19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дослідження асортименту, споживних властивостей та оцінка якості будівельних матеріалів№ роботи: 1974
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1.1. Поняття про будівельні матеріали
1.2. Класифікація будівельних матеріалів
1.3. Характеристика чинників, які формують асортимент та якість будівельних матеріалів
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ, СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ
2.1. Економічна характеристика комерційної діяльності будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К»
2.2. Порівняльна характеристика будівельних матеріалів, які реалізуються у гіпермаркеті ТОВ «Епіцентр К»
2.3. Аналіз якості торговельного асортименту будівельних матеріалів у гіпермаркеті ТОВ «Епіцентр К»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКОМУ ГІПЕРМАРКЕТІ ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИОтже, в першому розділі роботи нами уточнено поняття будівельних матеріалів. На нашу думку, будівельні матеріали — це природні і штучні матеріали та вироби, які використовуються при спорудженні та ремонті різноманітних будинків і споруд.
Встановлено, що ластивості будівельних матеріалів значною мірою залежать від їхньої структури, хімічного, мінералогічного та фазового складу, на які, в свою чергу, впливають умови утворення їх у природі чи властивості сировини, а також особливості технології виготовлення й обробки штучних будівельних матеріалів.
Наведено класифікацію будівельних матеріалів за рівнем готовності, походженню, призначенню і технологічного ознакою.
Отже, за рівнем готовності розрізняють власне будівельні матеріали і будівельні вироби.
За походженням будівельні матеріали поділяють на природні і штучні.
За призначенням матеріали поділяють на такі групи: конструкційні матеріали, теплоізоляційні матеріали, акустичні матеріали, гідроізоляційні і покрівельні матеріали, герметизуючі матеріали, оздоблювальні матеріали, - матеріали спеціального призначення.
За технологічного ознакою матеріали поділяють на такі групи: природні кам"яні матеріали і вироби, керамічні матеріали і вироби, скло й інші матеріали і вироби з мінеральних сплавів, неорганічні в"яжучі речовини, бетони, будівельні розчини, штучні кам"янні матеріали, органічні в"яжучі речовини і матеріали на їх основі, полімерні матеріали і вироби, матеріали і вироби з дерева, металеві матеріали.
Автор дійшов висноку, що формування асортименту будівельних матеріалів на підприємстві є досить складним процесом, на який впливають дуже багато факторів, серед яких основними є економічні, соціально – демографічні та технічні чинники. Компанія „Епіцентр К” являє собою потужну національну мережу гіпермаркетів будівельних матеріалів з широким асортиментом товарів.
У другому розділі проведено аналіз асортименту, споживних властивостей та якості будівельних матеріалів на ТОВ „Епіцентр К”.
Компанія „Епіцентр К” являє собою потужну національну мережу гіпермаркетів будівельних матеріалів з широким асортиментом товарів. Для покупців існує можливість знайти все необхідне для будівництва та облаштування оселі в одному місці «під одним дахом» та за прийнятними цінами.
Середньорічна вартість основних фондів зростала з кожним роком це свідчить про постійне оновлення основних фондів підприємства.
Асортимент в гіпермаркеті ТОВ «Епіцентр К» представлений великою кількістю груп, підгруп та різновидів будівельних матеріалів. Серед яких можна виділити наступні.
1) Матеріали для будівництва
2) Покриття для підлоги. Плитка
3) Вироби з дерева
4) Вироби з металу
5) Декор
Основні вимоги до якості матеріалів, виробів і готових конструкцій масового застосування встановлюються Державними стандартами (ГОСТ), галузевими стандартами (ОСТ), технічними умовами (ТУ).
У ГОСТах і ТУ містять короткий опис матеріалів і способи його виготовлення, вказані марки матеріалів і вимоги до їх якості, форма і розміри і відхилення, що допускаються, від них, а також правила транспортування, приймання і зберігання, що забезпечують збереження матеріалу, а також методи випробувань.
Основні положення будівельного проектування і виробництва будівельних робіт регламентуються Будівельними нормами і правилами (СНіП).
У третьому розділі роботи наводяться пропозиції щодо удосконалення асортименту будівельних матеріалів гіпермаркету ТОВ „Епіцентр К”.
Одним із шляхів вдосконалення управління асортиментом є АВС-аналіз. АВС – аналіз один із варіантів математико-статистичних методів аналізу, який використовується для дослідження частоти певних економічних явищ і факторів. Дані проведеного аналізу надали інформацію про внесок кожної групи асортименту в кінцевий результат діяльності фірми, що надає можливість прийняти обґрунтоване логістичне рішення про перерозподіл коштів на управління.
Також, необхідно шукати нових постачальників товарів, оновлювати торговий асортимент, потрібно раціонально розміщувати товари, що призведе до підвищення рівня закупівлі товарів, а в результаті цього збільшиться реальний чистий прибуток.
   
Список літератури

1. А.П. Пахолюк, О.А. Пахолюк Основи матеріалознавства конструкційні матеріали: Посібник. - Львів: Світ, 2005. 172 с.
2. Батутіна А.П., Ємченко I.B. Експертиза товарів. — К.: ЦУЛ, 2003. — 275 с.
3. Будівельні матеріали: Підруч. для студентів будівельних вузів/ За ред. П.В.Кривенка. - К.: Вища шк., 1993. - 388 с.
4. Васильев Г.А., Ибрагимов Л.А. и др. Комерческое товароведение и экспертиза. — М.: Банки и биржи, 1997. — 296 с.
5. В. Попович Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Підручник – Львів: Світ, 2006. – 624 с.
6. Додонкин Ю.В. Таможенная експертиза товаров. — М.: ACADEMIA. — 2003. — 270 с.
7. Збіжна О.М. Основи технології: Навчальний посібник.- Вид-во 2-ге, Тернопіль: Карт-бланк – 486 с.
8. Козьмич Д.І., Кобищан А.Д., Назаренко Л.О. Експертиза товарів. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. — 374 с.
9. Коломієць Т.М. Притульська Н.В., Романенко О.Л. Експертиза товарів. — К.: КНТЕУ, 2001. — 274 с.
10. Микитчук В. Виробництво місцевих будівельних матеріалів: науково-популярна література/ Василь Микитчук,. - К.: Будiвельник, 1981. - 88 с.
11. Микитчук В. Практичні поради по виробництву місцевих будівельних матеріалів: Довід. вид./ Василь Микитчук,. - К.: Урожай, 1992. - 159 с.
12. Николаева М.А. Товароведная экспертиза. — М.: Деловая литература, 1998. — 281 с.
13. Опєкунов В. Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активованих сировинних компонентів: монографія/ Вадим Опєкунов. - К.: Академперіодика, 2001. - 215 с.
14. Оснач О.Ф. Товарознавство: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 219 с.
15. Полікарпов І. С. Ідентифікація товарів: Підручник/ І. С. Полікарпов, А. П. Закулісов; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 340 с.
16. Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Н. Б. Ткаченко. – К.: Київськ. держ. торговельно-економічний ун-т, 2000. – 148 с.
17. Холодний Г. О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах : монографія / Г. О. Холодний, Г. М. Шумська; за ред. доцента Г. О. Холодного. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 272 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.