22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління фінансовими ризиками банку№ роботи: 1924
розділ: Банківська справа
тип: Дипломна робота
об'єм: 109
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

Вступ
1 Теоретичні заcади управління фінансовими ризиками банку
1.1 Економічна сутність фінансових ризиків банку в системі банківського менеджменту
1.2 Структуризація фінансових ризиків банку
1.3 Нормативно-законодавче регулювання управління фінансовими ризиками банку
2 Методично-організаційні заcади управління фінансовими ризиками банку в Україні
2.1 Сучасний стан розвитку банківської системи України
2.2 Підходи до оцінки фінансових ризиків банку
2.3 Методи управління фінансовими ризиками банку
3 Аналіз фінансових ризиків ПАТ «VS BANK» та шляхи її вдосконалення
3.1 Фінансово-господарський стан ПАТ «VS BANK» за 2011-2013 рр.
3.2 Аналіз фінансових ризиків ПАТ «VS BANK» за 2011-2013 рр.
3.3 Напрями удосконалення системи фінансовими ризиками банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

ВисновкиУ першому розділі дипломної роботи було уточнено поняття фінансових ризиків комерційного банку. Встановлено, що на даний чаc в економічній літературі немає однозначного визначення фінансових ризиків при збереженні єдиного підходу до цього поняття. Проте найбільш поширеним є наступне вимзначеня: фінансові ризики визначаються ймовірністю грошових втрат і пов"язуються з непередбаченими змінами в обсягах, дохідності, вартості та структурі активів і пасивів.
Здійснено структуризацію фінансових ризиків. Щодо класифікації фінансових ризиків, то точка зору Національного банку України на систему класифікації фінансових ризиків банку в процесі реалізації наглядової функції зводиться до виділення таких їх видів: кредитний, ринковий, валютний ризики, а також ризик ліквідності, ризик зміни відсоткові ставки. Однак такий підхід до класифікації фінансових ризиків не охоплює всіх аспектів діяльності служб ризик-менеджменту банків. Різноманітні підходи до класифікації, описані в науковій та навчальній літературі, зумовлені великою варіабельністю таких ризиків та їх тісною взаємодією між собою.
Встановлено, що основними законодавчими актами, що регулюють діяльність управління фінансовимии ризиками у банківській сфері є: Закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України» Постанови Правління НБУ від «Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків»» та «Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України». Між тим правове регулювання фінансових ризиків банківської діяльності належить до найбільш складних і найменш розроблених проблем банківського права.
У другому розділі досліджено методично-організаційні заcади управління фінансовими ризиками банку в Україні.
Проаналізовано сучасний стан розвитку банківської системи України. На підставі чого зроблено висновок про: стабільний розвиток українських банків, що відображується в збільшенні капітальної бази та банківських активів; зменшення присутності іноземного капіталу в банківській системі України, та поступове заміщення в капіталах банків деяких європейських інвесторів вітчизняними; достатню ліквідність українських банків, що підтверджується великою питомою вагою високоліквідних активів у чистих активах банків.
Узагальнено основні підходи до оцінки фінансових ризиків банку та узагальнено основні фактори системи оцінки ризиків, яка надає можливість в послідовний спосіб вимірювати ризики і визначати, яких наглядових процедур необхідно вжити.
Систематизовано методи управління фінансовими ризиками банку, оскільки через існування великої кількості банківських ризиків виникає проблема вибору методів управління ними, забезпечити в кінцевому рахунку вирішення проблем з прийняття рішень про доцільність чи недоцільність укладення певних угод чи здійснення певних операцій та зниження їх ризиковості, розглянуто найбільш ефективні та найвикористовуваніші методи в українській банківській практиці.
У третьому розділі дипломної роботи наведено організаційно-економічну характеристику Публічного акціонерного товариства «VS BANK».
Проаналізовано фінансовий стан банку, визначено динаміку основних показників та їх структур.
Встановлено, що управління ризиками Банку здійснюється у відношенні таких основних видів ризиків: кредитний, ринковий, ризик ліквідності та операційний ризик. Функції управління ризиком розподілені між Наглядовою радою, Правлінням, Комітетом управління активами та пасивами (КУАП), Департаментом ризик-менеджменту, Кредитним комітетом і Малим кредитним комітетом.
Провівши аналіз валютного ризику ми бачимо, що чиста валютна позиція по доларах США зменшилась з 65753 тис грн (2012 р.) до 27350 тис грн (2013 р), по Євро з 32038 тис грн до 8560 тис грн, російських рублях з 2391 тис грн до 4475 тис грн та інших валютах з зросла з 421 тис грн до 862 тис грн В цілому чиста позиція порівняно з 2012 роком зменшилась на 59356 тис грн та склала 41247 тис грн
Щодо ризику ліквідності, то загальний чистий надлишок у 2011 році становив 262284 тис грн, у 2012 році відбулося зростання показника на 393570 тис грн до рівня 655854 тис грн Щодо 2013 року, то чистий надлишок склав 702119 тис грн, що 46265 тис грн більше ніж у 2012 році.
Проаналізувавши нормативи НБУ ми бачимо, що розраховані коефіцієнти для ПАТ «VS BANK» повністю відповідають нормативним значенням встановленими НБУ.
Запропоновано напрями удосконалення системи фінансовими ризиками банку. Щодо подолання внутрішніх загроз, то слід визначитись із їх причинами, до яких слід віднести насамперед такі: нечітке регламентування прав та обов’язків співробітників, низький рівень їх кваліфікації, недостатність інформаційного забезпечення працівників та клієнтів банку, невмотивованість праці співробітників. Ці недоліки слід усувати шляхом впровадження:
- гнучкої системи оплати праці;
- вдосконалення організаційної структури управління банком;
- системи тематичних програм підвищення кваліфікацій співробітників;
- впровадження гнучкої системи делегування повноважень підлеглим з їх наступним контролем та обговорення складних ситуаційних наслідків;
- мотивація співробітників до активізації творчості та гнучкості.
   
Список літератури

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (зі змінами і доповненнями, внесеними законами України станом від 4 лютого 2011 р. № 3011-VI) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/2121-14
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/679-14
3. Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368: Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/z0841-01
4. Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104 «Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків»» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/v0104500-04
5. Постанова Правління НБУ від 02.08.2004 № 361 «Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/v0361500-04
6. Постанова Правління НБУ від 22.06.2011 № 205 «Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccata log/document?id=112357
7. Постанова Правління НБУ від 28.02.2009 № 109 «Методичні рекомендації до Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/z0946-05
8. Банківська система України – результати діяльності у 2012 році // Українське кредитно-рейтингове агентство для “Незалежної асоціації банків України” – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nabu.com.ua/analysi s/analysis_reserv/pdf/Ukrainia n%20banks%20market%202011%20(i n%20Ukrainian).pdf
9. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. — М. : Финансы и статистика, 1996. — 192 с.
10. Банківський менеджмент : навч. посіб. / за ред. О. А. Кириченка. — К.: Знання-Прес, 2002. — 438 с.
11. Банківські ризики: теорія та практика управління : монографія / [Л. О. Примостка, О. В. Лисенок, О. О. Чуб та ін.]. — К. : КНЕУ, 2008. — 456 с.
12. Бушуєва І. Формування часової функції ризику / І. Бушуєва // Банківська справа. — 2001. — № 1. — С. 21—22.
13. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний. — К. : Борисфен-М, 1996. — 336 с.
14. Вітлінський В. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотка / В. Вітлінський, О. Пернарівський // Вісник Національного банку України. — 1997. — № 5. — С. 63.
15. Вітлинський В. В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності : навч. посіб. / В. В. Вітлинський, Л. Л. Маханець. — К.: КНЕУ, 2008. — 432 с.
16. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.
17. Галіцин В. К. Система управління кредитними ризиками комерційного банку / В. К. Галіцин, І. В. Бушуєва. — К.: Наук. світ, 2000. — 146 с.
18. Гуцал І. С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період / І. С. Гуцал. — Тернопіль: Збруч, 1999. — 312 с.
19. Грюнинг X. ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / X. ван Грюнинг, С. Брайович Братанович; пер. с англ.; [вступ. сл. д-ра экон. наук К. Р. Тагирбекова]. — М.: Весь мир, 2007. — 304 с.
20. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навч. посіб. / Л. І. Донець. — К. : ЦУЛ, 2006. — 312 с.
21. Ермольев Ю. М. Математические методы принятия решений в условиях неопределенности / Ю. М. Ермольев // сб. науч. тр. — К. : ИК, 1990.
22. Жуков Е. Ф. Менеджмент и маркетинг в банках : учеб. пособие / Е. Ф. Жуков. — М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1997. — 192 с.
23. Задеянчук О. Социально-политический риск / О. Задеянчук, И. Куляс // Финансовые риски. — 1998. — № 3. — С. 3—11.
24. Заруба О. Д. Банківський менеджмент та аудит / О. Д. Заруба. — К. : Лібра, 1996. — 224 с.
25. Індекс Херфіндаля-Хіршмана [Електронний ресурс] // Вікіпедія. — Режим доступу:http://uk.wikipedia.or g/wiki/
26. Камінський А. Аналіз систем ризик-менеджменту в банках України / А. Камінський // Банківська справа. — 2005. — № 6.
27. Киселёв В. В. Управление банковским капиталом (теория и практика) / В. В. Киселёв. — М. : Экономикс, 1997. — 256 с.
28. Консолідована фінансова звітність НБУ за рік що закінчився 31 грудня 2013 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccata log/document?id=112357
29. Кредитний ризик комерційного банку : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко. — К. : Знання, КОО, 2000. — 251 с.
30. Михалевич В. С. Методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения ресурсов / В. С. Михалевич. — М. : Наука, 1983. — 208 с.
31. Основы банковского менеджмента : учеб. пособие / под ред. О. И. Лаврушина. — М. : ИНФРА, 2005. — 144 с.
32. Особливості підходів до управління банком на основі ризик-менеджменту // Семінар НБУ. — К., 2003. — С. 41—43.
33. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку / Л. О. Примостка. — К. : КНЕУ, 2004. — 466 с.
34. Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками : науч. альманах фундамент. и приклад. исследований / под ред. Л. Н. Красавиной. — М. : Финансы и статистика, 2005. — 384 с.
35. Романченко О. В. Сучасні методи оцінки кредитного ризику в банках України / О. В. Романченко // Фінанси України. — 1996. — № 8. — С. 59. Русанов Ю. Индикаторы мониторинга рисков в банковском менеджменте / Ю. Русанов // Банковское дело. — 2004.— № 1. — С. 32—37.
36. Русанов Ю. Виды, классификация и группировки рисков банковского менеджмента / Ю. Русанов // Финансы и кредит. — 2005. — № 4.
37. Севрук В. Т. Банковские риски / В. Т. Севрук. — М.:. : Дело ЛТД, 1994. — 72 с.
38. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / [Л. О. Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. — Вид. 2-ге, без змін. — К. : КНЕУ, 2009. — 600 с.
39. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету : монографія / Олексій Хаб’юк. — Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2008. — 260 с.
40. Хохлов Е. Риск-менеджмент: национальные особенности / Е. Хохлов // Банковский менеджмент. — 2006. — № 3. — С. 8—12.
41. Фере В. А. Методи оцінки фінансового ризику / В. А. Фере, О. В. Романченко // Фінанси України. — 1997. — № 2. — С. 48—53.
42. Ястремський О. І. Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. І. Ястремський. — К. : Артек, 1997. — 248 с.
43. Яценко Н. Банківська система: традиції, проблеми, амбіції / Н. Яценко, Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня. — 2006. — 20—26 трав. — № 19.
44. Якимкин В. Финансовый дилинг. — Кн. 1. Сегментация рынка / В. Якимкин. — М. : Омега-Л, 2000.
45. Офіційний cайт Національного банку України. [Електронний реcурc]. Режим доcтупу: www.bank.gov.ua.
46. Офіційний сайт Державного комітету cтатиcтики України. [Електронний реcурc]. Режим доcтупу: www.ukrstat.gov.ua
47. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards [Electronic resource] // Basel Committee on Banking Supervision. — Basel. — July 1988. — Available from http://www.bis.org/publ/bcbs04 a.pdf
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.