21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Тенденції еволюції управління людськими ресурсами№ роботи: 1947
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
1.1. Управління людськими ресурсами як особливий вид управлінської діяльності
1.2. Принципи побудови і завдання концепції управління людськими ресурсами
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
2.1. Виникнення і розвиток управління людськими ресурсами
2.2. Концепції управління людськими ресурсами: класичний і сучасний підходи
2.3. Сучасна концепція філософії управління людськими
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
3.1. Сучасні тенденції в управлінні людськими ресурсами
3.2. Аналіз можливості застосування передового досвіду в управлінні людськими ресурсами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
   
Список літератури

1. Балабанова Л. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Людмила Балабанова, Олена Сардак,; Мін-во освіти і науки України, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 511 с.
2. Гордиенко, Ю.Ф. Управление персоналом: / Ю.Ф. Гордиенко, Д.В. Обухов, С.И. Самыгин. – Ростов-н/Д: Феникс, 2004. – 346 с.
3. Десслер Г. Управление персоналом: учеб. пособие: пер. с англ. / Г. Десслер / Под общ. ред. Ю.В. Шленова. – 6-е изд. – М.: БИНОМ, 2007. – 432 с.
4. Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и найм: исследование зарубежного опыта / И.Б. Дуракова. – М.: Центр, 2008. – 160 с.
5. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин / А.П. Егоршин. – Нижний Новгород, 2007. – 607 с.
6. Колпаков В. Управление развитием персонала: учбовий посібник/ Виктор Колпаков,; Межрегиональная академия управления персоналом. - К: МАУП, 2006. - 709 с.
7. Крушельницька О. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Ольга Крушельницька, Дмитро Мельничук,. - 2-е вид., перероб. й доп.. - К.: Кондор, 2005. – 304 с.
8. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: учеб. пособие/ Е.В. Маслов / Под ред. П.В. Шеметова. – М.; Новосибирск: ИНФРА-М: НГАЭиУ, 2001. – 312 с.
9. Менеджмент персонала: функции и методы: Учеб. пособие/ Моск. авиац. ин-т им. С. Орджоникидзе; [Э. С. Минаев и др.]. - М.: Изд-во МАИ, 1999. - 253 с.
10. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник/ В. М. Данюк, В. М Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 398 с.
11. Мистецтво управління персоналом / Ред. Н. Черепухіна (гол.) та ін., Уклад.: Людмила Савицька, Віктор Тарнавський та ін. - К.: Вид-во Олексія Капусти. – 2002 . Кн. 1: Таланти і лідери. - 2002. - 299 с.
12. Мурашко М. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник/ М.Мурашко,. - 2-ге вид., стереотип.. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
13. Савченко В. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник/ Василь Савченко,; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К.: КНЕУ, 2002. - 351 с.
14. Самыгин, С.И. Менеджмент персонала: учеб. пособие / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. – М.: Зевс, 2007. – 480 с.
15. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 415 с.
16. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия: Учебно- практическое пособие. - М.: Дело, 2000. - 272 с.
17. Травин В. В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 2000. - 336 с.
18. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Микола Виноградський, Світлана Беляєва, Алла Виноградська, Олена Шканова,; М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм. ("Екомен"). - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 500 с.
19. Управління персоналом: навч. посібник / В.М. Гончаров, О.В. Додонов, І.А. Кириченко, Є.В. Гончаров, О.І. Кірнос, І.В. Точонов. – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2008. – 148 с.
20. Управління персоналом фірми: навч. посібник для екон. спец. / В.І. Крамаренко, Б.І. Холод, М.М. Нагорська та ін.; за ред. В.І. Крамаренко, Б.І. Холода. – К.: ЦУЛ, 2003. – 272 с.
21. Цветаев, В.М. Кадровый менеджмент: учебник / В.М. Цветаев. – М.: Проспект, 2004. – 160 с.
22. Хміль Ф. Управління персоналом: Підручник/ Федір Хміль,. - К.: Академвидав, 2006. - 487 с.
23. Шегда А. Менеджмент: Учебник/ Анатолий Шегда,. - 3-е изд., испр. и доп.. - К.: Знання , 2006. - 645 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.