19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Застосування комунікаційного інструментарію у маркетингу територій№ роботи: 1914
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 90
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Поняття і сутність територіального маркетингу
1.1. Поняття територіального маркетингу та його місце в системі маркетингу
1.2. Суб’єкти територіального маркетингу
1.3. Маркетингове середовище території
Розділ 2. Комунікативні інструменти просування об’єкту територіального маркетингу
2.1. Просування як засіб реалізації територіального маркетингу
2.2. Імідж території як основа просування в конкурентному середовищі
2.3. Інструменти формування іміджу території
2.4. Основний комунікативний інструментарій просування об’єкту територіального маркетингу
Розділ 3. Аналіз комунікаційного просування міста Миколаєва як об’єкту територіального маркетингу
3.1. Характеристика міста Миколаєва як об’єкту територіального маркетингу
3.2. Позиціонування та напрямки стратегічного розвитку Миколаєва
3.3. Стратегія сталого розвитку Миколаєва
3.4. Комунікативний інструментарій просування Миколаєва як об’єкту територіального маркетингу
Розділ 4. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
4.1. Опис робочого місця менеджера з реклами на ТОВ «ТПК Моноліт»
4.2. Санітарно-гігієнічні показники на робочому місці. Електро- та пожежобезпека.
4.3. Організація безпечних умов на робочому місці
4.4. Розрахунок рівня освітленості на робочому місці менеджера в ТОВ «ТПК Моноліт»
4.5. Рекомендації щодо поліпшення умов
Висновки
Список використаної літератури та джерел

ВСТУП

Актуальніст ь обраної теми. Державне регулювання ринкової економіки здійснюється з метою стабілізації існуючої соціально-економічної системи в умовах, що змінюються. Одним з об"єктів державного регулювання виступає регіональна економіка. Стратегічний менеджмент території передбачає цілеспрямовану діяльність по впорядкуванню, регулюванню і створенню умов для розвитку об"єктів, розташованих на території, і процесів, що відбуваються на території в умовах постійно мінливого зовнішнього середовища. Стратегічний менеджмент території покликаний забезпечити «виживання» території сьогодні і в перспективі, або як більш складне і привабливе завдання – забезпечити стійкий розвиток території в перспективі.
Досягнути цієї мети можна тільки при здійсненні управління територією з позицій маркетингу за допомогою комунікативних інструментів. Одним з найбільш цікавих, плідних та актуальних напрямів розвитку теорії регіонального управління є застосування концептуальних положень маркетингу в процесі регіонального управління.
Об’єктом дослідження є територіальний маркетинг, як один із напрямків некомерційного маркетингу, та комунікативний інструментарій, який в ньому використовується.
Предметом дослідження є управління процесом просування об’єктів територіального маркетингу за допомогою комунікативних інструментів.
Мета і завдання роботи. Метою є дослідження практичних інструментів маркетингу, а саме аспектів стратегічного управління просуванням об"єкта територіального маркетингу та комунікативного інструментарію, який використовується при цьому.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:
• визначення поняття територіального маркетингу;
• оцінка базового комунікативного інструментарію просування об’єктів територіального маркетингу;
• аналіз комунікативних інструментів, використаних при просуванні міста Миколаєва.
Ступінь вивченості проблеми. Теоретичною основою роботи є погляди і ключові положення досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених, що стосуються територіального маркетингу та інструментів просування його об’єктів. Дослідження було зроблено на основі аналізу наукових праць А. Блинова, І. Важеніної, Д. Візгалова, Н. Глинського, Є. Охінька, О. Панкрухіна, Т. Сачук, Н. Чухрай, в яких докладно досліджуються методи та технології територіального маркетингу, а також аналізуються прийоми, методи та інструменти просування об’єктів маркетингу територій, що дуже важливо для розуміння багатьох аспектів проблеми територіального менеджменту
Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження є погляди і ключові положення досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених, що територіального маркетингу та його комплексу, а також концепція соціального капіталу, мережевий підхід, сучасна неоінституціональна теорія, принципи системного підходу, методи порівняння, аналізу і синтезу.
Значення роботи та її наукова новизна полягає в наступному:
• виведено поняття територіального маркетингу і проаналізовані його основні характеристики;
• розглянуті та структуровані основні комунікативні інструменти просування об’єктів територіального маркетингу;
• теоретичні положення доведені прикладом комунікаційного менеджменту, використаним при просуванні міста Миколаєва.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та джерел.
В першому розділі – «Поняття і сутність територіального маркетингу» – розглядається поняття територіального маркетингу, аналізується його місце в системі маркетингу, досліджуються його ключові характеристики
В другому розділі – «Комунікативні інструменти просування об’єкту територіального маркетингу» – аналізується просування як засіб реалізації територіального маркетингу, розглядаються та структуруються його основні комунікативні інструменти.
В третьому розділі – «Аналіз комунікаційного просування міста Миколаєва як об’єкту територіального маркетингу» – розглядаються та аналізуються основні комунікативні інструменти, використані при просуванні міста Миколаєва.
Четвертий розділ – «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» – присвячений аналізу основних параметрів робочого місця менеджеру з реклами на ТОВ «ТПК Моноліт».
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.