17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей№ роботи: 2007
розділ: Педагогіка
тип: Дипломна робота
об'єм: 76
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
1.1. Поняття виховання дітей як суспільного явища
1.2. Патріотизм як основа сучасного виховання дітей
1.3. Роль телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
2.1. Проблеми становлення дитячого телебачення в Україні
2.2. Аналіз дитячих телепрограм в телекомунікаційному просторі
2.3. Тематика телевізійних програм в контексті національно-патріотичного виховання дітей
РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИТЯЧИХ ТЕЛЕПРОГРАМ ТЕЛЕВІЗІНОГО МОВЛЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

Відповід но до мети та поставлених завдань в процесі написання роботи ми прийшли до певних висновків.
1. В рамках проведеного дослідження, нами встановлено, що виховання як суспільне явище — складний і суперечливий соціально-історичний процес входження, включення підростаючих поколінь у життя суспільства; у побут, суспільно-виробничу діяльність, творчість, духовність; становлення їх людьми, розвиненими особистостями й індивідуальностями, є найважливішим елементом продуктивних сил суспільства, творцями власного щастя.
2. Узагальнено основні підходи щодо сутності патріотизму. На підставі чого з’ясовано, що під патріотизмом розуміють суттєву частину суспільної відомості, яка проявляється в колективних настроях, почуттях, ціннісному ставленні до свого народу, його способу життя, національних здобутків і достоїнств, культури, традицій, героїчного історичного минулого і сьогодення, розбудові держави як єдиної нації, захисті територіальної цілісності Батьківщини, збереженні її природних багатств. Визначальною характеристикою національного патріотизму є його гуманістична моральність, яка об’єктивно притаманна громадянському суспільству, бо виходить за рамки вказівної і забороняючої систем та піднімається на більш високий рівень ціннісно–світоглядної орієнтації. Вона включає такі риси як доброта, увага, чуйність, милосердя, толерантність, чесність, совісність, працелюбність, справедливість, гідність, повага і любов до своїх батьків, роду.
3. На підставі дослідження літературних джерел визначено, що патріотичне виховання дітей – це комплексна, системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.
4. В результаті визначення ролі телебачення в системі національно-партріотичного виховання встановлено, що більшість науковців виховні функції телебачення розглядають через призму завдань національного виховання. І це природно, адже процес державотворення в Україні триває, і основним завданням тележурналістів залишається сприяння державній ідеології, піднесенню національної культури, а головне - виховання, зміцнення покоління, здатного збудувати державу, яку поважали б у світі. В рамках дослідження, нами встановлено, що основне призначення дитячого телебачення полягає у національно-патріотичному вихованні особистості, оскільки його ідеалом виступає різнобічно та гармонійно розвинутий, національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку й самовдосконалення.
5. На підставі проведеного ретроспективного аналізу дитячого телебачення встановлено, що проблема створення інформаційного продукту для дітей, про дітей і за безпосередньою участю дітей з’явилася в 40—50-ті рр. XX ст., уже після виникнення телебачення та осмислення його виховних можливостей. Сьогодні в Україні щодо перспектив дитячого телебачення можна говорити лише в контексті його формування, постійного контролю й удосконалення. Цього потребує і чинне законодавство, і існуюча практика дитячого мовлення, і реальні потреби і запити українських дітей усіх вікових категорій.
6. Проведений аналіз дитячих телепрограм в телекомунікаційному просторі вказує на те, що всеукраїнські телекомпанії виділяють мало ефірного часу для дитячих телепрограм. В тих телеканалів, що мають відведений для дитячої аудиторії час, він в середньому становить 1 годину на добу. Також слід зазначити, що значно більше уваги приділяють дітям регіональні та місцеві телекомпанії ніж національні. Тут найкраще себе зарекомендували обласні державні телерадіокомпанії.
7. Об’єктом дослідження обрано українські телеканали, а саме: Перший національний, «Інтер», К1, «ТРК Україна» та регіональні: Хмельницька ОДТРК «Поділля-центр» Полтавська ОДТРК «Лтава» А/ТВК, «7 канал», «Р1» Харківське обласне державне телебачення (ОТБ). Щодо структури дитячого телебачення, то необхідно відзначити домінування мультфільмів над програмами. Прослідковується тенденція переходу від дидактично-повчального способу подачі відеоматеріалу до інформаційно-розважального.
8 . Встановлено, що для сучасного українського дитячого телебачення актуальним є питання створення саме розвиваючих програм, які мають бути спрямовані на цілісний, всебічний та гармонійний розвиток особистості дитини, на духовне становлення, інтелектуальну освіту, фізичне, соціальне та патріотичне виховання юних громадян України. Тому варто розважальну функцію змістити на другий план і зробити акцент на вихованні критичного ставлення юних глядачів до отримуваної інформації, стимулювати бажання пошуку підтвердження або спростування побаченого та почутого з телеекрана в інших джерелах. Цій справі може прислужитися введення медіаосвітніх програм.
9. Серед перспектив розвитку дитячого телебачення запропоновано розробити державну стратегію патріотичного виховання дітей; використати передовий закордонний досвід трансляцій дитячих програм; необхідно підвищити відповідальність за зміст програм для юної аудиторії; врегулювати питання засилля західної дитячої телепродукції, шляхом обмеження її випусків на вітчизняному телеекрані; приділити максимум уваги на телебаченні військово-патріотичному вихованні тощо. Результатом патріотичного виховання має бути сформованість почуття патріотизму, яке означає прояв особистістю любові до свого народу, поваги до українських традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, досконале володіння українською мовою. Тому дуже важливо, щоби працівники телебачення зрозуміли та збагнули свою відповідальність за утвердження національно-патріотичної свідомості молоді. Телебачення, виходячи із загальноукраїнських інтересів національної соборності, володіючи природними можливостями найпотужнішого впливу на глядача, може стати надійним другом, порадником, помічником дитини на шляху до самоусвідомлення своєї національної сутності та водночас громадянської ідентичності.
   
Список літератури

1. Закон України „Про телебачення і радіомовлення” від 21.12.1993 № 3759-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 10, ст. 43
2. Закон України „Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” від 17.04.2014 № 1227-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст.904
3. Аристотель. Педагогические воззрения Платона / Аристотель. – Пб., 1986. –87 с.
4. Баришполець О. Чинники впливу засобів масової інформації на аудиторію [Електронний ресурс] / О. Баришполець. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/ magcontent.php3?m=6&n=64&a mp;c=1448
5. Білоус О. Тематика передач регіонального телебачення в контексті національно-патріотичного виховання дітей / О. Білоус // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – 2011. – № 34. – С. 14 – 25
6. Білоус О. М. Концептуальні засади створення телевізійних передач для дітей, присвячених національно-патріотичному вихованню. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www- philology.univer.kharkov.ua/na uka/e_books/visnyk_1027/ content/ bilous.pdf
7. Бочковський О. І. Наука про націю та її життя / Ольгерд Іпполіт Бочковський. – Нью-Йорк, 1958. – 79 с.
8. Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для Виховників, Учителів і українських Родин / Г. Ващенко. – 2-ге вид. – Брюссель ; Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон ; Мюнхен : Вид-во Центральної Управи Спілки Української Молоді, 1976. – 208 с.
9. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси / О. Вишневський. – Львів : Львів. обл. наук.-метод. ін-т освіти ; Львів. обл. пед. т-во ім. Г. Ващенка, 1996. – 238 с.
10. Великие мысли великих людей : в 3-х т. / сост. А. П. Кондратов, И. И. Комарова. – М. : Рипол классик, 1998. – Т. 3. – 736 с.
11. Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу: навчально-методичний посібник / Т. М.Гавлітіна. - Рівне: Волинські обереги, 2007. - С. 26-27.
12. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) // Освіта. – 1993. – No 44, 45, 46..
13. Дистервег Ф.-В.-А. О природосообразности и культуросообразности в обучении / Ф.-В.-А. Дистервег // Избранные педагогические сочинения. – М. : Учпедгиз, 1956. –374 с.
14. Дмитрієнко Ю. М. Проблема спадкоємності в національній самосвідомості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” / Ю. М. Дмитрієнко. – Х., 1998. – 18 с.
15. Жулинський М. Духовна спрага по втраченій Батьківщині : статті / М. Жулинський. – [2-ге вид.]. – К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – 66 с.
16. Квашук О. В. Психологічні чинники впливу телебачення на становлення моральної свідомості молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Квашук Оксана Володимирівна; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2008. – 204 с.
17. Корнієнко О. М. Національні цінності особистості: сутність та особливості їх формування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” / О. М. Корнієнко. – К., 1998. – 18 с.
18. Кошак К. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади: дис. канд. філол. наук / К. Кошак. – К.:, 2007. – 190 с.
19. Кулішенко Л. А. Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Л.А. Кулішенко. – К., 2007. – 211 с.
20. Ленкавський С. Український націоналізм. Твори / С. Ленкавський. – Івано-Франківськ : Лілея, 2002. – Т. 1 / за ред. О. Сича. – 600 с.
21. Лісовий В. С. Культура – ідеологія – політика / В. С. Лісовий. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 1997. – 352 с.
22. Литвиненко С. А. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. А. Литвиненко – Рівне : [б. в.], 2005. – 408 с.
23. Липский И. А. Социальная педагогика. Методологический анализ: учеб. пособие / И. А. Липский. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 320 с.
24. Лизанчук В. Не лукавити словом / В. Лизанчук. – Львів, 2003. – 560 с.
25. Лукашевич М. П. Соціалізація. Виховні механізми і технології / М.П. Лукашевич. – К. : ІЗМН, 1998. – 112 с.
26. Лукашевич Н. П. Социология воспитания : краткий курс лекций / Н.П.Лукашевич. –К .: МАУП, 1996. –107 с.
27. Малько А. О. Культурологічні проблеми соціального виховання // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді) : у 2 кн. : зб. наук. пр. –К., 2001. – Кн. 1. –С. 24–30.
28. Медвідь Ф. Ідеал національного в трактуванні Івана Франка / Ф. Медвідь // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: матеріали міжнар. наук. конф. – Львів : Світ, 1998. – С. 169–173.
29. Монастирський В. Націоналізм: чим він є – злом чи добром? / В. Монастирський. – День. – 2011. – 15–16 квіт.
30. Мономах В. Поучення / Володимир Мономах. – Львів : Львів. крайове тов-во “Рідна школа” ; Видавн. “Фенікс”, 2011. – 37 с.
31. Надибська О. Я. Національне у самосвідомості особистості поліетнічного соціуму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” / О. Я. Надибська. – Одеса, 2002. – 19 .
32. Національна рада України з птань телебаченян та радіомовлення. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nrada.gov.ua/
33. Невмержицька О. В. Розважальні програми центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Невмержицька Олена Василівна; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2006. – 254 с.
34. Новий тлумачний словник української мови. У 3 т. Т. 3. П –Я / уклад. В.Яременко, О. Сліпушко. – [2-е вид.]. –К. : Аконіт, 2001. –863 с.
35. Палій О. Як КПУ виховує яничар / О. Палій // День. – 2012. – 23 трав.
36. Пенчук І. Л. Функціонально-жанрові особливості телевізійних освітніх програм / І. Л. Пенчук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал; Класичний приватний університет. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 4 – С. 72–79.
37. Перший національний телеканал. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://1tv.com.ua
38. Рибалка В. Соборна особистість як основа розвитку українського суспільства / В. Рбалка // Психолог. – 2008. – No 4. – С. 3–8.
39. Русова С. Національна школа / С. Русова // Рідна школа. – 1992. – No 2. – С. 59–75.
40. Русова С. Дошкільне виховання / С. Русова. - Катеринослав: Українське видавництво, 1988. - С. 60.
41. Синичич Г. В. Публіцистика Івана Франка 90-х років ХІХ – початку ХХ століття: ідейно-концептуальні засади та тематично-змістові моделі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Г.В. Синичич. – Львів, 2011. – 226 с.
42. Сковорода Г. Повне зібр. тв. : у 2 т. / Григорій Сковорода. – К. : Наукова думка, 1973. – Т.2. – 576 с.
43. Скрипка В. І. Соціалізація учнівської молоді в умовах розбудови національної школи (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.11 “Філософія освіти” / В. І. Скрипка. – К., 1994. – 17 с
44. Сміт Д. Ентоні. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка. Наукове видання / Ентоні Д. Сміт. – К. : Темпора, 2009. – 312 с.
45. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / B. О. Сухомлинський. - К.: Рад. школа, 1982. - С. 21.
46. Телеканал Інтер Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://inter.ua
47. Телеканал К1 Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.k1.ua
48. Телеканал Україна Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://kanalukraina.tv
49. Телеканал „1+1” Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.1plus1.ua/
50. Темех Н. Д. Українське телебачення і проблеми формування духовності молоді [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Н. Д. Темех; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2005. – 206 с.
51. Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні / К. Д.Ушинський // Вибрані пед. твори: в 4 т. - К.: Радянська школа, 1983. - С.89.
52. Франко І. Поза межами можливого // Іван Франко. Зібр. тв. : у 50 т. / Іван Франко. – К. : Вид-во “Наукова думка”, 1986. – Т.45. – С. 276–285.
53. Фурса М. В. Понятійно-структурний аналіз національної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” / М. В. Фурса. – Львів, 1996. – 23 с.
54. Цвіркун В. М. Формування світоглядних установок особи підліткового віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 “Філософська антропологія, філософія культури” / В. М. Цвіркун. – К., 2001. – 20с.
55. Чупрій Л. Вплив телебачення та Інтернету на моральне та фізичне здоров’я дітей / Л. Чупрій // [Електронний ресурс]: http://sd.net.ua/2010/08/17 children_tv_violence.html
56. Швецова А. В. Національний характер як предмет соціально-філософського аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філос. наук : спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” / А. В. Швецова. – К., 1999. – 35 с.
57. Шелест О. О. Роль та специфіка молодіжної передачі як частини науково-популярного мовлення / О. О. Шелест // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник; за ред. В. В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – Т. 38. – Січень-березень. – 192 с.
58. Шовкошитний В. Національно-патріотичне виховання в контексті українського державотворення: збірник наукових статей (2004 – травень 2005 року) / В.Шовкошитний. – Васильків : Вид-во “Колофон”, 2005. – 165 с.
59. Шумаєва С. П. Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шумаєва Світлана Петрівна; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2005. – 235 с.
60. Ярошенко А. О. Формування духовних цінностей в сучасній вищій школі засобами гуманітарних наук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 “Соціальна ілософія та філософія історії” / А. О. Ярошенко. – К., 2003. – 17 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.