22 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зайнятість населення№ роботи: 197
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 38 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… …………….3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження зайнятості населення……………………………………………………… …………………..5
1.1. Соціально-економічна сутність зайнятості…………………………………5
1.2. Форми і види зайнятості…………………………………………………… ..6
1.3. Безробіття як соціально-економічне явище………………………………...9
Розділ 2. Безробіття: поняття, види та правове забезпечення………………...13
2.1. Сутність, причини та показники безробіття……………………………....13
2 .2. Види безробіття та правове забезпечення права на працю……………....14
2.3. Інфляція і зайнятість населення…………………………………………....1 7
Розділ 3. Державне регулювання зайнятості в Україні та соціальний захист громадян від безробіття…………………………………………………… …....21
3.1. Державне регулювання зайнятості в Україні…………………………..…21
3.2. Соціальний захист громадян від безробіття………………………………26
3.3. Міжнародний досвід регулювання зайнятості……………………………29
Висно вки……………………………………………………………………… …34
Список використаних джерел………………………………………………….37
Додатки…………………………………………………………… …………..…39
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.:Четверта хвиля, 1997
2. Будаговська. Макроекономіка. К. 2001.
3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. С.Панчишина, О.Ватаманюка, А.Стасишина.- Основи, 2003.
4. Бункина М. Макроэкономика. М. 1996
5. Дадаян. Макроэкономика для всех. Д. 1995.
6. Дорнбуш Р, Фішер С. Макроекономіка. К.: Основи, 1998.
7. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Макроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 2001.
8. Гальчинський А. Основи економічної теорії. К. 1995.
9. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. 3. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606с.
10. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
12. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
13. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
14. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с.
15. Ричард Мер. Макроэкономика. М. 1994.
16. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. К. 1996.
17. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.
18. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995.
19. Современная экономика. Под ред. О.Ю. Мамедова. Ростов-на-Дону, Феникс, 2002.
20. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
21. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
22. Черняк В. Модель экономики: выбор Украины // Экономика Украины. 1999, № 9, С.33.
23. Яковлева В. Макроэкономика. С. 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.