16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначення якісної потреби в персоналі№ роботи: 1960
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Визначення якісної потреби у фахівцях та керівниках
2. Аналіз якісної характеристики персоналу на прикладі підприємства
3. Методи визначення потреби організації у кадрах різних функціональних груп
Висновки
Список використаних джерел


Вступ

Визначенн я потреби в персоналі - один з найважливіших напрямків маркетингу персоналу, що дозволяє встановити на заданий період часу якісний і кількісний склад персоналу.
Варто розрізняти якісну і кількісну потребу в персоналі.
Якісна потреба, тобто потреба за категоріями, професіями, спеціальностями, рівнем кваліфікаційних вимог до персоналу, розраховується виходячи з вимог до посад і робочих місць, закріплених у посадових інструкціях або описах робочих місць; штатного розкладу організації та її підрозділів, де фіксується склад посад; документації, що регламентує різні організаційно-управлінські процеси з виділенням вимог до професійно-кваліфікаційного складу виконавців.
Розрахунок якісної потреби за професіями, спеціальностями і т.п. супроводжується одночасним розрахунком кількості персоналу за кожним критерієм якісної потреби. Загальна потреба в персоналі визначається підсумовуванням кількісної потреби за окремими якісними критеріями.
Якісна потреба, тобто потреба по категоріях, професіях, спеціальностях, рівню кваліфікаційних вимог до персоналу, розраховується виходячи з:
1) професійно-кваліфікаційного розподілу робіт, зафіксованих у виробничо-технологічній документації;
2) вимог до посад і робочих місць, закріпленим у посадових інструкціях або описах робочих місць;
3) штатного розкладу організації та її підрозділів, де фіксується склад посад;
4) документації, що регламентує різні організаційно-управлінські процеси з виділенням вимог по професійно-кваліфікаційному складі виконавців.
   
Список літератури

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера. Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 416 с.
2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 296 с.
3. Егоршин А.П. Управление персоналом. –Н.Новг.: Дело, 2003. - 720 с.
4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. –М.: Инфра-М, 2000. -512 с.
5. Смирнова Е.Ю. Менеджмент персонала. –М.: Элит, 2004. - 437с.
6. Сандуленко М.Ю., Перепельчук Т.В. (у співав.). Навчальний посібник. Організація праці. Київ. КНЕУ. 2009. – 332 с.
7. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 415 с.
8. Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия [Электронный ресурс] / – Режим доступа к статье: http://www.smartcat.ru/Personn el/MenedzhmentPersonalaPredpri yatiya.shtml
9. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навч. посіб. / Г.Л. Чайка. – К. : Знання, 2007. – 420 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.