20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Значення міжнародного комерційного арбітражу у вирішенні господарських спорів№ роботи: 1993
розділ: Господарське право
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІНОГО АРБІТРАЖУ ЯК ЮРИСДИКЦІЙНОГО ОРГАНУ
1.1. Історія становлення, розвитку міжнародного комерційного арбітражу
1.2. Поняття, правова природа міжнародного комерційного арбітражу
1.3. Правове регулювання міжнародного комерційного арбітражу
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ У ВИРІШЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
2.1. Арбітражне регулювання міжнародної господарської діяльності
2.2. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі
2.3. Аналіз судової практики щодо скасування рішень МКАС при ТПП України
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
   
Список літератури

1. Закон України "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 24.02.1994 № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 25, ст.198
2. Закон України "Про третейські суди" від 11.05.2004 № 1701-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 35, ст.412 )
3. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ (1976 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/995_059
4. Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торгівельного арбітражу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/995_879
5. Абова Т. Е. Виды производства в арбитражном процессе [Текст] / Т. Е. Абова // Новеллы гражданского процессуального права : материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию М. С. Шакарян / отв. ред. Н. А. Громошина. – М. : ТК Велби, 2004. – С. 116-126.
6. Винокурова Л. Ф. Оспорювання рішень, винесених в порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України [Текст] / Л. Ф. Винокурова // Практика Міжнародного комерційного арбітражу. – 2007. – № 3-4 (5-6). – С. 47-65.
7. Комаров В. В., Погорецкий В. Н. Международный коммерческий арбитраж. — Харьков, 2009.
8. Курочкин С. А. Государственные суды в третейском разбирательстве и международном коммерческом арбитраже [Текст] / С. А. Курочкин. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 296 с.
9. Маляренко В. Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник [Текст] / За ред. Маляренко В. Т., Ковальський В. С., Захарова О. С., Білоус В. Т. Лукомський В. С. та ін. – 3-тє вид., перероб. і доопрацьоване. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
10. Международное частное право : учеб. / под ред. Г. К. Дмитриевой. — М., 2001.
11. Нешатаева Т. Н. Суд и арбитраж: историческая взаимосвязь и современное взаимодействие [Текст] / Т. Н. Нешатаева // Третейский суд. – 2005. – № 1 (37). – С. 6-18.
12. Немытина М. В. Модели правосудия: некоторые подходы к проблеме [Текст] / М. В. Немытина // Теоретические и практические проблемы гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства : сб. науч. статей / отв. ред. Г. Д. Улётова. – Краснодар ; СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2005. – С. 62-70.
13. Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США [Текст] / Е. И. Носырева. – М. : Городец, 2005. – 320 с.
14. Носырева Е. И. О функциях суда первой инстанции при рассмотрении гражданских дел [Текст] / Е. И. Носырева // Российское правовое государство:итоги формирования и перспективы развития : всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летнему юбилею юрид. фак. Воронеж. гос. ун-та, Воронеж, 14-15 нояб. 2003 г. / Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 2004. – Вып. 2. – С. 131-141.
15. Перепелинська О. Скасування рішень МКАС при ТПП України в державному суді // Юридична Газета. – 2014. – № 43. – С. 26.
16. Петров М. В. Взаимодействие государственного суда и международного коммерческого арбитража [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / Петров Михаил Викторович ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Спб., 2003. –25 с.
17. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник [Текст] / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; Мін-во освіти і науки України, Мін-во юстиції України. – 2-ге вид., перероб. та доопрацьоване. – К. : Правова єдність, 2010. – 432 с.
18. Притика Ю. Д. Міжнародний комерційний арбітраж : питання теорії та практики : моногр. — К., 2005.
19. Руководство Международной ассоциации юристов по конфликту интересов в международном арбитраже // Третейський суд. — 2008. — № 2 (56). — С. 33—53.
20. Саханова Т. В. О судебных процедурах в цивилистическом процессе, или к вопросу о дифференциации процессуальной формы [Текст] / Т. В. Саханова, Т. П. Шишмарева // Теоретические и практические проблемы гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства : сб. науч. статей / отв. ред. Г. Д. Улётова. – Краснодар ; СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2005. – С. 53-62.
21. Селівон М. Ф. Взаємодія судової влади з міжнародним комерційним арбітражем / М. Ф. Селівон // Право України. – 2011. – № 1. – С. 130-138.
22. Ярков В. В. Арбитражный процесс : учебник [Текст] / В. В. Ярков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. – 880 с.
23. Слипачук Т. В. Новая редакция Регламента МКАС при ТПП Украины : информация к размышлению // Международный коммерческий арбитраж. — 2008. — № 1.
24. Ярков В. В. Арбитражный суд и международный коммерческий арбитраж: некоторые направления взаимодействия [Текст] / В. В. Ярков // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки», 2007. – № 2 (22). – С. 195-204.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.