15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз матеріальних витрат підприємства та напрями їх оптимізації в умовах інформаційних технологій№ роботи: 1946
розділ: Економічний аналіз
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Поняття та сутність матеріальних витрат підприємства
1.2. Завдання та джерела інформації аналізу матеріальних витрат
1.3. Методика аналізу матеріальних витрат
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПАТ „БОРИСФЕН”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз матеріальних витрат ПАТ „Борисфен”
2.3. Резерви скорочення матеріальних витрат
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ТАП „БОРИСФЕН” В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


Отже, розглянувши тему аналіз матеріальних витрат пдприємства та напрями їх оптимізації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій ми досягли головної мети, та розробили заходи щодо оптимізації матеріальних витрат на даному підприємстві. .
В ході роботи, ми виконали поставлені завдання та дійшли наступних висновків.
Уточнили поняття матеріальних витрат. Таким чином, до матеріальних витрат відносять витрати на сировину, матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, придбані у сторонніх організацій паливо і енергію, тару, будівельні матеріали, запасні частини, МШП, використані в операційній діяльності підприємства.
Встановлено, що завданнями аналізу використання матеріальних витрат є:
- контроль дотримання норм витрат;
- перевірка точності та достовірності встановлених норм витрати;
- оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів;
- виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів та розробка конкретних заходів щодо їх використання;
- узагальнення та аналіз використання передового досвіду використання нових матеріалів;
- аналіз даних про відходи та втрати у виробництві;
- виявлення тенденцій динаміки матеріаломісткості продукції і т.д.
Джерелами інформації для аналізу матеріальних витрат є: план матеріально-технічного постачання, заявки, договори на постачання сировини і матеріалів, форми статистичної звітності про наявність і використання матеріальних ресурсів і його витратах на виробництво і реалізацію продукції, планові і звітні калькуляції собівартості виробів, що випускаються, дані про нормативи і норми витрат матеріальних ресурсів.

Об’єктом дослідження обрано діяльність приватного акціонерного товариства “Борисфен” - фірми яка займається гуртовою реалізацією медикаментів аптечним і лікувально–профілактичним закладам.
Основними видами діяльності ПАТ “Борисфен” є:
- реалізація ( оптова, роздрібна) медикаментів, хімічних речовин, виробів медичного призначення, яка здійснюється після одержання спеціального дозволу ( ліцензії);
- надання посередницьких, маркетингових, рекламних послуг;
- надання складських послуг;
- зовнішньо економічна діяльність.
Проаналізувавши основні техніко-економічні показники діяльності ПАТ „Борисфен” ми дійшли наступних висновків:
- аналізуючи обсяги реалізації відмічається їхнє зростання у 2012 році та зменшення у 2013 році. Темпи росту (падіння) відповідно становили 119,64% та 87,06%;
- щодо чисельності персоналу, то тут спостерігається нестабільна тенденція. Якщо у 2011 році чисельність персоналу становила 81 особу, то у 2013 році - 78 осіб. По робітниках дані показники відповідно становлять 42 та 43 особи;
- продуктивність праці у 2011 році становила 451,89 тис. грн, а у 2013 році 488,81 тис. грн;
- аналізуючи фінансові результати підприємства помітно, що підприємство є фінансово стабільним. У 2013 році чистий прибуток склав 155,9 тис. грн.
Проаналізувавши динаміку матеріальних витрат ми бачимо, що матеріальні витрати зростають. Якщо у 2011 році величина матеріальних витрат склала 367,8 тис. грн, то у 2013 році їх величина зросла на 298,56 тис. грн та становила 666,36 тис. грн.
Також нами було розраховано показники ефективності матеріальних витрат:
- прибуток на 1 грн витрат має нестабільну тенденцію. У 2011 році значення показника становило 0,19 грн, у 2012 році відбулося зменшення до 0,15 грн, а в 2013 році зростання на 0,08 грн (53,69%);
- відбулося збільшення показників як матеріаловіддачі так і матеріаломісткості. Найсуттєвіший вплив на підвищення матеріаломісткості продукції справило зростання цін на сировину та матеріали у зв"язку з інфляцією.
Здійснено підрахунок резервів зниження собівартості продукції. Серед витрат, які впливають на загальну суму витрат, на досліджуваному підприємстві становлять витрати на придбання сировини, матеріалів, палива. Отже, якби підприємство не допустило перевищення транспортно-заготівельних витрат, воно змогло б додатково знизити собівартість продукції на 11,6 тис. грн.
Для використання виявлених резервів необхідно поліпшити матеріально-технологічне забезпечення, удосконалити систему кооперованих поставок, технологію, конструкторську документацію, використання транспортних засобів, механізувати навантажувально-розвантажуваль ні роботи.
Для удосконалення управління матеріальними витратами на ПАТ „Борисфен” необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем. Перш за все, необхідно провести корінну реконструкцію його технічної та інформаційної бази на основі впровадження автоматизованої системи, в склад якої входили б автоматизовані робочі місця (АРМ).
Методичні аспекти автоматизації повинні торкатися наступних питань:
- автоматизоване формування управлінських рішень;
- автоматизоване формування первинної облікової інформації на папері і на машинному носії;
- автоматизоване ведення обліку, складання періодичної та річної звітності;
- автоматизація інформаційно-довідкового забезпечення і контрольно-аналітичних функцій;
- автоматизовану передачу вихідної, з метою її використання в управлінні.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.