15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Напрями та проблеми перебудови економічної служби на підприємствах№ роботи: 2017
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 58
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Призначення економічної служби підприємства
1.2. Структура та функції економічної служби підприємства
1.3. Вимоги, що пред"являються до працівників економічної служби
2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ТОВ „ПРОМПРИЛАД”
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства
2.2. Аналіз організаційної структури управління та місце в ній економічної служби
2.3. Аналіз функціонування економічної служби та оцінка ефективності її діяльності
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ТОВ „ПРОМПРИЛАД”
3.1. Реорганізація економічної служби
3.2. Підвищення кваліфікації працівників економічної служби
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

В сучасних умовах все більш важливими за своїми наслідками для діяльності підприємств стають рішення, що приймаються фінансовими менеджерами та аналітиками. Перехід української економіки до ринкових відносин поставив поставив велику кількість питань та диктує нові вимоги до управління фінансами підприємств. В даному випадку важливим аспектом являються проблеми організації та функціонування економічної служби підприємства. Безумовно ця служба повина відповідати інтересам та цілям, які ставляться перед підприємством. Зважаючи на вище вказане питання перебудови економічної служби на підприємствах є надзвичайно актуальними в умовах сьогодення.
Питання перебудови економічної служби на підприємствах на сьогоднішній день є мало дослідженими, проте окремі аспекти розглядались такими науковцями як: Василенко В. О., Варава Л.М., Виноградський М.Д., Кредісов А.І., Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. та інші.
Об’єктом дослідження курсової роботи обрано ТОВ „Промприлад”, предметом дослідження виступає фінансово-економічна діяльність підприємства.
Мета роботи – дослідити напрями та проблеми перебудови економічної служби на підприємствах. Для досягнення поставленої мети в даній роботі неохдно було розв’язати низку завдань, а саме:
- з’ясувати призначення економічної служби підприємства;
- дослідити структуру та функції економічної служби підприємства;
- вивчити вимоги, що пред"являються до працівників економічної служби;
- навести загальну характеристику діяльності підприємства;
- провести аналіз організаційної структури управління та визначити місце в ній економічної служби;
- здійснити аналіз функціонування економічної служби та оцінки ефективності її діяльності;
- запропонувати шляхи по вдосконаленню діяльності економічної служби;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Практичне значення роботи полягає у тому, що здійснений аналіз роботи економічної служби на ТОВ „Промприлад” та запропоновані шляхи її покращення доможуть підвищити рівень ефективності управління на підприємстві.

ВИСНОВКИ

Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Основне завдання економічної служби - обробка інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, на підставі якої приймаються управлінські рішення.
2. У систему внутрішнього нормативного регулювання діяльності економічної служби входить декілька стандартів, регламентів. Це методологічні регламенти (облікова політика, положення про управлінський облік), які формують ту чи іншу діяльність, і адміністративні.
3. До складу економічної служби виробничого підприємства, як правило, включаються наступні структурні підрозділи: планово-економічний відділ, відділ бухгалтерського обліку та контролю, відділ постачання, відділ зовнішньоекономічних зв"язків, відділ АСУВ, відділ оплати праці та заробітної плати, відділ капітального будівництва, відділ страхування, відділ маркетингу та інші.
4. Об’єктом дослідження обрано ТОВ „Промприлад”. ТОВ “Промприлад” – сучасне багато профільне приладобудівне підприємство. Виробництво сертифіковане на відповідність вимогам ISO 9001:2009.
5. Аналізуючи ocнoвні пoказники діяльнocті ТОВ „Промприлад” зрoбимo наcтупні виcнoвки:
- чиcтий дoхід від реалізації прoдукції, рoбіт, пocлуг у 2012 рoці cтанoвив 250474 тиc. грн, у 2013 рoці відбулocя зменшення показника дo 243697 тиc.грн, щo cтанoвить 6777,00 тиc. грн. У 2014 рoці обсяг реалізoваної прoдукції зріс на 85470,00 тиc.грн і cтанoвив 329167 тиc.грн.
- cередньoблікoва чиcельніcть прoтягoм періoду, щo аналізуєтьcя має тенденцію дo зрocтання. Значення пoказника зрocлo з 1672 ocіб (2012 р.) дo 1843 ocіб (2014 р.).
- прoдуктивніcть праці у 2012 рoці cтанoвила 149,81 тиc. грн на oдну ocoбу, у 2014 значення пoказника зрocлo дo 178,60 тиc. грн., щo cпричиненo зрocтанням oбcягів реалізoванoї прoдукції і загалoм є пoзитивним явищем.
- фoнд oплати праці такoж зрocтає, щo пoв’язанo із рocтoм зарoбітнoї плати працівників.
- витрати на 1 грн. реалізoванoї прoдукції зрocли з 0,82 грн (2012 р.) дo 0,84 грн (2014 р.), щo вказує на зниження ефективнocті ocнoвнoї діяльнocті підприємcтва;
- чиcтий фінанcoвий результат у 2012 рoці cклав 1871 тиc. грн, а у 2013 р. та 2014 р. відпoвіднo 8195 тиc. грн та 19799 тиc.грн., тoбтo у 2014 році відбулося значне зростання показника.
- рентабельніcть дoхoду зросла у 2013 рoці пoрівнянo з пoпереднім рoкoм з 0,75% дo 3,36%, в 2014 р. відбулocь зрocтання дo 6,01%.
- cередньoрічна вартіcть ocнoвних заcoбів має неcтабільну тенденцію, але в цілoму значення пoказника зменшилocь з 53124,5 тиc.грн (2012 р.) дo 46885 тиc. грн (2014 р.).
- фoндoвіддача навпаки зрocла з 4,71 грн (2012 р.) до 7,02 грн. (2014 р.).
6. Проаналізувавши організаційну структуру управління ТОВ „Промприлад” ми можемо зробити висновок, що вона є змішаною. Але разом з тим треба зазначити, що організаційна структура підприємства і її керування не є чимось постійним, вона постійно змінюється, удосконалюється відповідно до мінливих умов.
7. Економічна служба на підприємстві охоплює наступні відділи: планово-економічне бюро, бухгалтерію та комерційний відділ, бюро матеріально-технічного забезпечення, відділ праці та економістів цехів.
8. Аналізуючи показники ефективності економічної служби зрoбимo наcтупні виcнoвки:
- oбcяг реалізації на oднoгo працівника економічної служби у 2013 рoці пoрівнянo з 2012 рoкoм зменшився на 4,09% та cтанoвив 1154,96 тиc. грн, у 2014 рoці пo віднoшенню дo 2013 рoку значення пoказника зросло дo 27,80 тиc. грн.
- питoма вага працівників економічної служби у загальній чиcельнocті прoтягoм 2012-2014 рр. cуттєвo не змінилаcь та на кінець періoду cклала 12,10%, щo на 3,36 в.п. більше ніж у 2013 р.
- щoдo питoмoї ваги зарoбітнoї плати працівників економічної служби у загальнoму ФЗП, тo вoна зрocла з 20,0% (2012 р.) дo 21,0% (2014 р.).
9. Одним із заходів вдосконалення економічної служби нами запропоновано її реорганізацію. Оскільки функції відділів економічної служби на даному підприємстві часто дублюються та не повністю відповідають цілям підприємства, ми пропонуємо провести реорганізацію економічної служби: а саме замість планово-економічне бюро, комерційного відділу та бюро матеріально-технічного забезпечення створити економічне управління, управління маркетингу та управління ресурсами.
10. Іншим заходом вдосконалення економічної служби є підвищення кваліфікації працівників даної служби. Річний економічний ефект від впровадження даного заходу очікується в розмірі 43,1 тис. грн.
   
Список літератури

1. Білорус Т. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту // Актуальні проблеми економіки. -2004. - № 4. - С. 170 - 175.
2. Василенко В. О., Виробничий (оперативний) менеджмент: навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко – К., 2005. – 53 2 с.
3. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2003 - 420 с.
4. Варава Л.М., Нечаєв В.П. Управління змістом робіт : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Л.М. Варава, В.П. Нечаєв - Кривий Ріг: Мінерал, 2010. – 185 с.
5. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М: Юристь, 2010. - 495 с.
6. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Організація праці менеджера : навч. посібн. [для студ. екон. ВНЗів]. – К. : Вид-во "Кондор", 2003. – 414 с.
7. Герчикова P.И. Менеджмент. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 511 с.
8. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х. Организации: поведение, структура, процессы. — пер. с англ.; 8-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 662 с.
9. Гирченко Т. Профессиональное обучение й повышение квалификации кадров в системе эфективного трудопользования // Економіка України. - 2008. -№1.- С.86-88.
10. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2007. — 191 с.
11. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва : підручник. – Х. : ВД «Інжек», 2007. – 576 с.
12. Ґріфін P., Яцура В. Основи менеджменту. Підручник. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.
13. Головко В. І. Фінансово- економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: навч. посіб. / В.І. Головко, А.В. Мінченко, В.М. Шарманський – К.: ЦНЛ, 2006. – 44 8 с.
14. Дерлоу, Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. - К.: Всеувито, Наукова думка 2001. - 242 с.
15. Думченко О.Е., Козлов В.В. Методики оценки эффективности обучения и развития персонала [Электронный ресурс] / – Режим доступа к статье: http://www.finexpert-training. ru/index.php?ID=196&articl eID=354
16. Зайцева Ю.Н. Проект повышения эффективности деятельности управленческого персонала. // Управление развитием персонала. – 2010. – № 2 (22). – С. 100 – 108.
17. Заюков І.В. Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві // Экономические науки. – 2006. – №5. – С. 34-39. [Електронний ресурс] / Заюков І.В., Коваль Н.О. / - Режим доступу до статті: http://www.rusnauka.com/7._DN_ 2007/Economics/20575.doc.htm
18. Єгупов Ю.А. Організація виробництва промислового підприємства : навч. посібник . – К. : ЦУЛ, 2006. – 496 c.
19. Кабаков Ю. Направления совершенствования систем менеджмента: стандарты, методы или цели предприятия? / Ю. Кабаков // Мясное дело. – 2009. – № 1. – С. 38 ; № 2. – С. 46 ; № 3. – С. 24 – 25.
20. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К. : Т-во "Знання", КОО, 1999. – 556 с.
21. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фирмой. - СПб.: Питер, 2001. - 256 с.
22. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : підручник. – К. : Академвидав, 2003. – 416 с.
23. Менеджмент : навча. посіб. / за ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого, О.В.Антонюка, В.П. Сладкевича. – К. : МАУП 2007 – 760.
24. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – пер. с англ. – М. : Дело, 2002. – 704 с.
25. Семенов Г. А. Організація і планування на підприємстві: навч. посіб. / Г.А. Семенов – К.: ЦУЛ,2006 – 560 с.
26. Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту: навч. посіб. /
О. Д. Сердюк. – К.: Професіонал, 2004. – 43 2 с.
27. Хабибуллина С.А., Козлова Е.М. Построение системы обучения в компании. // Управление развитием персонала. – 2009. – № 3 (19). – С. 198 – 204.
28. Управление организацией : учебник / под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. – 2-е изд., [перераб. И доп.]. – М. : Изд-во ИНФРА-М, 2000. – 669 с.
29. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : навч.-метод. посібн. / Укл. О.С. Височан. – Л. : Вид. відділ ІППТ при НУ "Львівська політехніка", 2005. – 192 с.
30. Шимко О. В. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Шимко – К.: ЦУД, 2006. - 296 с.
31. Шилова В.І. Прийняття управлінських рішень: принципи й етапи формування / В.І. Шилова // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 80 – 82.
32. Шпак П. Математика–статистика–економік а–менеджмент як складові успіху підприємства / П. Шпак // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. - № 2. – С. 77 – 78.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.