16 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фахова практика (спеціальність інноваційний менеджмент)№ роботи: 2013
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 71
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ „НВП „ЕНЕРГОПРОЕКТ”
1.1. Основні етапи розвитку та напрямки діяльності підприємства
1.2. Характеристика технологічних процесів
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ „НВП „ЕНЕРГОПРОЕКТ”
2.1. Принципи та методи управління на підприємстві
2.2. Організаційно-економічний механізм управління підприємством
2.3. Планування та контроль діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3. ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ „НВП „ЕНЕРГОПРОЕКТ”
3.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
3.2. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 4. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Аналіз інноваційної діяльності підприємства
4.2. Оцінка ефективності інноваційних проектів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ


Отже, в першому розділі роботи нами наведено загальну характеристику діяльності підприємства. ТОВ „НВО „Енергопроект” - компанія, що здійснює постачання устаткування і надання інжинірингових послуг підприємствам України.
Місія ТОВ "НВО „Енергопроект” - забезпечення потреб у новітніх технологіях і устаткуванні наших партнерів і замовників, просування передових розробок і досвіду застосування сучасного устаткування на підприємствах України.
Основні напрямки діяльності:
- інноваційна діяльність, впровадження науково-технічних розробок і технологій в енергетику України;
- постачання високотехнологічного устаткування для підприємств України;
- інжинірингові і науково-дослідні роботи в енергетиці;
- виконання ремонтно-будівельних робіт.
У другому розділі роботи здійснено аналіз управлінської діяльності ТОВ „НВО „Енергопроект”.
Встановлено, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу. Управління ТОВ „НВО „Енергопроект” здійснюється всією системою методів управління. Організаційні методи створюють передумови використання економічних методів. Соціально-психологічні методи доповнюють організаційні та економічні і утворюють у сукупності необхідний арсенал засобів управління господарською організацією.
Структура ТОВ „НВО „Енергопроект” є структурою лінійно-функціонального типу, має три рівні управління та відповідає поставленим завданням підприємства.
Переваги лінійно-функціональної структури управління:
1) стимулювання ділової і професійної спеціалізації в умовах даної структури управління;
2) висока виробнича реакція підприємства, тому що вона побудована на вузькій спеціалізації виробництва і вузькій кваліфікації фахівців;
3) зменшення дублювання зусиль у функціональних ділянках;
Третій розділ присвячений питанням планово-економічної діяльності підприємства.
У четвертому розділі проведено аналіз інноваційної діяльності підприємства.
Управління інноваційною діяльністю ТОВ „НВО „Енергопроект” здійснюється за допомогою наступних функцій:
1) аналіз зовнішнього середовища й прогнозування його подальшого розвитку, визначення інноваційного макро- і мікроклімату;
2) аналіз внутрішнього середовища й визначення інноваційного потенціалу підприємства;
3) виявлення напрямків і альтернатив інноваційного розвитку ринку й підприємства на ньому;
4) вибір конкретного цільового сегмента ринку або функціональної ділянки підприємства для реалізації проекту (вибір виду інновації).
Також, в даному розділі проаналізовано інноваційну програму підприємства та проведено аналіз ефективності інноваційних проектів.
   
Список літератури

1. Закон України „Про інноваційну діяльність підприємства” від 04.07.2002 № 40-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266
2. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 3-тє вид., виправл. і доп. - К. : Знання-Прес, 2009. - 299 с.
3. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: ЦНЛ, 2005. - 328с.
4. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посібник / І. М. Бойчик - К. : Атака, 2004. - 480 с.
5. Діденко В.М. Менеджмент: Підручник. - К: Кондор, 2008. - 584с.
6. Дюдюн Т. Ю. Оцінка рентабельності грошових потоків при управлінні фінансово-господарською діяльністю : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01. - фінанси, грошовий обіг і кредит / Тетяна Юріївна Дюдюн. - Кривий Ріг, 2006. - С. 184.
7. Економіка виробничого підприємства : навч. посібник / Й. М. Петрович та ін. ; за ред. Й. М. Петровича. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2001. - 405 с.
8. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покро-пивного. 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 528 с.
9. Оцінювання і вибір варіантів інноваційного розвитку підприємств у нестабільному ринковому середовищі / Ю. М. Богдан // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. - 2009. - №6. - С. 22-27
10. Методологічні підходи щодо формування інноваційної продукції / Л.В.Білозор // Економіка АПК. – 2004. – №9. – С. 88 – 93.
11. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник, для студентів вищих навчальних закладів. K.: «Кондор», 2003 - 556 с.
12. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства / Т. В. Кавурко // Держава та регіони. Серія : Економіка і підприємство. – 2009. – №6. – С. 101 – 105
13. Скібіцька Л.І., Скібицький О.М. Менеджмент: навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2007. - 416 с.
14. Сутність інноваційного потенціалу та його роль у розвитку підприємства / Л. М. Ганущак, Л. М. Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №7 – 8. – С. 74 – 78
15. Хомяков В.І. Менеджмент підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид.. перероб. і доп. - К.: Кондор, 2005. - 434с.
16. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - K.: Академвидав, 2003- 608с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.