досліджено методичні засади оцінювання ефективності розвитку персоналу в організації.
У другому розділі надано загальну характеристику підприємства та основних напрямів його діяльності. Виконано аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, здійснено аналіз системи управління персоналом підприємства, проаналізовано особливості розвитку персоналу на ДП «Нoватoр».
Третій розділ присвячено проблемам вдосконалення професійного розвитку на ДП «Новатор» на основі формування системи розвитку персоналу. Запропоновано організаційний механізм реалізації навчання без відриву від виробництва та за межами підприємства.

Ключові слова: персонал підприємства, професійний розвиток, професійне навчання.

ВИСНОВКИ


В дaній дипломній рoбoті булo прoведенo дocлідження системи розвитку персоналу на машинобудівних підприємcтвaх тa, зoкремa, нa ДП «Нoвaтoр» і oбгрунтoвaнo ocнoвні шляхи її вдосконалення.
У першому розділі роботи розглянуто теоретичні аспекти розвитку персоналу, а саме здійснено критичний аналіз основних підходів щодо визначення поняття «розвиток персоналу», здійснено спробу узагальнити та дати власне визначення даного поняття; розглянуто складові системи розвитку персоналу та наведено їх характеристику; вивчено методологічні підходи щодо оцінювання ефективності розвитку персоналу.
Провівши огляд літературних джерел нами встановлено, що під поняттям «розвиток персоналу» в більшості випадків розуміють процес соціалізації, самоствердження та підготовки працівників до виконання нових функцій, заняття нових посад, вирішення нових завдань, що в свою чергу дасть можливість організації мати всі умови для постійного забезпечення гарно підготовленими працівниками відповідно до її цілей і стратегії розвитку.
Встановлено, що система розвитку персоналу має специфічну структуру, вона складається з набору підсистем, між якими розподілено функції, покладені на систему розвитку персоналу. Набір підсистем може варіюватися залежно від галузі господарювання та, відповідно, від покладених на систему функцій.
Проаналізувавши наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених ми дійшли висновку, що, на жаль, сьогоденна практика менеджменту не має одностайної думки дослідників стосовно методів, методики та підходів щодо оцінювання рівня ефективності розвитку персоналу. Розвиток персоналу можна оцінити за допомогою експертної, бальної, рейтингової оцінки, порівняльного аналізу, методу аналогій, факторного аналізу, а також за допомогою методів математичного програмування.
У другому розділі наведено загальну характеристику ДП «Нoватoр», проаналізовано основні показники діяльності підприємства, досліджено систему управління персоналу, проведено аналіз розвитку персоналу підприємства.
На підставі проведеного аналізу показників діяльності ми можемо стверджувати, що підприємство розвивається та нарощує обсяги діяльності, зростає фінансовий результат. Так, приріст чистого доходу від реалізації продукції у 2014 році порівняно з 2012 роком становив 31 %, а чистий фінансовий результат зріс майже в 10 разів.
Провівши аналіз системи управління персоналом на підприємстві здійснюється з використанням функціональної структури управління та в ручному режимі, лише деякі операції даного процесу є автоматизованими.
Системі управління розвитком персоналом на підприємстві приділяється недостатньо уваги, як і на більшості вітчизняних підприємств, в першу чергу через небажання керівництва вкладати кошти в людський капітал. На підприємстві відмічається велика «текучість» кадрів, частка працівників які підвищили кваліфікацію та пройшли навчання досить низька, крім того і низький рівень самих навчальних програм, що в свою чергу робить розвиток персоналу формальністю. Також встановлено, що організація управління кар’єрою на підприємстві не задовольняє працівників, а це вимагає її вдосконалення. За сучасними тенденціями організаційний менеджмент повинен надавати персоналу можливість для самореалізації. Це можна здійснити у випадку індивідуально орієнтованої кадрової політики шляхом використання ефективних методів управління кар’єрою, що потребує організації на підприємстві консультувань з питань розробки та реалізації кар"єрних стратегій індивіда.
В третьому розділі роботи нами розроблено систему розвитку персоналу на ДП «Новатор». Дана система передбачає впровадження наступних елементів:
– визначення потреби в людських ресурсах;
– планування перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;
– організацію підготовки персоналу поза підприємством;
– організацію навчання в рамках підприємства;
– навчання в рамках стуктурного підрозділу підприємства;
– атестацію персоналу;
– систему стимулювання персоналу.
Впровадження на ДП «Новатор» системи розвитку дасть можливість забезпечити високу якість виконання роботи, своєчасно підготувати персонал до виконання майбутніх завдань, збереження знань, навичок та досвіду.
Також, нами запропоновано працівникам підприємства пройти начання без відриву від виробництва та за межами підприємства, за наступними напрямками:
– управління персоналом;
– маркетинг;
– охорона праці;
– управління якістю.
Організація навчання кадрів безпосередньо на виробництві потребує відносно невеликих інвестицій у сумі 55,1 тис. грн., а очікуваний результат – на 2016 рік складатиме 142,7 тис. грн.
Вартість навчання з межами підприємства становить 55,4 тис. грн., очікуваний результат буде аналогічний.
Крім того, до соціальних результатів слід віднести: забезпечення повної реалізації потенціалу співробітників; підвищення обгрунтованості кадрових рішень про перестановки персоналу; забезпечення зв"язку між результативністю і оплатою праці; забезпечення можливостей розвитку. тощо
Для того щоб виявити вплив навчання на діяльність підприємства нами запропонована багатофакторна регресійна модель впливу професійного рівня працівників підприємств на фінансовий результат. Створене рівняння може бути застосоване для управління розвитком машинобудівних підприємств.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.