09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Транснаціональні корпорації у глобальній економіці№ роботи: 1965
розділ: Міжнародна економіка
тип: Курсова робота
об'єм: 65
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
1.1. Теоретичні підходи до аналізу формування транснаціональних корпорацій
1.2. Місце транснаціональних корпорацій в міжнародній системі
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
2.1. Проблеми становлення та розвитку транснаціональних корпорацій в Україні
2.2. Специфіка формування і види українських ТНК
2.3. Продуктивність партнерства держави і ТНК в Україні
2.4. Основні напрями державного регулювання транснаціональних корпорацій в Україні
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТНК У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
3.1. Стимулювання розвитку взаємодії суб’єктів національного і транснаціонального бізнесу у вітчизняній економіці
3.2. Можливості залучення інноваційного потенціалу ТНК в економіку України
3.3. Схеми регулювання транснаціональних корпорацій у вітчизняній економіці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
   
Список літератури

1. Закон України «Про іноземні інвестиції» від 13 березня 1992 р. № 2198.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. N 959-XII.
3. Конвенція про транснаціональні корпорації (країн СНД) від 6 березня 1998 р. / http://rada.gov.ua.
4. Бідило А.А. Основні тенденції глобалізації інноваційної сфери // Матеріали ІХ науково-практичної конференції „Моделі та стратегії Європейської інтеграції України: економічний і правовий аспекти”. – К.: УАЗТ, 2011. – С. 261-263.
5. Грищенко А. Вплив ТНК на формування обличчя національної економіки України // Зб. наук. пр. Вип. 37 / Відп. ред. В.Е.Новицький. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2003. – С. 82-90.
6. Группа СКМ. Основные факты. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ – 2014. Режим доступа: http://www.scm.com.ua/ru/about -us/main-facts/
7. Крупнейшие ТНК в мире [Електронний ресурс] / А. Пучков // Slideshare. Режим доступа: http://www.slideshare.net/Alex eyPuchkov/ss-11875759
8. Орєхова Т.В. Транснаціоналізація економічних систем в умовах глобальної інтеграції: автореф. дис. на здобуття ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Т. В. Орєхова; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 40 с
9. О компании «УкрАВТО» [Електронний ресурс]: обращение почетного президента корпорации УкрАВТО Т. Васадзе // Официальный сайт УкрАВТО – 2014. Режим доступа: http://www.ukravto.ua/about_us
10. О компании «ИСД» [Електронний ресурс] // Официальный сайт ISD – 2014. Режим доступа: http://www.isd.com.ua/company/
11. Фокин С.О. Роль мирового транснационализированного сектора в формировании конкурентоспособности стран: автореф. дис.на получение науч. степени канд. геогр. наук: спец. 25.00.24 «Экономическая, социальная и политическая география» [Електронний ресурс] / С.О. Фокин; Московс.государс.ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – 20 с.– Режим доступу: http://www.dissercat.com/conte nt/rol-mirovogo-transnatsional izirovannogo-sektora-v-formiro vanii-konkurentosposobnosti-st ran.
12. Михайлина Д.Г. Регулювання міжнародних товарних потоків в умовах транснаціоналізації: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Д. Г. Михайлина ; Держ. вищий навч. заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2008. – 20 с.
13. Офіційний сайт державного комітету статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua/.
14. Офіційний сайт Міністерства економіки України // http://me.kmu.gov.ua/control/u k/publish/article?art_id=10228 0&cat_id=102278
15. Пехник А. В. Стратегія та пріоритети державної політики щодо іноземних ТНК// Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. - Л., 2000. - Ч. 2. - С. 544-546.
16. Про «Рошен». Логістичний центр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Roshen – 2014. Режим доступу: http://roshen.com/ua/about/log istics/
17. Рокоча В. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001. – 304 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.