24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з технологічної практики (ДП "Новатор")№ роботи: 1975
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 53
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика ДП „Новатор”
Розділ 2. Організація виробництва та управління на підприємстві
Розділ 3. Аналіз діяльності підприємства за основними техніко-економічними показниками
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Вступ
Закл ючною частиною учбового процесу студентів любої спеціальності є технологічна практика.
Якісне проходження технологічної практики в значній мірі залежить від рівню методичного забезпечення, що передбачає своєчасне урахування змін, які відбуваються як в учбовому процесі, так і в умовах господарювання.
Мета практики - підготуватися до самостійної роботи на посаді менеджера, зібрати матеріали по звіту, поглибити та закріпити теоретичні знання, набути навичок організаційної роботи в колективі.
Завдання практики:
а) ознайомитись із завданням підприємства по вдосконаленню організації виробництва, праці і управління, виробничої структури та структури управління підприємством; особливостями діяльності виробничих підрозділів підприємства та управління ними; станом питань в розділі індивідуальних завдань. Вміти давати загальну характеристику підприємству; аналізувати виробничу і організаційну структуру підприємства; в процесі аналізу виявляти резерви з організації виробництва продукції, праці і заробітної плати, управління виробництвом і якістю продукції, процесами основного та допоміжного виробництва і обслуговуючого господарства;
б) здобути навички розв"язання конкретних питань організації виробництва на підприємствах:
- вміти працювати з нормативними та іншими регламентуючими документами, які стосуються виробничо-господарської діяльності;
- узагальнювати, порівнювати, робити висновки, визначати показники
ефективного використання фондів підприємства, трудових та фінансових
ресурсів;
- виявляти резерви підвищення ефективності діяльності підприємства;
- організовувати ефективні системи мотивації та оплати праці.
У якості інформаційної бази використовувалась статистична, податкова звітність та інша документація підприємства.
   
Список літератури

1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 3-тє вид., виправл. і доп. - К. : Знання-Прес, 2009. - 299 с.
2. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: ЦНЛ, 2005. - 328с.
3. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посібник / І. М. Бойчик - К. : Атака, 2004. - 480 с.
4. Діденко В.М. Менеджмент: Підручник. - К: Кондор, 2008. - 584с.
5. Дюдюн Т. Ю. Оцінка рентабельності грошових потоків при управлінні фінансово-господарською діяльністю : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01. - фінанси, грошовий обіг і кредит / Тетяна Юріївна Дюдюн. - Кривий Ріг, 2006. - С. 184.
6. Економіка виробничого підприємства : навч. посібник / Й. М. Петрович та ін. ; за ред. Й. М. Петровича. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2001. - 405 с.
7. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покро-пивного. 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 528 с.
8. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник, для студентів вищих навчальних закладів. K.: «Кондор», 2003 - 556 с.
9. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства / Т. В. Кавурко // Держава та регіони. Серія : Економіка і підприємство. – 2009. – №6. – С. 101 – 105
10. Скібіцька Л.І., Скібицький О.М. Менеджмент: навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2007. - 416 с.
11. Хомяков В.І. Менеджмент підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид.. перероб. і доп. - К.: Кондор, 2005. - 434с.
12. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - K.: Академвидав, 2003- 608с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.