22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення та розвиток№ роботи: 1986
розділ: Педагогіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ
1. Історичні аспекти розвитку дидактики
2. Дидактика як галузь педагогіки
3. Категорії дидактики як педагогічної науки
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Отже, дидактика, як і вся педагогіка, має багато аспектів. Це — філософський, психологічний, соціальний, педагогічний, математичний, кібернетичний аспекти. Кожен з них на різних ступенях розвитку виявляється і розвивається по-різному. Наприклад, спочатку педагогіка, а в тому числі і дидактика, почала розвиватися в площині соціального аспекту. К.Ушинський, А.Макаренко, В.Сухомлинський своїми працями і репрезентували цей аспект педагогіки. Розвиток дидактики в наш час характеризується інтенсивним розробленням інших аспектів, зокрема таких, як психологічний, математичний, кібернетичний.
Головним у діяльності, спрямованій на передачу соціального досвіду, з позицій педагогіки, є відношення між двома видами діяльності – викладанням і умінням (діями учителя й учня), що виступають в єдності. Інші відношення (учень-навчальний матеріал, учень – інші учні, учень – книга і под.) стають дидактичними настільки, наскільки вони об"єднуються цим відношення. Наприклад, книга стає підручником, якщо вона включається в процес навчання і стає засобом для учителя й учня. Звідси предметом дидактики є зв"язок викладання (діяльності вчителя) і учіння (пізнавальної діяльності учня), їх взаємодія.
Дидактика розглядає змістову і процесуальну сторони навчання в їх єдності. Наприклад, знання вивчаються не ізольовано, не самі по собі, а разом з методами їх передачі і засвоєння. Крім завдання описувати і пояснювати процес навчання й умови його реалізації, завданням дидактики також є перетворення та удосконалення практики. Вона розробляє більш досконалу організацію процесу навчання, нові навчальні системи, нові технології навчання.
Пізнані дидактикою закономірності, її висновки та рекомендації беруться на озброєння предметними методиками і використовуються для поліпшення процесу навчання. Завдяки цьому дидактика виконує дві головні функції: теоретичну (головним чином, діагностичну, прогностичну) і практичну (нормативну, інструментальну).
   
Список літератури

1. Антология педагогической мысли России второй половины ХІХ – начала ХХ в. / Сост. П. А. Лебедев. – М. : Педагогика, 1990. – 608 с.
2. Кловак Г. Т. Ґенеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХІХ – ХХ століття) – Дис... д. пед. наук: 13. 00. 01 / Умань, 2005. – 452 с.
3. Левківський М. В., Микитюк О. М. Історія педагогіки: Навчальний посібник / За редакцією М. В. Левківського. – Харків: «ОВС», 2002. – 240 с.
4. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. посіб. – К. : Вікар, 2003. – 335 с.
5. Мельничук О. С. Історія педагогіки України: Навчальний посібник. – Кіровоград, КДПУ ім. В. К. Винниченка, 1998 – 169 с.
6. Фіцула М. Педагогіка: Посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К. 2002. - 192 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.