21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування видатків бюджету№ роботи: 1949
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
1.1. Поняття та економічна сутність видатків державного бюджету
1.2. Методологічні підходи планування видатків бюджету
1.3. Нормативно-правове забезпечення формування дохідної частини Державного бюджету України
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЛАНУВАННЯ ВИДАКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
2.1. Аналіз складу та структури видатків Державного бюджету України
2.2. Аналіз планування та виконання видаткової частини Державного бюджету України
2.3. Суперечності планування видаткової частини Державного бюджету України
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження в курсовій роботі зроблено цілий ряд висновків.
Встановлено, що державні видатки – це грошові відносини, які складаються між державою і юридичними та фізичними особами в процесі розподілу й споживання частини вартості валового національного продукту, використання фондів фінансових ресурсів. Соціально-економічну сутність державних видатків визначають природа і функції держави (політичні, економічні, соціальні, екологічні).
Значні зміни в ідеології планування видатків бюджету в Україні внесено запровадженням програмно-цільового методу складання бюджету, що принципово відрізняється від постатейного підходу, який традиційно застосовувався в Україні. До причин, що зумовили перехід від постатейного планування видатків бюджету до бюджетування за програмами, можна віднести такі:
- розвиток держави, державних фінансів та номінальне зростання бюджету;
- розширення переліку державних функцій і сфер державного впливу, які потребують функціонування бюджету;
- "людський фактор" у витрачанні бюджетних коштів, коли при плануванні кожного наступного бюджету уряди й парламенти країн прагнуть до збільшення бюджетних видатків виходячи із власних політичних інтересів;
- необхідність посилення громадського контролю за витрачанням бюджетних коштів як способу зворотного зв"язку, поява теорій надання послуг державою, їх стандартів та еквівалентності.
Світова практика виокремлює три підходи до формування бюджетних програм:
- за видами функцій головного розпорядника. Наприклад, для Міністерства внутрішніх справ - патрульно-постова служба, боротьба з наркотиками тощо;
- за категоріями клієнтів - отримувачів бюджетних послуг. Наприклад, сім"ї з дітьми, люди похилого віку тощо;
- за способом надання послуг. Наприклад, у сфері охорони здоров"я - поліклініки, лікарні тощо.
Проаналізувавши чинне законодавство України ми дійшли висновку, що основними нормативними актами, що регулюють видатки бюджету є:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування»;
- положення «Про Державну казначейську службу України»;
- постанова Кабінету Міністрів України «Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства»;
- інші нормативні акти.
Провівши аналіз доходів та видатків Державного бюджету України з 2011-2013 рр., встановлено, що:
- обсяг видатків мав тенденцію до збільшення протягом усіх трьох років і за даний період зріс на 49,5 млрд. грн. зокрема найбільше зросли видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, видатки на житлово-комунальне господарство мали найнижчі показники;
- відсоток виконання плану видаткової частини бюджету мав досить непогані показники, найвищий рівень складав – 94,1% у 2011 році, а найнижчий – 93,2% у 2013 році;
- порівняння доходів і видатків свідчить про дефіцит державного бюджету за останні досліджувані п‘ять років, тобто видатки перевищували над доходами.
Сьогодні для підвищення ефективності бюджетного процесу необхідно розв’язати проблеми поліпшення прозорості і зрозумілості бюджету для громадськості поліпшення якості державного фінансування, яке залежить як від обсягу реальних доходів бюджету, так і від того наскільки ефективно розпорядники бюджетних коштів управляють цими фінансовими ресурсами.
Загалом можна зробити висновок, що процес бюджетного планування в Україні не є досконалим, про що свідчить суперечності його в процесі реалізації.
Проведений аналіз проблем формування видаткової частини бюджету дозволяє сформулювати ключові напрями удосконалення:
забезпечення більшої прозорості видаткової частини;
формування окремих бюджетів – стратегічного та поточного;
подальше впровадження програмно-цільового методу;
трансформація системи державних видатків у контексті стимулювання економічного зростання;
обґрунтований перерозподіл видатків між державним та місцевими бюджетами.
   
Список літератури

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 No 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – No 30. – Ст. 141.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2456-17/page.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/2755-17
4. Закон України Про Державний бюджет України на 2012 рік від 22.12.2011 № 4282-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/ show/4282-vi.
5. Закон України Про Державний бюджет України на 2013 рік від 06.12.2012 № 5515-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/4282-17
6. Закон України Про Державний бюджет України на 2014 рік від 16.01.2014 № 719-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws /show/719-18
7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/280/97-%D0%B2%D1%80
8. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 № 1602-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/1602-14
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства» від 15.09.1999 № 1721. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/1721-99-%D0%BF
10. Амбрик Л. П. Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання / Л.П. Амбрик // Ефективна економіка, 2011. – №9.
11. Богомолова Н.І. Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держави / Н.І. Богомолова // Ефективна економіка, 2011. – №11.
12. Державна казначейська служба України. Офіційний сайт. Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/mai n/uk/index
13. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
14 . Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. Офіційний сайт. Режим доступу: http://budget.rada.gov.ua/komb judjet/control/uk/index
15. Корнієнко О.В. Проблеми бюджетного фінансування соціальної сфери та шляхи їх вирішення / О.В. Корнієнко // Економічний простір, 2011. – 46. – С. 171-179.
16. Лозова О.М. Державні видатки у бюджетному регулюванні економічної стабілізації / О.М. Лозова // Наука й економіка, 2010. – №1 (17). – С. 28-36.
17. Лопушняк Г. Бюджетні видатки як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку України / Г. Лопушняк // Демократичне врядування, 2010. – №6.
18. Лютий І. О., Демеденко Л. М., Субботович Ю. Л. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України // Фінанси України. – 2006. – N 10. – С . 3 5.
19. Небрат В. Державні видатки в системі регулювання економіки: світові тенденції та вітчизняний досвід / В. Небрат // Вісник КНТЕУ, 2009. – №2. – С. 12-19.
20. Мигович Т.М. Роль видатків бюджетів у соціально-економічному розвитку України / Т.М. Мигович // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 2010. –№6 (2).
21. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/
22. Павлюк К. В. Концептуальні підходи до аналізу державних видатків //Фінанси України. - 2007 . - № 8 . - С. 73 – 90
23. Павлюк К. В. Видатки бюджетів на розвиток людського капіталу як чинник економічного зростання //Фінанси України. - 2006. - № 9. - С.30-46.
24. Пасічник Ю. В. Навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 670 с.
25. Полозенко Д. В. Видатки бюджету на розвиток людського капіталу //Фінанси України. - 2006. - № 4. - С.15-23
26. Радіонов Ю. Актуальні проблеми розвитку міжбюджетних відносин / Ю. Радіонов // Економіка України, 2011. – № 5. – С. 54-64.
27. Салямон-Міхєєва К.С. Сучасний стан формування видатків бюджету України: особливості використання / К.С. Салямон-Міхєєва // Наук. вісн. Нац. ун-ту ДПС України, 2009. – №4 (47). – С. 72-81.
28. Фінансова енциклопедія / О.П. Орлюк, Л.К. Воронова, І.Б. Завіруха та ін.; за заг. ред. О.П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.
29. Федчук С. Публічні видатки та їх класифікація в сучасній державі //Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - C. 92-96.
30. Фещенко Л. В., Проноза П. В., Кузьминчук Н. В. Бюджетна система України: навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.
31. Чубенко А. Застосування програмно - цільового методу бюджетного фінансування видатків у сфері цивільного захисту //Право України. - 2007 . - № 12 . - С. 38 - 40
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.