18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика стратегічного управління на рівнях: центральному, регіональному та місцевому№ роботи: 2023
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Стратегічне управління
2. Контроль та оцінка процесу змін
3. Характеристика стратегічного управління на рівнях: центральному, регіональному та місцевому
Висновки
Тести
1. Мотивація персоналу - це:
A. Створення економічних стимулів до праці, направлених на досягнення цілей організації;
B. Процес стимулювання працівників до діяльності, направленої на досягнення цілей організації;
C. Спонукання людини до найповнішого використання своїх знань, здібностей, вмінь і навичок;

2. Управління проектами - це:
A. Вміння вчасно реагувати на зміни, що виникають в ході проекту.
B. Мистецтво виробки та прийняття управлінського рішення.
C. Управління змінами для досягнення мети проекту.

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Горшенина М. В. Управление изменением: Учеб. пособ. 2-е изд., доп. и перераб. / Горшенина М. В., Сухинин В. П. – Самара: Самарский гос. техн. ун-т., 2007. – 132 с.
2. Дак Дж. Д. Монстр перемен: причины успеха и провала организационных преобразований / пер. с англ. М.: Альпина, 2002. – 315 с.
3. Джанетто К. Управление знаниями: Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратеги управления знаниями / К. Джанетто, Э. Уилер : пер. с англ. Е.М. Пестеровой. – М. : Добрая книга, 2005. – 192 с.
4. Дзяна С. Р. Теоретичні засади управління змінами в сучасних умовах / С. Р. Дзяна, Р. Б. Дзяний // Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 34. – С. 31–40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/efdu_ 2013_34_5.pdf. − Назва з екрану.
5. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.
6. Матвеева Л. Г. Управление проектами : учебник. – Ростов н/Д. : Феникс , 2009. - 423 с.
7. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.
8. Сєріков А. В. Управління організаційними змінами: Навчальний посібник / Сєріков А. В. – Харків: Фірма «БУРУН і К», 2013. – 264 с.
9. Широкова Г . В. Управление организационными изменениями : учеб . пособ. для вузов / Г . В. Широкова . - СПб. : ИД С.- Петерб. гос. ун- та, 2005. - 432 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.