16 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація виставкової діяльності в Україні№ роботи: 2000
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1.1. Мета, завдання виставкової діяльності
1.2. Державна підтримка та регулювання виставкової діяльності
1.3. Особливості виставкової діяльності в Україні
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ „ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ” (ВДНГ)
2.1. Організаційно-економічна характеристика Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ)
2.2. Планування виставкової діяльності
2.3. Оцінка ефективності виставкової діяльності
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
   
Список літератури

1. Виставки в Україні та за кордоном. [Електронний ресурс]. Режим дступу: www.expoua.com
2. Дашков Л. П., Вризгалін А. В. Комерційний договір: від укладання до виконання. — К.: МПП "Капрал", 1998. — 172 с
3. Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За заг. ред. В. Б. Захожая. — К.: МАУП, 2001. — 64 с
4. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. — М.: ПРИОР, 2001. — 256 с.
5. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. — Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. — 416 с.
6. КОНЦЕПЦІЯ розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065
7. Куркина Н. С. Оценка эффекта ярморочно-выставочной деятельности / Н. С. Куркина // Межвузовский сборник научных трудов: Экономика России: основные направлениясовершенствования. - 2008. - No6. - С. 170-187.
8. Кузнер С. К. Оценка эффективности выставок - миф или реальность / С. К. Кузнер. - М.: ж-л «ExpoRepozt», 2008. - С. 17-26.
9. Лобода В. А. Пути повышения результативности выставочной деятельности научных и научно-производственных организаций республики Бєларусь / В. А. Лобода // Информационно-аналитический журнал «Новости науки и технологий». - Минск ГУ «БелНСА». - 2007. - No1. - С. 5-13.
10. Лукашова Л.В. Організація виставкової діяльності: навч. посіб. К.: КНТЕУ, 2009. - 372 с.
11. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 623 с.
12. Петелин В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности: учебник. Юнити-Дана 2012 г. 447 с.
13. Сюрко Л. Э. Виставкова логістика як об’єкт аналітичної системи управління / Л. Э. Сюрко, С. П. Сюрко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти / Полтава. РВЦ ПУСКУ, 2006. - Ч. 1. - С. 74-77.
14. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. — 772 с.
15. Сюрко Л. Є. Аналіз логістичних витрат виставкової діяльності / Л. Є. Сюрко, С. П. Сюрко // Вісник соціально-економічних досліджень ОДЕУ. - 2007. - No26. - С. 342-347.
16. Сюрко Л. Є. Проблемні питання аналізу виставкової діяльності у сучасних мовах // Вісник соціально-економічних досліджень ОДЕУ - 2009. - No35 - С. 275-280.
17. Строковський Л. Е. Основы выставочно-ярмарочной деятельности / Л. Е. Строковський. - М.: Юнти, 2005. - 265 с.
18. Федан Катерина. Виставкова діяльність в Україні: стан та перспективи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://personal.pp.ua/rubrics/ bznes-fnansi/vistavkova-dyalns t-v-ukran-stan-ta-perspektivi.
19. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. — Ростов н/Д.: Феникс, 2000. — 512 с.
20. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 204 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.