20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування економічного потенціалу підприємства№ роботи: 1998
розділ: Економіка підприємства
тип: Дипломна робота
об'єм: 106
винагорода автору: 400

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧННІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Поняття економічного потенціалу промислового підприємства
1.2 Структура та характеристика економічного потенціалу підприємства
1.3 Методологічні основи оцінки вартості економічного потенціалу
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ „НЕЙЛ”
2.1 Загальна характеристика техніко-економічних показників діяльності підприємства
2.2 Аналіз елементів економічного потенціалу підприємства та середовища його формування
2.3 Оцінка потенціалу підприємства та ефективність його використання
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „НЕЙЛ”
3.1 Розробка моделі управління економічним потенціалом підприємства
3.2 Удосконалення виробничого потенціалу підприємства як елементу економічного потенціалу підприємства
3.3 Вдосконалення трудового потенціалу підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 1. - С. 21.
2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 1. - С. 35.
3. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №2658-ІІІ від 12.07.2001 р. (із змінами та доповненнями) // ВВР. – 2003. - №13. – С. 15-45.
4. Про затвердження Методики оцінки вартості майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. -2004. - №2. - С 22-44.
5. Авдеенко В.И., Котлов В.А. Производственный потенциал промышленного предприятия .-М.: Экономика, 1995.-208 с.
6. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2002. — 268с.
7. Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. / И. Ансофф. науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
8. Артемєв Б.В. Аналіз сучасних підходів до визначення сутності економічного потенціалу // Управління розвитком. – 2010. – №2. – С.24-29.
9. Афанасьєв Н. В. Управление развитием предприятия: моногр. Н. В. Афанасьєв, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. Харьков: ИНЖЭК, 2003. – 179 с.
10. Балацкий О.Ф. Экономический потенциал административных и производственных систем: моногр. – Сумы: Университетская книга, 2006. – 972 с.
11. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства / Б . Є. Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк; навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.
12. Бикова В.Г. Оцінка та планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення: дис…канд. екон. наук: 08.04.01 / В.Г. Бикова. - К., 2006. - 220 с.
13. Васильківський Д.М. Визначення складу базових елементів економічного потенціалу підприємства // Наука й економіка. – 2011. - №3. – С.78-82.
14. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 65 1440 с.
15. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. Монография. / А.Э. Воронкова - Луганск: Изд-во Восточно-украинского национального университета, 2000. - 315 с.
16. Головкова Л. С. Сукупний економічний потенціал корпорації: формування та розвиток: монографія / Л.С. Головкова. - Запоріжжя : КПУ, 2009. - 340 с.
17. Давискіба К. В. Економічний потенціал регіону та його ефективне використання в умовах ринкової трансформації: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / К.В. Давискіба. - Х., 2005. - 20 с.
18. Должанський І.З. Управління потенціалом підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О.О. Удалих, І.М. Герасименко, В.М. Ращупкіна; навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.
19. Економіка: від А до Я: Понятійно-термінол. слов. // О.В. Куроченко, М.А. Копнов, В.П. Сладкевич та ін. – К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008. – 368 с .
20. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 // Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.
21. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера // За ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, ТзОВ “Книгодрук”, 2000. – 704 с.
22. Этимологический словарь русского языка // Под ред . Шаинского Н.М. – М.,1994. – 588 с.
23. Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: моногр . / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 272 с.
24. Колесніков О. О. Управління стратегічним потенціалом підприємства: дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Олександр Олександрович Колесніков. - Х., 2005. - 224 с.
25. Краснокутська Н.С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження: моногр. / Н.С. Краснокутська. – Харків: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. – 247 с.
26. Крассовский В.П. Экономический потенциал: резервы и отдача. -М.: Экономика,1996 – 348 с.
27. Лагун М.І. Економічний потенціал як основа розвитку бізнесу / М.І. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №5. -
С. 77 - 82.
28. Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління: дис... д-ра екон. наук: 08.07.01 / Євген Васильович Лапін. - Х., 2006. - 432 с.
29. Лепьохін О.В. Економічний механізм регулювання розвитку промислового виробництва: дис…канд. екон. наук: 08.07.01 / О.В. Лепьохін. - К., 2002. - 198 с.
30. Макарова Г.С. Форми оцінки економічного потенціалу підприємства // Економіка підприємства та управління виробництвом. – 2011. - №5. – С.89-92.
31. Матковський Р.Б. Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання: дис… канд. екон. наук: 08.01.01 / Роман Богданович Матковський. - К., 2003. - 198 с.
32. Мігай Н. Б. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу машинобудівних підприємств: дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Наталя Борисівна Мігай. - О., 2007. - 193 с.
33. Мізюк Б.М. Системні основи теорії та інструментарій менеджменту підприємства: моногр. / Б.М. Мізюк. – Львів: Коопосвіта, 2000. – 418 с.
34. Ніжинська Н. В. Потенціал підприємства: формування і оцінка: Аналітико-стат. інформація / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації — К. : УкрІНТЕІ, 2002. — 45с.
35. Новаківський І. І. Інформаційний потенціал системи управління підприємством: дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.І. Новаківський. - Л., 2002. - 219 с.
36. Облік, аналіз та аудит : навчальний посібник / М.С. Білик,
А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька та інші. – К.: Кондор, 2008. – 618 с.
37. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.: КНЕУ, 2001- 456с.
38. Попов Е., Ханжина В. Структура рыночного потенциала предприятия // Проблемы теории и практики управления. -2001.-№6.-С. 21-26
39. Потенціал інноваційного розвитку підприємства. Монографія/ Під ред. д.е.н., проф. Козьменка С.М., – Суми: Ділові перспективи, 2005. – 256 с.
40. Ревуцкий Л. Д. Потенциал и стоимость предприятия. — М. : Перспектива, 1997. — 124с.
41. Рєпіна І.М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.- 1998.- №2. -С.262-271.
42. Россоха В.В. Теоретико-методичні засади формування, розвитку та оцінювання виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства / В.В. Россоха. – К.: ННЦІАЕ, 2009. – 94 с.
43. Савченко В.Ф. Потенціал національної економіки України: моногр. / В.Ф. Савченко; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський державний інститут економіки і управління . – Чернігів: ЧДІЕіУ, 2009. – 273 с.
44. Савченко М.В. Управління економічним потенціалом промислових підприємств [Текст]: дис. ... к.е.н.: 08.06.01 / Савченко Марина Василівна – Харків, 2004. – 190 с.
45. Самоукин А.И. Потенциал нематериального производства. - М. Знание, 1991. — 421 с.
46. Станіславик О.В. Теоретико-методичні основи оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств (на прикладі машинобудування) : автореф. дис…канд. екон. наук: 08.00.04 / О.В. Станіславик. - О., 2008. - 18 с.
47. Скоробогата Л.В. Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності підприємств [Текст]: дис. ... к.е.н.: 08.06.04 / Скоробогата Лариса Вікторівна; “Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України”. – Київ, 2005. – 220 с.
48. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч.- метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / О.С. Федонін, І. М. Рєпіна, О.І. Олексюк; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет. Київ: КНЕУ, 2005. – 261 с.
49. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – К: Кондор, – 2009. – 400 с.
50. Шталь Т.В. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис…канд. екон. наук: 08.07.05 / Т.В. Шталь. - Х., 2006. - 18 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.