14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Цикл управління змістом робіт в організації№ роботи: 1913
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦИКЛУ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ РОБІТ В ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1. Поняття і суть циклу управління змістом робіт
1.2. Методи оцінки циклу управління змістом робіт
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ ЦИКЛУ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ РОБІТ НА ТОВ „ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „ОЙКОКРЕДИТ УКРАЇНА”
2.1. Зміст циклу управління змістом робіт в установі
2.2. Технологія циклу управління змістом робіт в установі
2.3. Операції та процедури циклу управління змістом робіт в установі
3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦИКЛУ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ РОБІТ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

На основі огляду літературних джерел в першому розділі курсової роботи нами визначено суть циклу управління змістом робіт.
Отже, управлінський цикл — сукупність послідовно здійснюваних управлінських операцій, у ході яких суб"єкт управління досягає бажаних результатів. У кожному циклі спостерігається певна послідовність управлінських дій. Додержання певного порядку їх виконання має важливе значення для забезпечення високої якості управління.
У спеціальній літературі кожен автор наводить свій зміст управлінського циклу, але основна сутність і послідовність операцій суттєво не змінюються. Ми пропонуємо таку послідовність операцій управлінського циклу: аналіз, прогнозування, планування, організовування, регулювання та контроль.
Системність, цілісність процесу управління і водночас його різноманітність зумовлює багато підходів до ідентифікації та аналізу процесів управління. Відомо декілька груп підходів до дослідження
процесів управління.
Розглядаючи процеси управління, виділяють сукупність підходів. Узагальнюючи ці підходи та аналізуючи комплексний характер управлінського процесу, пропонуємо такі основні підходи: змістовний, організаційний, технологічний.
У другому розділі курсової роботи наведено характеристику сутності циклу управління змістом робіт на прикладі ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна». ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна» є фінансовою установою, що надає довготермінові кредити мікрофінансовим організаціям (включаючи кредитні спілки), виробникам сільськогосподарської продукції, а також іншим малим та середнім підприємствам, які мають позитивний соціальний вплив, покращуючи рівень життя в місцевостях, де вони працюють.
Встановлено, що технологічний процес управління змістом робіт складний і різноманітний. Його можна представити у вигляді послідовності етапів і процедур, що мають між собою прямі і зворотні зв"язки:
1. Постановка завдання.
2. Формування рішення.
3. Вибір рішення.
4. Виконання, контроль за реалізацією рішення.
Основними операціями управління змісту робіт на ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна» є:
- планування діяльності
- організаційна робота
- мотивація
- контроль
- координація
- соціальний розвиток
- управління трудовим потенціалом
Третій розділ роботи присвячено проблемам вдосконалення циклу управління змістом робіт. Удосконалення системи управління змістом робіт на ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна» можна звести до скорочення тривалості циклу управління і підвищення якості дій з управління, де основними шляхами будуть:
- оптимізація чисельності персоналу;
- використання дієвих способів організації роботи системи управління (наприклад, організація стратегічного планування.
   
Список літератури

1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (оперативний) менеджмент : навчальний посібник. – К., 2005. – 532 с.
2. Власова Е.Е. Современный деловой документ. – Х. : Центр Консулат, 2003. – 212 с.
3. Гэлловэй Л.. Операционный менеджмент. – СПб. : Питер, 2001. – 320 с.
4. Герчикова P.И. Менеджмент. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 511 с.
5. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х. Организации: поведение, структура, процессы. — пер. с англ.; 8-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 662 с.
6. Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищих та середніх навчальних закладів. – К., 1998. – 174 с.
7. Головко В.І., Мінченко А.В., Шарманська В.М. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека : навч. посіб. – К. : ЦНЛ, 2006. – 448 с.
8. Гончаренко Л.П., Филин С.А. Риск-менеджмент : учеб. пособие / под ред. Е.А. Олейникова; рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. — 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2007. – 216 с.
9. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва : підручник. – Х. : ВД «Інжек», 2007. – 576 с.
10. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник. – К. : Знання, 2004. – 535 с.
11. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом : учеб. пособ./ под ред. А.Я. Кибанова. – М. : ПРИОР, 1998. — 512 с.
12. Егоршин А. П. Управление персоналом. – Н. Новгород, 1999.
13. Єгупов Ю.А. Організація виробництва промислового підприємства : навч. посібник . – К. : ЦУЛ, 2006. – 496 c.
14. Званівська Г.Т. Економіка праці. – К., 2000. – 200 с.
15. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом : учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 447 с.
16. Кибанов А.Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т.А. Управление персоналом. Регламентация труда. – М. : Экзамен, 2000. – 576 с.
17. Колот А.М. Мотивація персоналу : підручн. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.
18. Менеджмент : навча. посіб. / за ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого, О.В.Антонюка, В.П. Сладкевича. – К. : МАУП 2007 – 760.
19. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – пер. с англ. – М. : Дело, 2002. – 704 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.