20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Складання бюджетного запиту на 2016 р. для Гребінківської районної лікарні№ роботи: 2024
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1. Територія, на якій функціонує заклад, прикріплений контингент або потенційні споживачі товарів та послуг, відтворені демографічні показники
2.2. Функції суб’єкту дослідження
2.3. Структура закладу, потужність його підрозділів, особливості структури
2.4. Основні показники діяльності суб’єкту дослідження, що впливають на обсяг фінансових затрат
2.5. Аналіз виконання функцій закладу за попередній та поточний роки, визначення тенденцій розвитку закладу
РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП


У бюджетному процесі значну роль відіграє бюджетне планування, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить якість його виконання. Бюджетне планування являє собою розподіл і перерозподіл вартості валового національного продукту і національного доходу між ланками бюджетної системи країни на основі соціально - економічної програми розвитку територій в процесі складання і виконання бюджетів.
Бюджет нерозривно пов"язаний з поточними та перспективними проблемами стану суспільства. Тому він і сам по суті є засобом планування суспільного розвитку. І цілком доречно говорити про бюджет як про своєрідну форму плану. Про планування і виконання бюджету як постійної процедурі державного регулювання та економіки, та інших сфер суспільного життя. Під плануванням бюджету мається на увазі вся робота державних структур, пов"язана з появою бюджету на наступний рік в закінченому вигляді. У цьому випадку складання проекту бюджету, розгляд та затвердження у вищих органах виконавчої та законодавчої влади можна розглядати як послідовні стадії планування його.
Складнощі трансформаційного періоду, розробленість проблеми бюджетного планування і його виняткова важливість у зв"язку з щорічною розробкою бюджетів на всіх рівнях державної влади та органів місцевого самоврядування в якісно нових умовах, що диктуються ринком, для формування фондів грошових коштів в обсягах, що забезпечують бездефіцитне фінансування державою своїх видаткових зобов"язань, спрямованих на досягнення і збереження в довгостроковій перспективі економічної, фінансової та соціальної стабільності, визначили актуальність даної роботи.
Метою даної роботи є розкриття основних теоретичних та практичних положень складання бюджетного запиту бюджетної установи. У відповідності до поставленої мети необхідно розглянути та вирішити наступні завдання:
 дослідити принципи фінансування закладів охорони здоров"я;
 визначити основні принципи діяльності та соціально-економічної значимості галузей, до яких відноситься суб’єкт дослідження;
 розглянути функції та основні показники діяльності суб’єкту дослідження, що впливають на обсяг фінансових затрат.
 провести аналіз виконання функцій закладу за попередній та поточний роки, визначення тенденцій розвитку закладу;
 здійснити обрахунки планових затрат на наступний фінансовий рік для виконання функцій закладу або підприємства.
Об"єктом дослідження є процес формування бюджетного запиту бюджетної установи.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних питань формування бюджетного запиту бюджетної установи.
Суб"єктом дослідження виступає Гребінківська районна лікарня. Гребінківська районна лікарня заснована на комунальній власності. Функціями лікарні є забезпечення потреб населення району у первинній медико-санітарній допомозі, кваліфікованій і спеціалізованій медичній допомозі, проведення просвітницької та профілактичної роботи.
Методи дослідження. При вивченні й узагальненні наукових розробок з методики формування бюджетного запиту бюджетної установи використані методи діалектичного, історичного та системного пізнання, зокрема аналізу і синтезу, індукції і дедукції. Методи порівняння, групування, графічний, табличний, середніх величин застосовані при оцінці рівня, організації та методології аналізу фінансової діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ

О сновним джерелом фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні є кошти державного та місцевих бюджетів. Положеннями Бюджетного кодексу України вiд 08.07.2010 № 2456-VI1 врегульовано питання розмежування видатків на охорону здоров’я між відповідними бюджетами. Видатки на охорону здоров’я також здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (п. 3. статті 89 Бюджетного Кодексу України).
Для планування видатків та використання бюджетних коштів для надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я першочерговим завданням є визначення показників діяльності закладів охорони здоров’я та використання таких показників для обрахунків витрат. Такі витрати можуть бути розраховані на один день перебування хворого на стаціонарному лікуванні, амбулаторно- поліклінічне відвідування, виклик швидкої медичної допомоги тощо. При плануванні видатків та використанні бюджетних коштів потрібно враховувати специфіку закладів, в яких надається медична допомога.
Видатки для надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я здійснюються за кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ) та розподіляються на поточні та капітальні видатки. Для закладів охорони здоров’я, що є бюджетними установами, кошторис є основним плановим документом, який визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій та досягнення цілей, установлених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.
Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Складання бюджетних запитів має на меті визначення та аналіз пропозицій, необхідних для реалізації бюджетної програми, досягнення встановлених цілей та оцінки очікуваних результатів. На цьому етапі головний розпорядник на підставі плану своєї діяльності на коротко- та середньостроковий періоди розподіляє людські, матеріальні та інші ресурси, необхідні для виконання конкретної програми, робить її вартісну оцінку і приводить у відповідність до можливостей бюджету.
Бюджетний запит – документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди.
Обсяг видатків визначається головним розпорядником самостійно, виходячи зі звітних даних за минулий рік, планових показників на поточний рік, очікуваного виконання в поточному році, прогнозних показників на плановий та наступні за плановим два роки.
У підготовленому запиті має міститися: інформація стосовно проекту граничного обсягу видатків/надання кредитів головного розпорядника коштів бюджету на наступний бюджетний період (рік) у цілому за бюджетною програмою та за функціональною й економічною класифікаціями показників мережі, штатів і контингентів, що обслуговуються бюджетною установою.
Бюджетні запити готуються головними розпорядниками бюджетних коштів та є первинними документами, на основі яких складається проект місцевого та/або державного бюджету.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.