17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт зпрактики (управління персоналом МАУП)№ роботи: 1972
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 45
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1. Вивчення організаційної структури компанії
2. Аналіз установчих документів компанії
3. Аналіз функції управління персоналом
4. Аналіз функції планування персоналу
5. Дослідження методів пошуку і підбору персоналу
6. Аналіз функції планування та розвитку кар"єри персоналу
7. Аналіз систем матеріального стимулювання
8. Аналіз системи мотивації персоналу
9. Індивідуальне завдання
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки


Висновки та пропозиції

Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Об’єктом дослідження роботи обрано ТОВ Фінансова компанія „Фангарант Груп”. Основними видами діяльності компанії є: довірче управління фінансовими активами; залучення фінансових активів із зобов"язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; переказ грошей; послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; торгівля цінними паперами; факторинг; інші операції.
2. Організаційна структура підприємства є структурою лінійно-функціонального типу. Лінійно-функціональна структура дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.
3. До установчих документів фінансової компанії належать:
- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи;
- Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- Статут.
4. Управління людськими ресурсами ТОВ Фінансова компанія „Фангарант Груп” включає комплекс взаємозалежних видів діяльності: визначення потреби в кадрах різної кваліфікації на основі стратегії діяльності; аналіз ринку праці; добір і адаптацію персоналу; планування кар"єри співробітників; забезпечення раціональних умов праці діяльності, у тому числі сприятливої для кожної людини соціально-психологічної атмосфери; організацію робочих місць з урахуванням ергономіки; управління продуктивністю праці; розробку систем мотивації; обґрунтування системи доходів, ступеня їхньої диференціації, проектування систем оплати праці; розвиток творчої ініціативи і трудової активності; участь у проведенні тарифних переговорів; розробку і здійснення соціальної політики; профілактику і ліквідацію конфліктів.
5. Кадрове планування ТОВ Фінансова компанія „Фангарант Груп” включає застосування базисного процесу планування до рішення потреб людського ресурсу в організації.
6. При підборі кадрів в ТОВ Фінансова компанія „Фангарант Груп” основними є наступні методи оцінки: професійний рівень, характер професійної підготовки, відносини до праці, зацікавленість у роботі, професійний досвід, частота змін місця роботи, готовність освоювати нові спеціальності, кваліфікація, стан здоров"я, психологічна стійкість, сімейний стан, місце проживання.
7. Управліня діловою кар"єрою співробітника ТОВ Фінансова компанія „Фангарант Груп” - це активна взаємодія трьох сторін: працівника, керівника та менеджера по кадрах на якого покладені функції управління персоналом. Найбільш розповсюдженою моделлю керування кар"єрою співробітників ТОВ Фінансова компанія „Фангарант Груп” є модель партнерства по плануванню і розвитку кар"єри.
8. Відміченими недоліками системи матеріального стимулювання персоналу ТОВ Фінансова компанія „Фангарант Груп” є:
- однакові форми і системи оплати праці для всіх груп персоналу;
- неефективна система преміювання персоналу;
- відсутність дієвого регулювання продуктивності праці шляхом методів матеріальної та нематеріальної мотивації.
9. Основні завдання мотивації в ТОВ Фінансова компанія „Фангарант Груп”:
- формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці;
- навчання персоналу і керівного складу психологічним основам внутріфірмового спілкування;
- формування в кожного керівника демократичних підходів до управління персоналом з використанням сучасних методів мотивації.
10. Однією із задач кадрової роботи фінансової компанії є організація підготовки та перепідготовки кадрів, забезпечення росту кваліфікації робітників, вдосконалити систему планування кадрів та ввести ефективну систему управління персоналом підприємства для того, щоб зменшити плинність кадрів.
11. На мою думку в компанії доцільно ввести систему оцінки трудового потенціалу як працівників, так і керівника та спеціалістів, бо оцінка діяльності персоналу є засобом вивчення його сильних і слабких сторін, а також основа для удосконалення індивідуальних трудових здібностей і підвищення кваліфікації. Оскільки саме від керівника багато в чому залежить успішна діяльність компанії, то необхідно постійно оцінювати наскільки ефективно він виконує свої обов"язки і які мотиваційні фактори впливають на нього.
Також необхідно ввести більш сучасний підхід до ведення кадрової документації в компанії. Необхідно вести облік працівників в електронному вигляді. Це дасть змогу більш краще орієнтуватися менеджеру по кадрах в кадровому стані справ компанії.
Особливу увагу слід приділити мотивації працівників, необхідно розробити таку систему, яка враховували всі виклики сучасності.
На мою думку, запропоновані заходи дозволять ліквідувати недоліки в системі управління персоналом, нададуть змогу підвищити використання трудового потенціалу.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.