23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Позитиви використання управління змістом робіт на підприємстві та критерії успіху№ роботи: 1912
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Управління персоналом в системі сучасного менеджменту
1.2. Методи та зміст управління персоналом
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ РОБІТ НА ТОВ „НЕЙЛ”
2.1. Характеристика організаційної структури підприємства
2.2. Позитиви використання управління змістом робіт
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА КРИТЕРІЇВ УСПІХУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Уп равління змістом робіт – є частиною загальної системи менеджменту, яке спрямоване на вирішення комплексу завдань пов’язаних з контролем, обліком і регулюванням ходу проведених робіт відповідно до запланованих показників. Здійснює цілеспрямований вплив на логічно завершену схема виробництва продуктів (надання послуг), її компоненти та процеси з метою підвищення ефективності їхнього функціонування.
Управління змістом робіт зорієнтовано на економічну доцільність процесу управління виробництвом і визначається заходами спрямованими на забезпечення підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності праці, ефективної зайнятості персоналу, оптимальне використання обладнання та інших матеріальних ресурсів, забезпечення виробничого процесу необхідними документами організаційного і технічного характеру.
Зважаючи на вище вказане вивчення питань використання управління змістом робіт на підприємствах є надзвичайно актуальним в умовах сьогодення.
Мета роботи – вивчення переваг використання управління змістом робіт на підприємстві та критеріїв успіху.
В курсовій роботі були поставлено та виконано наступні завдання:
- визначено місце управління персоналом в системі сучасного менеджменту;
- досліджено методи та зміст управління персоналом;
- наведено характеристику організаційної структури підприємства;
- з’ясовано позитиви використання управління змістом робіт;
- запропоновано шляхи вдосконалення ефективності та критеріїв успіху управління персоналу підприємства;
- узагальнено матеріал та зроблено висновки.
Об’єктом дослідження роботи виступає діяльність ТОВ „Нейл”.
Предмет роботи – коло питань, що стосуються позитивів використання управління змістом робіт на підприємстві.
Під час написання роботи застосовувалися загальнонаукові методи, аналітичний метод, метод техніко-економічного аналізу, експертних оцінок тощо.
Вихідними даними, які використовувалися в роботі стали законодавчі та нормативні акти, бухгалтерська і статистична звітність підприємства, науково-методична та періодична література.
Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у науково-прикладному обґрунтуванні шляхів та планування управління змістом робіт підприємства. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в тому, що на основі теоретичних положень щодо переваг управління змістом робіт на прикладі підприємства обґрунтовано конкретні рішення по впровадженню управління змістом робіт систему менеджменту досліджуваного підприємства.
   
Список літератури

1. Аширов Д.А. Управление персоналом: Учебн. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. - 432 с.
2. Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки // Журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2011. – №10. – С. 68.
3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для вузов / Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. -М.: ЮНИТИ, 2010. - 423 с.
4. Балабанова Л. В. Управление персоналом на основе маркетинга: Моногр. / Л. В. Балабанова, Е. К. Воробьева. - Донецк: ДонГУЭТ, 2006. - 212 с.
5. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2010. – 512 с.
6. Василенко В. О., Виробничий (оперативний) менеджмент: навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко – К., 2005. – 53 2 с.
7. Варава Л.М., Нечаєв В.П. Управління змістом робіт : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Л.М. Варава, В.П. Нечаєв - Кривий Ріг: Мінерал, 2010. – 185 с.
8. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М: Юристь, 2010. - 495 с.
9. Волгин В. В. Управление персоналом малого предприятия (предупреждение проблем): практ. пособие. / В. В. Волгин – М.: Маркетинг, 2002. – 300 с.
10. Головко В. І. Фінансово- економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: навч. посіб. / В.І. Головко, А.В. Мінченко, В.М. Шарманський – К.: ЦНЛ, 2006. – 44 8 с.
11. Магура М. И. Мотивация труда персонала и эффективность управления / М. И. Магура // Управление персоналом. – 2003. – № 6. – С. 22–25.
12. Савельева В. С., Єськов О. Л. Управління персоналом: Навч. посібник для студентів вузів / Донбаська державна машинобудівна академія. – Краматорськ, 2009. -224 с.
13. Семенов Г. А. Організація і планування на підприємстві: навч. посіб. / Г.А. Семенов – К.: ЦУЛ,2006 – 560 с.
14. Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту: навч. посіб. /
О. Д. Сердюк. – К.: Професіонал, 2004. – 43 2 с.
15. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2010. - 336 с.
16. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навч. посібник / В.А. Савченко. -К.: КНЕУ, 2010. - 351 с.
17. Управління персоналом : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук ; Житомирськ. інж.-технологіч. ін-т. - Житомир : ЖІТІ, 2009. - 345 с.
18. Управління персоналом підприємства : учебник / В.Г. Щербак. - Наук. вид. - Х. : ХНЕУ, 2011. - 218 с.
19. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. - К.: ВД «Професіонал», 2010 - 512 с.
20. Хміль Ф.І. Управління персоналом / Ф.І. Хміль. - К.: Видавничий центр «Академія», 2006. - 488 с.
21. Храмов В.О. Основи управління персоналом : навчально-методичний посібник / В.О. Храмов, А.П. Бовтрук. - К.: МАУП, 2011. - 112 с.
22. Шимко О. В. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Шимко – К.: ЦУД, 2006. - 296 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.