20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Виправлення помилок у первинних документах№ роботи: 1936
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

І. Теоретичне завдання
1. Виправлення помилок у первинних документах
2. Умови виникнення відповідальності аудиторів перед третіми особами
ІІ. Практичне завдання
- Відкрити Т-рахунки синтетичного обліку ТОВ «Екіпаж» на 1 квітня 2013 р. на підставі виписки з оборотно-сальдового балансу підприємства (табл. 1);
- скласти Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Екіпаж» за квітень 2013 р., визначаючи відповідну кореспонденцію рахунків (табл. 2);
- скласти оборотно-сальдовий баланс за квітень 2013 р.;
- скласти баланс підприємства на 30 квітня 2013 р.

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Закон України „Про аудиторську діяльність„від 22.04.1993 № 3125-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 23, ст.243
2. Наказ Мінфіну України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995 № 88
3. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спец. 7.05.0106 "Облік і аудит" / За ред. Ф.Ф.Бутинця. -Ж.: ПП "Рута", 2001. -416 с.
4. Грабова Н.М.Теорія бухгалтерського обліку // За ред. проф. Кужельного М.В. К : Видавництво „А.С.К.”, 2004. – 247с
5. Кулаковська Л. П., Шча Ю. В., Організація і методика аудиту: Навч. посіб. - 3-є вид. - К.: Каравела, 2006. - 560 с.
6. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний пособник для студентов спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М.Шигун. –Житомир: ЖДТУ, 2004. –352 с.
7. Усач Б.Ф. Аудит : Навч.посіб. – К : „Знання - Прес”, 2003. – 117с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.