19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи індивідуальної розробки рішень діяльності підприємства№ роботи: 2014
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 40
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

17. Методи індивідуальної розробки рішень діяльності підприємства
47. Систематичний і несистематичний ризик портфеля інвестицій
Завдання 1
Провести оцінку рівня внутрішнього ризику підприємства і визначити -коефіцієнт на основі використання методу експертних оцінок на базі конкретного підприємства.
Завдання 2
Провести оцінку фінансово-кредитного і операційного ризику підприємства з розрахунком трьох показників: ефекту фінансового важеля, сили впливу фінансового важеля, сили впливу операційного важеля.
Завдання 3
Торгове підприємство може завести в різних пропорціях товари трьох типів (А,В,С). Їх реалізація, а, відповідно, і прибуток підприємства залежить від виду товару і стану попиту на даний товар. Враховуючи, що попит може характеризуватися трьома станами (І,ІІ,ІІІ) і він залежить від змін моди та прогнозувати його досить складно, визначити оптимальні пропорції закупівлі товарів за умови одержання середнього гарантованого прибутку. Прибуток, відповідно для типів товарів, складає:
.
Імовірність різних станів попиту становить:
0,25; 0,4; 0,35.

Завдання 4
Інформація про рівень обсягу виробництва і чистого доходу від реалізації продукції на різних підприємствах протягом року за місяцями наведена у таблицях. Використовуючи інструменти статистичного методу, визначити рівень виробничого і комерційного ризику окремих підприємств.
Завдання 5
Річна вартість акцій і величина одержаних дивідендів

Підпри
ємство Річна вартість акції, грн. Дивідендні виплати, грн.
0-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
4 11,00 10,80 11,20 10,90 10,70 11,50 1,00 1,20 1,60 2,00 0,80
7 5,00 5,20 5,30 5,40 5,20 5,08 0,48 0,44 0,52 0,52 0,54
8 7,00 7,20 7,28 7,10 6,90 6,85 0,72 0,74 0,68 0,70 0,70
Норма дохідності акцій на ринку в цілому, % 13,25 10,23 11,85 15,16 10,85

По заданому варіанту вихідних даних визначити:
середньоквадратичн е відхилення індивідуальних норм дохідності по акціях трьох підприємств;
- коефіцієнт акції кожного підприємства;
зробити висновки про рівень ризику окремих акцій.

1.Визначити показник тісноти зв’язку варіації норм доходності між акціями кожної пари підприємств.
2. Підібрати найбільш оптимальний пакет із двох акцій.

1. Розрахувати середньоквадратичне відхилення, ризик портфелю для різних портфелів акцій відібраних на другому етапі.
2. Проаналізувати одержані результати і вибрати оптимальний портфель акцій за умови мінімізації ризику . Побудувати графік залежності ризику портфелю від частки двох активів.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Анісімова О. Неефективні управлінські рішення /О. Анісімова // Фінансовий контроль. – 2011. – No 10. – С. 34–35.
2. Буянов В. Анализ рисков в деятельности предприятия / В. Буянов // Вопросы экономики. – 2004. – No 8. –С. 128–134.
3. Буянов В. П. Рискология : управление рисками : учеб. пособ. / В.П. Буянов. – 2 - е изд., ис пр. и доп. – М. : Экзамен, 2003. – 382 с. 7. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч.-метод. посіб. для самост.вивч. дисц. / В. В. Вітлінський, П.І. Верченко.–К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.638.
4. Воробьев С. Н. Управленческие решения: учебник для вузов / С. Н. Воробьев. –М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. –317 с.
5. Воронкова А. Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкуренто-спроможності підприємства: організаційний аспект: монографія / А. Е.Воронкова; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. –Х.: ВД " ІНЖЕК", 2008. – 511 с.
6. Економічний ризик: ігрові моделі: Навчальний посібник За редакцією доктора економічних наук, професора В.В. Вітлінського К. 2002
7. Економічні ризики: Навчальний посібник Івченко І.Ю. К. 2004
8. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни За ред. Вітлінський В.В., Верчено П.І. К: 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.