24 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методика складання звіту про власний капітал та аналіз його показників№ роботи: 1925
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Дипломна робота
об'єм: 112
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА АНАЛІЗ ЙОГО ПОКАЗНИКІВ
1.1. Економічна сутність та складові власного капіталу
1.2. Звіт про власний капітал: його структура та методика складання
1.3. Нормативно-правове забезпечення формування власного капіталу підприємства
1.4. Основні методи аналізу власного капіталу підприємства
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА АНАЛІЗ ЙОГО ПОКАЗНИКІВ НА ТОВ „ПЕРЕЯСЛАВ МОЛПРОДУКТ”
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ ”Переяслав-Молпродукт”
2.2. Синтетичний та аналітичний облік власного капіталу підприємства
2.3. Методика складання звіту про власний капітал
2.4. Аналіз показників динаміки та структури власного капіталу підприємства
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ТОВ „ПЕРЕЯСЛАВ МОЛПРОДУКТ”
3.1. Оптимізація процесу управління власним капіталом
3.2. Вдосконалення обліку власного капіталу
Висновки до розділу 3
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ТОВ „ПЕРЕЯСЛАВ МОЛПРОДУКТ”
4.1. Шкідливі виробничі фактори на робочих місцях ТОВ „Переяслав Молпродукт”
4.2. Дії працівників ТОВ „Переяслав Молпродукт” в аварійних ситуаціях
4.3. Вимоги щодо облаштування робочих зон
Висновки до розділу 4
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Стаття до дипломної роботи
Постановка проблеми. За сучасних умов у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства можливі зміни складу і структури власного капіталу, які, відповідно до вимог законодавства України та затверджених П(С)БО, повинні знайти належне відображення в обліку та звітності.
Особливої уваги в цьому контексті заслуговують питання методики складання звіту про власний капітал та аналізу його показників.
Читаючи звіт, користувач може оцінити основні чинники (операції), які вплинули на зміни (збільшення чи зменшення) у складі власного капіталу та при потребі вплинути на їх зміну з метою оптимізації структури власного капіталу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання управління капіталом підприємства висвітлені в роботах багатьох українських та зарубіжних вчених. Яскравими представниками є У. Кяран., С. Росе, І. О. Бланк, А. М. Поддерьогін, Д. В. Ванькович, Н. М. Давиденко, В. Михайлов, Ю. Пилипко, В. Бірюченко, А. Б. Гончаров, М. М. Александрова, І. Т. Балабанов, М. Г. Лапуста та ін. Проте, питання щодо методики складання звіту про власний капітал, окрім законодавчого закріплення, комплексно в науковій літературі майже не досліджувалось.
Постановка завдання (формулювання цілей статті). Розглянути особливості методики складання звіту про власний капітал та аналізу його показників.
Виклад основного матеріалу. Якщо розглядати тлумачення капіталу в економічній літературі, то можна помітити деяку неоднозначність.
Власний капітал є одним з найважливіших показників функціонування підприємства, оскільки показує кредитоспроможність, платоспроможність та забезпеченість підприємства власними коштами [7, с. 30].
Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власника підприємства [3, с. 147].
“Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:
самостійності і влади;
відповідальності і захисту прав кредиторів;
довгострокового кредитування;
фінансування ризику;
кредитоспроможності;
компенсації понесених збитків;
розподілу доходів і активів”.
Це свідчить про те, що авторами не був проведений глибокий аналіз даного поняття, всієї нормативної та законодавчої бази, а було лише переписано деякі положення з національних стандартів бухгалтерського обліку, законів України, раніше опублікованих підручників, посібників, економічних видань.
Не зважаючи на те, що більшість розглянутих джерел є навчальними посібниками, в жодному з них не було наведено важливої, на наш погляд, інформації:
перелік документів, що підтверджують право власності на майно, що вноситься як внесок до статутного капіталу (свідоцтва на право власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, інтелектуальну власність);
перелік організаційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, накази та розпорядження, протоколи про результати закритого перепису, про підсумки торгів, зборів засновників, акціонерів, довідки про прийняття на облік в податковому органі, про реєстрацію в органах статистики, ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно з законодавством);
документообіг первинних документів з обліку власного капіталу (статут, установчий договір, накладні, виписки банку, довідки бухгалтерії, накази, акти приймання-передачі основних засобів, рішення зборів акціонерів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, розрахунки бухгалтерії);
облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку власного капіталу;
звітність.
Також більшість авторів ототожнюють поняття “власний капітал” з джерелом коштів для покриття, придбання активів, бо не розуміють до кінця сутності та змісту цієї економічної категорії. Хоча насправді основним реальним власним джерелом покриття усіх витрат є дохід, отриманий за певний період роботи підприємства. Окрім вищезазначених проблем існує ще багато нерозвязаних питань стосовно власного капіталу.
У світовій і вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена система показників, що характеризують фінансову стабільність підприємства.
Управління капіталом підприємства скероване на вирішення таких основних завдань:
1. Формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні темпи економічного розвитку підприємства.
2. Оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямами використання.
3. Забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу при запланованому рівні фінансового ризику.
4. Забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов’язаного з використанням капіталу, при запланованому рівні його дохідності.
5. Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі його розвитку.
6. Забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над підприємством з боку його засновників.
7. Забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства.
8. Оптимізація обороту капіталу.
9. Забезпечення своєчасного реінвестування капіталу.
Форма №4 (звіт про власний капітал) є однією з форм фінансової звітності. Бланк звіту затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»». Звіт про власний капітал — це звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду [1].
У міжнародній практиці поширені дві концепції капіталу:
- фінансова — прийнята більшістю підприємств при складанні фінансових звітів. Згідно з фінансовою концепцією капітал, такий як інвестовані кошти або інвестована купівельна спроможність, є синонімом чистих активів або власного капіталу підприємства;
- фізична, згідно з якою капітал, такий як виробнича потужність, розглядається як продуктивність підприємства.
Наведені концепції капіталу приводять до таких концепцій збереження капіталу:
- збереження фінансового капіталу, згідно з якою прибуток заробляється, якщо тільки фінансова (або грошова) сума чистих активів на кінець періоду перевищує фінансову (або грошову) суму чистих активів на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом даного періоду;
- збереження фізичного капіталу — прибуток заробляється, якщо тільки фізична виробнича потужність (або продуктивність) підприємства (або ресурси, необхідні для досягнення такої потужності) на кінець періоду перевищує фізичну виробничу потужність на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом даного періоду.
Вибір підприємством відповідної концепції має базуватися на потребах користувачів фінансових звітів.
Мета складання звіту про власний капітал – це розкриття інформації про зміни в структурі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Зміст „Звіту про власний капітал” представлено у таблиці 2.
Згідно з даними цього звіту власники, інвестори й інші зацікавлені особи отримують інформацію про наявність власного капіталу, збільшення (зменшення) його обсягів у результаті переоцінки, чистого прибутку (збитку), внесків власників, вилучення капіталу. Визначається політика використання прибутку: на виплату дивідендів, поповнення статутного капіталу, відрахування до резервного капіталу. Додатково в примітках до фінансових звітів підприємства наводиться інформація про загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які передбачається провести передплату, загальну суму коштів, одержаних від передплати на акції, акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями тощо.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку. Отже, під звітом про власний капітал розуміють звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Відповідно до даного звіту власники, інвестори й інші зацікавлені особи отримують інформацію про наявність власного капіталу, чистого прибутку (збитку), внесків власників, вилучення капіталу.
На сьогоднішній день методологічні підходи складання звіту про власний капітал достатньо розроблені, хоча і потребують постійного перегляду і вдосконалення існуючих методів. Саме тому, в умовах сьогодення проблеми вдосконалення методики складання звіту про власний капітал, дозволить підвищити ефективність роботи бухгалтерської служби.


РЕЦЕНЗІЯ
на дипломну роботу

Тема: ____ Методика складання звіту про власний капітал та аналіз його показників» (на прикладі ТОВ «Переяслав Молпродукт»)__________________ ___
(назва теми)


Спеціальність (шифр і назва)_ 8.03050901 «Облік і аудит»________________________ ___________
Обсяг дипломної роботи (стор.) ____112______Кількість аркушів: ілюстративної частини____6____
Характеристи ка дипломної роботи:
а) Короткий зміст дипломної роботи та прийнятих рішень: в магістерській роботі проведено теоретичний аналіз складання звіту про власний капітал та розглянуто його показники.
Проаналізовано особливості методики складання звіту про власний капітал на прикладі ТОВ „Переяслав Молпродукт”, здійснено аналіз управління власним капіталом та досліджено систему обліку власного капіталу. Запропоновано шляхи вдосконалення обліку та управління власним капіталом.

б) Висновок про відповідність дипломної роботи завданню: дипломна робота відповідає поставленим завданням та написана відповідно до вимог, що виставляються до даного виду робіт.

в) Актуальність теми і характеристика виконання кожного розділу роботи, ступінь виконання дипломником останніх досягнень науки та техніки і передових, прогресивних методів роботи, глибина економічних обгрунтувань, рішень, ідей роботи, висновок про можливість практичного використання: У вступі обґрунтовано актуальність теми, її наукове і практичне значення, аргументовано вибір предмету дослідження, коротко охарактеризовано джерела, проведено аналітичний огляд літератури, яка має відношення до теми, сформульовано мету та завдання дослідження.
У Розділі 1. «Теоретичні аспекти складання звіту про власний капітал та аналіз його показників» проводиться аналіз концептуальних підходів, структури та методики складання звіту про власний капітал; наводиться нормативно-правове забезпечення формування власного капіталу підприємства.
Розділ 2 дипломної роботи присвячений аналізу методики складання звіту про власний капітал на конкретному підприємстві. Автор вміло демонструє свої знання теорії, практики, орієнтується у проблемних питаннях.
У розділі 3 автор наводить рекомендації щодо вдосконалення системи обліку та управління власним капіталом ТОВ „Переяслав Молпродукт”.
Розділ 4 присвячено питанням охорони праці на підприємстві. Висновки повною мірою відображають загальний зміст виконаної роботи.

г) Критичні зауваження: Немає.

д) Позитивні моменти: Робота виконана на високому науковому рівні. Проведено аналіз 48 джерел, серед яких не лише підручники, а й наукові праці, монографії тощо, на основі яких зроблено цілий ряд самостійних висновків.

е) Оцінка оформлення дипломної роботи та ілюстративного матеріалу: дипломна робота та ілюстративний матеріал оформлені відповідно до вимог, що вимагаються до такого роду робіт.

ж) Інші зауваження: Немає

з) Відгук про роботу в цілому: Дипломна робота на тему: Методика складання звіту про власний капітал та аналіз його показників» (на прикладі ТОВ «Переяслав Молпродукт») виконана на високому теоретичному та практичному рівні, оформлення в цілому відповідає вимогам, що ставляться до такого роду робіт, зміст повністю відповідає заявленій темі.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.