25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ№ роботи: 1910
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Курсова робота
об'єм:
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1. Теоретичні засади формування фінансових результатів діяльності підприємств
2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури
3. Організаційно-економічна характеристика підприємства
4. Документальне оформлення формування фінансових результатів діяльності підприємства
5. Облік формування результатів діяльності підприємств
6. Удосконалення обліку результатів діяльності підприємств
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

ВСТУП
З’ясуванню природи, умовам виникнення, змісту, формі, видам, оцінці, механізму формування і відображення у бухгалтерському обліку фінансового результату діяльності підприємств приділили значну увагу в своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів у різні періоди часу. Зокрема вагомий вклад у дослідження цієї категорії, управління її величиною, визначенням сутності як обліково-економічної категорії зробили В.Г. Швець, Н.О. Гура, І.К. Дрозд, М.Т. Білуха, Б.А. Засадний, Т.Г. Мельник, Є. Мних, М.Я. Дем’яненко , П.І. Гайдуцький, П.М. Гарасим, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Лінник, М.В. Кужельний, В.М. Пархоменко, П.Т. Саблук, Н.І. Дорош, В. Орлова, С. Панчишин, О.М. Шпичак, М. Білуха, Ф. Бутинець, В. Сопко, Л. Кіндрацька, В. Шевчук, Х. Андерсен, Л. Бернстайн, І. Бланк, С. Голов, І. Готліб, М. Данилюк, Д. Додсон, Т. Ельтон, Д. Колдуелл, Ю.І.Осадчий, М.С. Пушкар, В. Рігер, І. Фаріон, І. Фішер, Е. Хендріксен та інші.
Необхідність удосконалення наявних підходів до визначення категорії “прибуток” в економічному та обліковому аспектах, концепції формування фінансових результатів діяльності підприємств, методики відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності доходів від реалізації продукції та надання послуг, механізму узгодження фінансових результатів, визначених за правилами бухгалтерського обліку та податкових розрахунків, оцінки реальності отриманих підприємством прибутків, а також оцінки та прогнозування зони безпеки і резервів збільшення прибутку підприємств обумовили актуальність теми даного дослідження.
Метою курсової роботи є дослідження теоретичних засад та практики формування у фінансовому обліку інформації про результати діяльності.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
- розглянути теоретичні засади формування фінансових результатів діяльності підприємств;
- провести аналіз нормативної бази та спеціальної літератури;
- навести організаційно-економічну характеристику ТОВ « Хмельницький – пожежне спостереження»;
- вивчити документальне оформлення формування фінансових результатів діяльності підприємства;
- дослідити особливості обліку формування результатів діяльності підприємств
- запропонувати шляхи вдосконалення обліку результатів діяльності підприємств;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Об’єктом дослідження є фінансові результати діяльності підприємства.
Предмет дослідження – методичні та організаційні засади формування обліку фінансових результатів діяльності підприємств.
Методологічною основою проведеного дослідження є діалектичний метод пізнання, а саме принципи: історизму, застосований для дослідження прибутку як обліково-економічної категорії у ході історичного розвитку суспільства, суперечності – для визначення його сутності, системно-структурний підхід – для розкриття сукупності його видів і функцій. У роботі використано такі загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, групування, аналогія, систематизація, порівняння; економіко-статистичні.
Курсова робота складається із вступу, шести розділів, висновків, бібліографічного списку літератури із 34 найменувань, додатків.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.